1 Timote 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho apôstôlin'i Kristy Jesoa noho ny baikon'Andriamanitra Mpamonjy antsika sy i Kristy Jesoa fanantenantsika. 2Mamangy anao aho, ry Timôty, dia ianao izay tena zanako ao amin'ny finoana. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy i Kristy Jesoa Tompontsika! 3Araka ny nangatahiko taminao fony aho nankany Masedônia, dia aoka hitoetra ao Efeso ianao. Fa misy olona sasany manao fampianaran-diso ao, ka tsy maintsy raranao mba tsy hanao izany. 4Ilazao ireo mba tsy hifikitra amin'anganongano sy tantaram-pirazanana tsy misy farany, izay mahabe ady hevitra fotsiny fa tsy mampandroso ny asa famonjena aorin'Andriamanitra amin'ny finoana. 5Ny kendren'izany fandrarana izany dia ny mba hamohafoha ny fitiavana avy amin'ny fo mahitsy sy fieritreretana tsara ary finoana tsy mihatsaravelatsihy. 6Misy sasantsasany efa nivaona tamin'izany, ka very lalana ary niafara any amin'ny taria poaka àty. 7Te ho mpampianatra momba ny lalànan'Andriamanitra ry zareo kanefa tsy fantany velively ny zavatra lazainy sy itompoany. 8Fantatsika fa tsara ny lalàna, raha ampiasaina amin'izay antony marina. 9Tokony hotsarovana fa ny lalàna dia tsy natao ho an'ny manao ny marina, fa ho an'ny mpandika lalàna sy ny maditra: dia ny olon-dratsy sy ny mpanota, ny olona mpaniratsira an'Andriamanitra sy mpanimbazimba fivavahana, ny mpamono ray sy mpamono reny, ny mpamono olona, 10ny mpijangajanga, ny mpifampila samy lehilahy, ny mpivarotra olona, ny mpandainga sy mpianian-tsy to, ary izay manao zavatra mifanohitra amin'ny fampianarana tsy misy tomika. 11Izany fampianarana izany dia mifanaraka amin'ny Vaovao Mahafaly izay nankinina tamiko, Vaovao Mahafaly isehoan'ny voninahitr'ilay Andriamanitra loharanom-pahasambarana. 12Velom-pisaorana an'i Kristy Jesoa Tompontsika aho, fa nomeny hery hahatontosako ny fanompoako. Velom-pisaorana Azy aho fa nataony mahatoky ka notendreny hanompo Azy, 13na dia nanevateva Azy aza taloha sady nanenjika sy nampahory Azy mafy. Kanefa namindran'Andriamanitra fo aho satria tsy mbola nanam-pinoana ka tsy nahalala izay nataoko. 14Naidin'ny Tompontsika be dia be tamiko ny fahasoavany, mbamin'ny finoana sy ny fitiavana ananantsika tafaray amin'i Kristy Jesoa. 15Azo antoka izao teny izao ka mendrika hankatoavin'ny olona rehetra: Tonga tetỳ an-tany i Kristy Jesoa mba hamonjy ny mpanota; ary izaho no faraidiny amin'ireny. 16Kanefa izao no anton'ny namindran'Andriamanitra fo tamiko: tiany hasehon'i Kristy Jesoa ao amiko mpanota faraidiny ny fahari-pony rehetra mba ho ohatra ho an'izay hino Azy ka handray ny fiaina-maharitra mandrakizay. 17Ho an'ilay Mpanjaka mandrakizay, dia Andriamanitra tokana, tsy mety maty sady tsy hita maso, ho Azy anie ny haja sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amen. 18Ry Timôty zanako, izany fepetra izany no atolotro anao, araka ireo hafatr'Andriamanitra voalaza fahiny tamin'ny fanendrena anao. Raiso ireo ho fitaovam-piadiana amin'ny ady tsara, 19tano ny finoana ary manàna fieritreretana tsara. Fa misy olona nitsipaka ny feon'ny fieritreretany, ka nandrendrika ny finoany; 20anisan'ireny ry i Himeneo sy i Aleksandra izay natolotro an'i Satàna mba ho faizina tsy hanevateva an'Andriamanitra intsony.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\