1 Piera 5

1Mananatra ny loholom-piangonana eo aminareo aho, dia izaho loholona tahaka azy ireo sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary koa mpiombona amin'ny voninahitra efa haseho. 2Aoka ianareo ho mpiandry ny andianondry napetrak'Andriamanitra hiandraiketanareo, ka hitandrina azy tsy an-terivozona fa an-tsitrapo araka an'Andriamanitra: tsy amim-pitiavan-karena fa amin-jotom-po, 3tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fakàn-tahaka harahin'ny andianondry; 4ka rehefa miseho ilay Filohan'ny mpiandry, dia hahazo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. 5Toy izany koa ianareo mbola tanora fanahy, maneke ny loholona. Ary ianareo rehetra, samia mitafy fanetrentena ka mifanompoa, fa hoy ny Soratra Masina hoe: "Toherin'Andriamanitra ny mpiavonavona fa omeny fahasoavana kosa ny manetry tena." 6Koa manetre tena eo ambany tana-maherin'Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro voatendriny. 7Apetraho aminy avokoa ny fanahianareo rehetra, fa Izy no miahy anareo. 8Mahonòna tena, ary miambena; fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manodidina anareo tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. 9Finoana mafy orina entina manohitra azy, satria fantatrareo fa fijaliana toraka izany koa no iaretan'ny havanareo mpino eran' izao tontolo izao. 10Rehefa avy niaritra fijaliana vetivety kosa ianareo, dia ilay Andriamanitra loharanon'ny fahasoavana rehetra, Izay niantso anareo ho amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesoa, no handavorary sy hankahery anareo ary hanamafy sy hampiorina anareo. 11Ho Azy Andriamanitra anie ny fanjakana mandrakizay mandrakizay! Amen. 12Amin'ny alalan'i Silasy, rahalahy mahatoky, no nanoratako fohifohy taminareo; mananatra anareo aho sy manambara aminareo fa izany no tena fahasoavan'Andriamanitra, ka tomoera tsara amin'izany. 13Manao veloma anareo ilay Fiangonana rahavavy eto Babilôna, ilay Fiangonana voafidin'Andriamanitra miaraka amin'ny anareo. Manao veloma anareo koa i Marka zanako. 14Mifanaova veloma amin'ny fanoroham-pihavanana. Ho ao aminareo rehetra tafaray amin'i Kristy anie ny fiadanana!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\