2 Kôrintianina 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho apôstôlin'i Kristy Jesoa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo isan'ny Fiangonan'Andriamanitra atỳ Kôrinto mbaminareo vahoakan'Andriamanitra rehetra manerana an'i Akaîa aho. Mamangy anareo koa i Timôty havantsika. 2Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy i Jesoa Kristy Tompo! 3Hankalazaina anie ilay Andriamanitra sady Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika, ilay Ray feno hatsaram-po sady Andriamanitra loharanon'ny fampaherezana rehetra. 4Mampahery anay amin'ny fahoriana isan-karazany manjo anay Andriamanitra, ka ny fampaherezana azonay taminy no entinay mampahery ny olona ianjadian'ny fahoriana isan-karazany. 5Miara-mijaly be dia be amin'i Kristy izahay; ary betsaka araka izany koa ny fampaherezana azonay amin'ny alalan'i Kristy. 6Raha ampahorîna izahay, dia ho fampaherezana anareo sy ho famonjena anareo izany; raha ampaherezina izahay, dia ho fampaherezana anareo koa izany, ka miasa hiaretanareo fijaliana mitovy indrindra amin'izay entinay. 7Ary miorina mafy ny fanantenany ny aminareo, satria fantatray fa toy ny iombonanareo fijaliana aminay no iombonanareo fampaherezana aminay koa. 8Tianay, ry havako, ny hahalalanareo ny fahoriana nanjo anay tany amin'ny faritany Azia; nitambesatra loatra taminay izany ary tafahoatra ny zakanay, ka tsy nanantena intsony izay hoe mbola ho velona izahay. 9Tsapanay tao amin'ny tenanay fa voaheloka ho faty izahay, mba tsy hitokianay amin'ny tenanay, fa hitokianay amin'Andriamanitra Izay manangana ho velona ny efa maty. 10Izy no nanafaka anay tamin'ny fahafatesana nananontanona anay, ary dia mbola hanafaka anay hatrany; eny, Izy no antenainay fa hanafaka hatrany, 11satria ianareo koa hanampy anay amin'ny fivavahana ataonareo ho anay. Dia ho maro ny olona hisaotra an'Andriamanitra ny aminay satria maro no nangataka mba hahazoanay izany fitahiana izany. 12Izao manko no ireharehanay: ny fieritreretanay dia vavolombelona manambara fa ny fomba nitondranay tena teto amin'izao tontolo izao, indrindra teo aminareo, dia tamin'ny fahatsorana sy hitsimpo nomen'Andriamanitra; satria ny fahasoavan'Andriamanitra no nitarika anay fa tsy ny fahendren'olombelona. 13- 14Ka izay soratanay amin'ny taratasinay dia izay vakînareo sy azonareo tsara. Ary manantena aho fa araka ny efa fantapantatrareo ihany ankehitriny, dia ho fantatrareo tanteraka izao zavatra izao: amin'ny andro hiavian'i Jesoa Tompo, dia ho reharehanareo izahay toy ny maha reharehanay anareo. 15Natoky izany tokoa aho, ka dia nikasa ho atỳ aminareo tam-boalohany mba hahazoanareo soa indroa miantoana. 16Nokasaiko ny hihazo atỳ aminareo amin'ny diako hankany Masedônia, ary dia mbola hamangy anareo indray aho rehefa avy any; ka ho nanampy ahy koa ianareo hanohizako dia hankany Jodea. 17Moa nanao kitoatoa ve aho raha nikasa izany? Araka ny maha olombelona fotsiny ve no nikasako izany ka hahazoako hiroa teny, sady hanao "eny" no hanao "tsia"? 18Raha mahatoky koa Andriamanitra, dia tsy mandray roa ny teninay taminareo ka sady ho "eny" no ho "tsia". 19Satria i Jesoa Kristy, ilay Zanak'Andriamanitra, Izay notorînay sy i Silasy ary i Timôty teo aminareo, dia tsy hoe sady "eny" no "tsia"; fa i Jesoa Kristy dia "eny" hatrany hatrany: 20koa Izy no ilay "eny" mahatò ny fampanantenana rehetra nataon'Andriamanitra. Izany koa no anton'ny anononantsika ny "Amen" amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ho voninahitr'Andriamanitra. 21Fa Andriamanitra no manamafy ny firaisanay sy ny firaisanareo amin'i Kristy; Andriamanitra no nifidy anay hanao izao asa izao; 22ary Izy no nanisy ny tombokase maha fananany antsika sy nandrotsaka ny Fanahy Masina ao am-pontsika ho antoky ny soa natokany ho antsika. 23Antsoiko ho vavolombeloko Andriamanitra, satria fantany ny ato am-poko: fitsimbinako anareo no nahatapa-kevitra ahy tsy hiverina any Kôrinto. 24Izahay dia tsy manao jadona aminareo ny amin'izay tokony hinoanareo, satria efa tsara orina amin'ny finoana ianareo; fa miara-miasa aminareo izahay hampandroso ny hafalianareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\