1 Tesalônisianina 4

1Farany, ry havana, efa nianaranareo taminay ny fitondrantena ankasitrahin'Andriamanitra, ary efa manaraka izany rahateo ianareo. Kanefa dia izao no iangavianay sy ampirisihinay anareo amin'ny anaran'i Jesoa Tompo: manaova tsaratsara kokoa hatrany! 2Fantatrareo rahateo ireo fepetra avy amin'i Jesoa Tompo nomenay anareo; 3satria izao no sitrapon'Andriamanitra: mba ho masina ianareo, ka hifady ny fijangajangana. 4Aoka samy hahay maka vady amin'ny fomba masina sy mihaja ianareo lehilahy, 5fa tsy hobaikoin'ny filàndratsy, toy ireo mpanompo sampy izay tsy mahalala an'Andriamanitra; 6ka amin'izany raharaham-panambadiana izany, dia aoka tsy hisy olona hanao ny tsy rariny amin'ny namany na hifetsy azy. Araka ny efa voalazanay taminareo sy nameperanay mafy anareo, dia hofaizin'ny Tompo izay manao ireny karazan-javatra ireny. 7Fa Andriamanitra tsy niantso antsika hiaina amin'ny fahalotoana fa hiaina amin'ny fahamasinana. 8Koa izay mandà izany fampianarana izany, dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra Izay manome anareo ny Fanahiny Masina. 9Momba ny fifankatiavan'ny samy kristianina, dia tsy ilaina ny hanoratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. 10Ary efa toy izany rahateo no ifampitondranareo amin'ny kristianina rehetra eran'i Masedônia; nefa mampirisika anareo ihany izahay, ry havana, mba hanao tsaratsara kokoa hatrany. 11Miezaha hanana fiainana tsy misy raorao ka tanteraho ny raharahanareo sy ny asa fivelomanareo, araka izay efa nameperanay anareo; 12dia haneho fitondrantena mendrika eo anoloan'ny tsy kristianina ianareo no sady tsy hanao tanty reraka amin'ny hafa. 13Ry havana, tianay ho fantatrareo ny marina momba ireo efa nodimandry mba tsy halahelovanareo toy ny olona sasany tsy manana fanantenana. 14Inoantsika fa maty i Jesoa ary efa nitsangana ho velona indray; inoantsika toy izany koa fa hoentin'Andriamanitra miaraka amin'i Jesoa ireo olona nodimandry tafaray amin'i Jesoa. 15Koa dia izao no lazainay aminareo araka ny voalazan'ny Tompo taminay: isika velona aina, sisa tavela amin'ny andro hiavian'ny Tompo, dia tsy hialoha an'ireo efa nodimandry tsy akory. 16Hisy baiko hatao antso avo ombàn'ny feon'arkanjely sy ny feon-trompetran'Andriamanitra, ka ny Tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra. Ireo olona maty tafaray amin'i Kristy no hitsangana ho velona voalohany; 17avy eo, dia hakarina hiaraka amin'ireo ho eny amin'ny rahona koa isika velona aina sisa tavela, mba hitsena ny Tompo eny amin'ny habakabaka; ary dia hiaraka amin'ny Tompo mandrakizay isika. 18Koa izany teny izany àry no aoka hifampiononanareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\