1 Tesalônisianina 3

1Koa satria tsy aritray intsony, dia naleonay nilaozana irery tany Atena; 2ka nalefanay nankatỳ aminareo i Timôty rahalahinay ara-pinoana sady mpiara-miasa aminay ho an'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly momba an'i Kristy. Nalefanay i Timôty hampiorina sy hampahery anareo amin'ny finoanareo, 3mba tsy hisy hihontsina ianareo amin'izao fahoriana mahazo antsika izao; satria ny tenanareo mahalala fa voatendrin'Andriamanitra hodiavintsika izany. 4Fony mbola tatỳ aminareo izahay, dia efa nilaza fa tsy maintsy hampahorîna isika; ary dia nitranga izany, araka izay fantatrareo. 5Koa satria tsy aritro intsony, dia nalefako i Timôty hahalalako ny finoanareo. Nanahy aho fandrao voataonan'ilay mpaka fanahy ianareo ka ho very maina ny nikelezanay aina. 6Efa tafaverina atỳ aminay izao i Timôty avy tatỳ aminareo, ka nilaza vaovao tsara taminay momba ny finoanareo sy ny fitiavanareo. Nilazany koa izahay fa mahatsiaro tsara anay mandrakariva ianareo sady maniry mafy ny hahita anay, toy ny anirianay mafy hahita anareo. 7Noho izany, na dia tery sy ory fatratra aza izahay, dia nahazo hery noho ny aminareo; ny finoanareo no nampahery anay, 8fa velona izahay ankehitriny satria mamahatra tsara sy mifikitra mafy amin'ny Tompo ianareo. 9Inona re no saotra azonay avaly an'Andriamanitra noho ny aminareo, noho ny hafaliana be dia be omenareo anay sy tsapanay eo anatrehan'Andriamanitsika? 10Mangataka mafy aminy, andro aman'alina, izahay mba hifanatri-tava aminareo sy hameno izay tsy ampy amin'ny finoanareo. 11Izy izay Andriamanitsika sady Raintsika sy i Jesoa Tompontsika anie hitari-dalana anay ho atỳ aminareo! 12Ny Tompo anie hampitombo ny fifankatiavanareo sy ny fitiavanareo ny olona rehetra ho tahaka ny itiavanay anareo! 13Dia hampiorina ny fonareo Izy, ka tsy hanan-tsiny sy ho masina eo anatrehan'ilay Andriamanitra Raintsika ianareo, amin'ny andro hiavian'i Jesoa Tompontsika otronin'izay rehetra voatokana ho Azy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\