1 Timote 3

1Azo antoka izao teny izao: raha misy olona maniry ny asan'ny mpitondra Fiangonana, dia maniry asa tsara izy. 2Koa ny mpitondra Fiangonana dia tokony ho olona tsy manan-tsiny, tsy mampirafy, mahafehy tena, matotra, maotina, mahay mandray olona, havanana amin'ny fampianarana; 3tsy tokony ho mpidoroka na hahery vaika, fa handefitra, tsy ho fiadîna, tsy ho matimatim-bola; 4tokony hahay mitondra tsara ny ankohonany, hahataona ny zanany hanaiky azy amim-panajana tanteraka ( 5fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, hataony ahoana no fikarakara ny Fiangonan'Andriamanitra?); 6tsy tokony ho kristianina zazavao izy, fandrao hieboebo foana ka ho voaheloka tahaka ny nanjo ny devoly; 7tokony ho tsara laza amin'ny olona tsy kristianina koa izy, fandrao ho afa-baràka sy ho voan'ny fandriky ny devoly. 8Toy izany koa ireo diakônina: tokony ho olona maotina, tsy miroa teny, tsy lian-divay, tsy maloto fila harena, 9mitana tsara ny tsiambaratelo nambara momba ny finoana ka mitana izany amin'ny fieritreretana mahitsy. 10Ary aoka hozahan-toetra aloha izy ireo; ka rehefa hita fa tsy manan-tsiny, vao hahazo manao ny asan'ny diakônina. 11Tokony ho maotina toy izany koa ny vehivavy, ka tsy ho mpanendrikendrika fa hahafehy tena ary mahatoky amin'ny zavatra rehetra. 12Aoka ny diakônina tsy hampirafy, ary aoka izy hahay mitondra tsara ny zanany sy ny ankohonany; 13fa ireo diakônina manatontosa tsara ny raharahany dia mahazo laharana mihaja ho an'ny tenany ary manana fahatokiana be miorina amin'ny finoana an'i Kristy Jesoa. 14Izany zavatra izany dia soratako aminao, na dia manantena fa hankatỳ aminao faingana aza aho. 15Fa raha tratra ela aho, ity taratasy ity dia misy hahafantaranao izay fitondrantena tokony hataonao ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, izany hoe ny Fiangonan'ilay Andriamanitra velona, ny Fiangonana izay mampijoro sy manamafy orina ny hafatra marim-pototra. 16Ary iaraha-miaiky fa lehibe ny tsiambaratelo nambara momba ny fivavahantsika: Niharihary ho olombelona i Kristy, nankatoavin'Andriamanitra tamin'ny herin'ny Fanahy masina ary niseho tamin'ny iraka; notorîna tany amin'ny firenena, ka ninoana eran'izao tontolo izao; nakarina any an-danitra tamim-boninahitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\