1 Timote 6

1Aoka ny mpanompo rehetra fehezin'olona hanao ny tompony ho mendri-kaja tanteraka, mba tsy hanevatevana ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarantsika. 2Ny mpanompo, manana tompo kristianina, dia tsy tokony hanao tsinontsinona azy satria hoe rahalahiny ihany; fa vao mainka tokony hanompo azy tsara aza, satria mpino malalany no anaovany soa. Ireo zavatra ireo no ampianaro sy ampirisiho. 3Raha misy manao fampianarana hafa, ka tsy manaiky ny teny tsy misy tomika nambaran'i Jesoa Kristy Tompontsika sy ny fampianarana mifanaraka amin'ny fivavahantsika, 4dia mieboebo foana ary tsy mahalala na inona na inona, fa adalan'ny fiadian-kevitra sy ny fiadian-teny; vokatr'izany: fialonana, fifandirana, fanevatevana, ahiahy ratsy, 5ary fifanoherana tsy misy farany eo amin'ny olona efa ratsy saina sady efa tsy mahalala ny hafatra marim-pototra intsony. Heveriny fa ny fivavahana dia atao ho filàn-karena. 6Eny, harem-be tokoa ny fivavahana ho an'ny olona mahay mianina amin'izay ananany; 7satria tsy nitondra na inona na inona isika nanketo amin' izao tontolo izao ary tsy hahatondra na inona na inona miala eto. 8Koa rehefa mba manan-kohanina sy hitafiana isika, dia aoka hianina amin'izany. 9Fa izay te hanan-karena, dia voan'ny fakampanahy sy ny fandriky ny filàna maro tsy misy antony sady manimba, izay mandetika ny olona hihitsoka ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. 10Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra; ny olona sasany, fatra-pitady izany, dia efa tafavily niala tamin'ny finoana, ka nandefon-tena tamin'ny fijaliana maro. 11Fa ianao kosa, ry lehilahin'Andriamanitra, halaviro ireo zava-dratsy ireo. Katsaho ny rariny, ny firaiketam-po amin'Andriamanitra, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana ary ny fahalemem-panahy. 12Miadia ny ady tsaran'ny finoana, hazòny ny fiaina-maharitra mandrakizay, fa ho any amin'izany fiainana izany no niantsoan'Andriamanitra anao fony ianao nanambara ilay fiekem-pinoana fatratra teo anatrehan'ny vavolombelona maro. 13Izao no anafatrafarako anao eo anatrehan'ilay Andriamanitra fototr'ain'ny zavatra rehetra sy eo anatrehan'i Kristy Jesoa Izay nanambara fiekem-pinoana fatratra nanoloana an'i Pônty Pilato: 14tandremo tsy hanan-tsiny amam-pondro izany baiko izany mandra-piavin'ilay andro hisehoan'ilay Jesoa Kristy Tompontsika. 15Fa ny hisehoan'i Kristy, amin'ny fotoana voatendry, dia hotanterahin'Andriamanitra, ilay Andriana tokana sady loharanom-pahasambarana, ilay Mpanjakan'ny mpanjaka sady Tompon'ny Tompo: 16Izy ihany no tsy mety maty, mitoetra ao amin'ny hazavana tsy hay akaikezina; tsy misy olombelona nahita maso Azy hatrizay hatrizay, ary tsy misy afaka hahita maso Azy; ho Azy anie ny haja sy ny fanjakana mandrakizay! Amen. 17Anaro ireo mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavonavona ary mba tsy hametraka ny fanantenany amin'ny harena tsy mateza, fa amin'Andriamanitra Izay manome antsika ny zavatra rehetra be dia be hifaliantsika. 18Anaro ireo mpanankarena mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, mba halala-tanana ary mba ho vonona hifampizara amin'ny hafa; 19dia hamory raki-tsoa ho an'ny tenany izy hanorenany tsara ny hoavy, ka hahazoany ny tena fiainana. 20Tahirizo tsara, ry Timôty, ny raki-tsoa nankinina taminao; fadio ny taria poaka àty sady manazimba fivavahana; fadio ny fanoheran-kevitra avy amin'ilay antsoina foana hoe "Fahalalana", kanjo tsy izy. 21Nihambo hanana izany fahalalana izany ny sasany, ka nihataka tamin'ny finoana. Homba anareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\