2 Kôrintianina 11

1Enga anie ka mba handefitra amiko ianareo amin'izao hadalana kely izao! Eny, mandefera amiko ianareo! 2Saro-piaro momba anareo aho, ary fahasaro-piaro avy amin'Andriamanitra izany; satria ianareo dia toy ny virijiny madio atolotra ho fofombadin'ny lehilahy anankiray, dia i Kristy. 3Saingy atahorako fandrao hihasimba ny toe-tsainareo, ka hilaozanareo ny firaiketam-po mahitsy sy madio amin'i Kristy, tahaka ny nahavoafitaka an'i Eva tamin'ny lainga tsara lahatra nataon'ny bibilava. 4Eny, leferinareo tsara raha misy olona tonga mitory Jesoa hafa noho ilay Jesoa notorînay; ary ianareo toa vonon-kandray fanahy hafa noho ilay Fanahy Masina efa azonareo, na vonon-kandray vaovao mahafaly hafa noho ilay Vaovao Mahafaly efa noraisinareo. 5Heveriko fa tsy misy mahalatsa-danja ahy velively amin'ireo apôstôly fanaperana ireo. 6Na tsy ampy fahaiza-mandahateny aza aho, dia ampy fahalalana; nasehonay mazava tsara mandrakariva tamin'ny zavatra rehetra izany mba hahasoa anareo. 7Fony aho nitory taminareo ny Vaovao Mahafaly avy amin'Andriamanitra, dia nanao izany maimaimpoana aho; moa diso ve aho, raha nanetry tena mba hisandratanareo? 8Nekeko ny nandoavan'ny Fiangonana sasany vola tamiko, ka tahaka ny hoe nandroba azy ireo aho mba hanampiako anareo. 9Fony teo aminareo aho, dia tsy nanahirana na iza na iza raha nisy zavatra nilaiko, satria ireo havana kristianina avy any Masedônia no nanome ahy ny zavatra nilaiko; ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hanahirana anareo aho sady mbola hitandrina izany ihany. 10I Kristy Izay ato amiko dia milaza ny marina hatrany, ka milaza marina aho fa tsy azo esorina amiko izany reharehako izany eran'ny faritany Akaîa. 11Ahoana moa no ilazako izany? Satria tsy tiako ve ianareo? Andriamanitra no mahalala fa tiako ianareo! 12Hataoko hatrany izao fanaoko izao, mba tsy hanan-kolazaina ry zareo te ho hita fa manahaka anay amin'izay ireharehany. 13Apôstôly sandoka izy ireny, milaza lainga momba izay ataony, ka miova endrika ho apôstôlin'i Kristy. 14Tsy mahagaga izany satria hain'i Satàna aza ny miova endrika ho anjely mamirapiratra. 15Koa tsy sarotra ho an'ireo mpanompon'i Satàna ny miova endrika ho mpanompon'ilay Andriamanitra marina; kanefa ny hiafaran'ireo dia ho araka ny asany ihany. 16Antitranteriko ihany: aoka tsy hisy hanao ahy ho adala! Kanefa raha izany no iheveranareo ahy, dia raiso toy ny adala aho, mba hahazoako mirehareha kely koa. 17Izay lazaiko izao dia tsy araka ny Tompo no ilazako azy; fa miteny toy ny adala aho amin'izao toe-javatra ireharehako izao. 18Satria maro no mirehareha araka ny maha olombelona, dia mba hirehareha araka izany koa aho. 19Fa hendry ianareo ka sitrakareo ny handefitra amin'ireo adala. 20Eny, leferinareo raha misy manandevo anareo, raha misy mandàny anareo, raha misy maka ny anareo, raha misy manao zinona anareo, raha misy mamely ny tavanareo. 21Hanalam-baràka ny tenanay no ilazako hoe osa loatra izahay ka tsy nahavita izany! Kanefa izay sahin'ny olona lazaina -- miteny toy ny adala aho -- dia mba sahiko lazaina koa. 22Hebreo ve ireo apôstôly sandoka ireo? Izaho koa! Israelita ve izy ireo? izaho koa! Taranak'i Abrahama ve izy ireo? Izaho koa. 23Mpanompon'i Kristy ve izy ireo? Hiteny toy ny very saina aho: eny, mpanompon'i Kristy koa aho, ary mihoatra noho izy ireo; fa nisasatra mafy kokoa aho, natao am-ponja matetika kokoa, nokapohina bebe kokoa, tambavahaona imbetsaka kokoa. 24Indimy nokapohin'ny Jiosy aho, ka nandalasina in-39 misesy isaky ny mandeha; 25intelo nokaravasîn'ny Rômanina aho, ary indray maka saika matin'ny tora-bato; intelo vaky sambo aho, ary efa tavela teo anivon-dranomasina indray andro sy indray alina maninjitra. 26Matetika nanao dia an-tongotra aho ka efa tojo ny loza isan-karazany: loza tamin'ny ony tondraka, loza tamin'ny jiolahy, loza avy amin'ny Jiosy mpiray firenena amiko, loza avy amin'ny hafa firenena, loza tao an-tanàna, loza tany an-taniefitra, loza teny an-dranomasina, loza teo anivon'ny misandoka ho havana kristianina. 27Niasa mafy sy nisasatra aho, niari-tory matetika, nijalin'ny hanoanana sy hetaheta, tsy nitendry hanina matetika, niaritra hatsiaka sady tsy nanan-kitafy. 28Ankoatra izay tsy voalaza, dia mbola mitambesatra amiko isan'andro vaky ny fiahiana ny Fiangonana rehetra. 29Iza no malemy, ka tsy malemy aho? Iza no lavo tamin'ny fahotana, ka tsy malahelo mafy aho? 30Raha tsy maintsy mirehareha aho, dia ireo zavatra mampiharihary ny fahalemeko no hataoko rehareha. 31Andriamanitra, Rain'i Jesoa Tompo, Ilay ankalazaina mandrakizay, dia mahalala fa tsy mandainga aho. 32Fony tany Damasy aho, ny governora notendren'i Hareta mpanjaka dia nampiambina ny tanàna Damasy mba hisamborana ahy. 33Fa nisy nampidina ahy an-tsobika avy teo amin'ny varavarankelin'ny mànda, ka dia afa-nandositra ny tanan'i Hareta aho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\