1 Timote 5

1Aza levilevena ny lehilahy efa zokiolona fa anaro toy ny rainao izy; ny zatovolahy, ento toy ny rahalahy; 2ny vehivavy efa zokiolona, ento toy ny reny; ary ny zatovovavy, ento toy ny anabavy, amin'ny fahadiovana tanteraka. 3Hajao ny vehivavy mpitondratena, dia ireo tena mpitondratena tokoa. 4Raha manana zanaka aman-jafy ilay vehivavy mpitondratena, dia aoka ireo aloha hianatra haneho ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fianakaviany ka hamaly babena ny ray aman-dreniny na ny raibe aman-drenibeny, fa izany no ankasitrahin'Andriamanitra. 5Ny vehivavy, tena mpitondratena tokoa sady tsy mana-mpiahy, dia efa nametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra, ka mivavaka hatrany ary mangataka hampian'Andriamanitra andro aman'alina. 6Fa ny mpitondratena, manaram-po amin'ny fahafinaretana, dia efa maty fanahy mbola velona. 7Izany no anafatrafaro ny vehivavy mpitondratena sy ny fianakaviany, mba tsy hananany tsiny. 8Fa raha misy tsy mahakarakara ny havany, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana izy ka ratsy kokoa noho ny tsy mpino. 9Aza atao lisitra ho isan'ny vehivavy mpitondratena afa-tsy izay mihoatra ny enimpolo taona sady indray mandeha ihany no nanambady, 10ary tsara laza amin'ny asa soa vitany; vehivavy nitaiza tsara ny zanany, nampiantrano vahiny, nanasa ny tongotr'ireo namana kristianina, nanampy ny nozoim-pahoriana, nazoto tamin'ny asa soa isan-karazany. 11Aza ekena ho anaty lisitra ireo mpitondratena mbola tanora, satria rehefa voan'ny filàm-pahafinaretana izy dia miala amin'i Kristy ary te hanambady indray; 12ka manjary meloka ireo, satria mivadika tamin'ilay toky nomeny an'i Kristy tam-boalohany. 13Ary tsy vitan'izany, fa mianatra mandany andro miriorio mitety tranon'olona koa ireo; ary tsy hoe mandany andro fotsiny, fa mipentsompentsona, manao zavatra tsisy antony etsy sy eroa miresaka zavatra tsy tokony horesahina. 14Koa tiako mba hanambady indray ireo vehivavy mpitondratena mbola tanora, ka dia hanan-janaka sy hitondra ny tokantranony mba tsy hohararaotin'ny fahavalontsika hitenenan-dratsy antsika. 15Efa nisy sasantsasany nivily sahady nanaraka an'i Satàna. 16Raha misy vehivavy mpino, manan-kavana mpitondratena, dia aoka izy hanampy azy fa tsy hamela azy hanahirana ny Fiangonana; amin'izay ny Fiangonana dia ho afa-manampy ireo tena mpitondratena. 17Aoka ny loholona tsara fitondra ny Fiangonana handray valin-kasasarana avo roa heny, indrindra fa ireo mikely aina amin'ny fitorian-teny sy ny fampianarana. 18Fa hoy ny Soratra Masina hoe: "Aza akombona ny vavan'ny omby mively vary", ary koa hoe: "Mendrika hahazo ny karamany ny mpiasa." 19Aza mandray teny fiampangana loholona, raha tsy misy vavolombelona roa na telo. 20Izay loholona manota dia teneno eo anatrehan'ny besinimaro mba hatahotra koa ny sasany. 21Eo imason'Andriamanitra sy i Kristy Jesoa ary ny anjely masina no ameperako mafy anao: tandremo tsara ireo torohevitra ireo, ka tsy hisy fizahàn-tavan'olona na fiangarana amin'izay ataonao. 22Aza maika loatra mametra-tanana amin'olona mba hanokana azy amin'ny asan'ny Tompo. Aza miombona ota amin'ny sasany; tahirizo madio ny tenanao. 23Aoka tsy dia ho rano fotsiny ihany no ho fisotronao, fa misotroa divay kely koa noho ny ambavafonao ary noho ny fahosaosanao matetika. 24Miharihary ny fahotan'ny olona sasany, dieny alohan'ny famotopotorana; fa ny an'ny sasany kosa atỳ aorian'ny famotopotorana vao miseho. 25Miharihary toy izany koa ny asa tsara; ary na izay tsy miharihary avy hatrany aza, dia tsy hay afenina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\