2 Kôrintianina 13

1Izao no fanintelony hankanesako atỳ aminareo. Hoy ny Soratra Masina hoe: "Ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no aoka hitombenan'ny raharaha rehetra." 2Amin'izao hahatongavako izao àry, dia tsy hananako antra intsony ireo nanota teo aloha sy ny hafa rehetra: efa voalazako izany fony aho tany aminareo fanindroany, nefa dia antitranteriko ankehitriny amin'izao aho tsy atỳ aminareo izao. 3Tadiavinareo ny hahitana porofo fa i Kristy no miteny ato anatiko; ka tsy fahalemena no ampiharin'i Kristy aminareo, fa hery no asehony eo anivonareo. 4Voahombo tamin'ny hazofijaliana i Kristy noho ny fahalemeny, kanefa dia velona kosa izao noho ny herin'Andriamanitra. Miombona amin'ny fahalemen'i Kristy izahay ankehitriny; kanefa hiseho fa velona miaraka amin'i Kristy izahay, ka ny herin'Andriamanitra no hampiharinay aminareo. 5Diniho ny tenanareo, ka izahao toetra raha velona amin'ny finoana tokoa ianareo na tsia. Fantatrareo tsara fa ao anatinareo i Jesoa Kristy, afa-tsy raha olona tsy voazaha toetra ianareo! 6Manantena kosa aho fa raha izahay, dia ho fantatrareo fa tsy mba olona tsy voazaha toetra. 7Mangataka am-bavaka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hahavita ratsy mihitsy ianareo, tsy hoe mba hisehoanay ho olona voazaha toetra, fa mba hanaovanareo izay tsara, na dia hoheverina ho olona tsy voazaha toetra aza izahay. 8Fa tsy mba mahatohitra ny marina izahay fa ny mampandroso ny marina ihany. 9Eny, mahafaly anay raha malemy izahay fa ianareo kosa mahery; ka ny angatahinay am-bavaka, dia ny hahatanteraka anareo. 10Izany no anoratako ireo zavatra ireo aminareo, dieny mbola lavitra anareo aho; fandrao, rehefa mby eo aminareo aho, dia voatery hanao mafy loatra, araka ny fahefana nomen'ny Tompo ahy, dia fahefana natao hampandrosoana ny Fiangonanareo fa tsy handravana azy. 11Ary farany, ry havako, veloma finaritra ianareo! Miezaha ho tonga lafatra, mifampahereza, miraisa saina, mihavàna, dia homba anareo ilay Andriamanitra loharanon'ny fitiavana sy ny fiadanana. 12Mifanaova veloma amin'ny fanoroham-pihavanana. 13Manao veloma anareo avokoa ny vahoakan'Andriamanitra. 14Homba anareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny Fanahy Masina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\