1 Piera 4

1Noho i Kristy efa nijaly tao amin'ny nofo, dia raiso ho fiadianareo koa ny toe-tsaina nananany; satria izay olona nijaly tao amin'ny nofo dia nampitsaharina tamin'ny ota, 2ka tamin'ny androny sisa eto an-tany dia tsy araka ny filàndratsin'ny olombelona intsony no tokony hiainany fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. 3Eny, fotoana maharitra ihany tamin'ny lasa no nanaovanareo ny zavatra fanaon'ny mpanompo sampy, ka nizoranareo tamin'ny fihetsika tsy maotina, ny fanirian-dratsy, ny fahamamoana, ny fihinanam-be loatra, ny fisotroana tafahoatra, ary ny fanompoan-tsampy izay tsy fanao. 4Amin'izany dia gaga ireo mpanompo sampy satria tsy dodona intsony ianareo ny hiaraka aminy mba hanarampo amin'ny filibàna, ka dia tevatevainy; 5nefa hampamoahin'Ilay vonona hitsara ny velona sy ny maty izy ireo. 6Fa izany no nitoriana ny Vaovao Mahafaly tamin'izay maty aza: mba ho velona araka ny fomban'Andriamanitra izy ao amin'ny fanahy, rehefa notsaraina tao amin'ny nofo araka ny fomban'ny olona. 7Antomotra ny faran'ny zavatra rehetra; koa hendre, mahonòna tena mba ho afa-mivavaka. 8Fa indrindra indrindra, mifankatiava fatratra, satria ny fitiavana no mikosoka ny fahotana maro niavosa. 9Mifampiantranoa ka aza asiana monomonona. 10Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana noraisinareo avy, mova tsy mpitandrim-pananana mitantana tsara ny fanomezana maro samy hafa avy amin'Andriamanitra. 11Izay mitoriteny, aoka ho toy ny milaza ireo hafatr'Andriamanitra; izay manompo, aoka ho araka ny hery ampombain'Andriamanitra azy; ka dia amin'ny zavatra rehetra no hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, fa an'Andriamanitra ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay! Amen. 12Ry hava-malala, aza gaga amin'ny fanenjehana mivaivay niseho teo aminareo sady mihatra aminareo mba ho fizahan-toetra, ka hihevitra izany ho zava-tsy fahita midona aminareo. 13Fa mifalia araka ny iombonanareo fijaliana amin'i Kristy, mba ho heni-kafaliana aman-karavoana koa ianareo amin'ny andro hisehoan'ny voninahiny. 14Sambatra ianareo raha haratsîna amin'ny maha mpianatr'i Kristy anareo; fa ny Fanahy Masina be voninahitra, dia ny Fanahin'Andriamanitra, no mitoetra eo aminareo. 15Eny, aoka aminareo tsy hisy hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpitsabaka amin'ny raharahan'olona; 16fa raha amin'ny maha kristianina azy no ijaliany, dia aoka izy tsy ho menatra fa hanome voninahitra an'Andriamanitra noho izany anarana entiny izany. 17Tonga ny fotoanandro hiantombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra; ka raha miantomboka amintsika izany, hanao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy mety mino nyVaovao Mahafaly avy amin'Andriamanitra? 18Fa hoy ny Soratra Masina: "Raha saika tsy voavonjy ny marina, inona no hanjo ny tsy mpivavaka sy ny mpanota?" 19Koa izay miaritra fijaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra, aoka hanao soa hatrany sy hanankin-tena amin'Ilay mitana ny toky nomeny, dia ny Mpahary azy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\