2 Kôrintianina 2

1Koa izao no hevitra tapaka tato am-poko: tsy hankany aminareo aho, mba tsy hampalahelo anareo indray. 2Fa raha ampalaheloviko ianareo, dia mba iza indray no hampifaly ahy? Moa tsy ireo nampalaheloviko ihany ve? 3Izany indrindra no nanoratako taminareo: tsy sitrako ny ho tonga atỳ aminareo ka hampalahelovin'ireo olona izay tokony hampifaly ahy. Matoky anareo rehetra aho fa raha faly aho, dia faly koa ianareo rehetra. 4Tamin'ny fo ontsa sy ory fatratra ary tamin-dranomaso be no nanoratako taminareo, tsy hoe hampalahelo anareo fa mba hahafantaranareo izato haben'ny fitiavako anareo. 5Fa raha nisy taminareo nahatonga alahelo, dia tsy izaho no nampalaheloviny fa ianareo rehetra, na aoka hatao hoe ny sasany taminareo mba tsy hanitatra. 6Ampy ho an'izany olona izany ny famaizana vitan'ny maro taminareo; 7ka dia aleo mamela heloka sy mankahery azy kosa ianareo, mba tsy hahatonga alahelo tafahoatra hampamoy fo azy. 8Noho izany, dia miangavy anareo aho mba hanao izay hahatsapany fa tia azy ianareo. 9Satria izao koa no anton'ny nanoratako taminareo: tiako ho fantatra raha voazaha toetra tokoa ianareo, ka hahitako na olona vonon-kanoa ahy amin'ny zavatra rehetra na tsia. 10Izay olona avelanareo heloka dia mba avelako heloka ihany koa. Izaho anefa, raha nisy heloka navelako, dia noho ianareo no nanaovako izany teo imason'i Kristy, 11fandrao ho voafitak'i Satàna isika, satria fantatsika tsara ny hafetseny. 12Nony tonga tany Trôasy hitory ny Vaovao Mahafaly momba an'i Kristy aho, dia hitako fa efa novohàn'ny Tompo varavarana sahady aho hiasa tao. 13Kanefa tsy nilamin-tsaina aho satria tsy nahita an'i Tito rahalahiko. Koa nanao veloma ny olona tao Trôasy aho, dia niainga nankany Masedônia. 14Kanefa hisaorana anie Andriamanitra Izay mampiombona anay mandrakariva amin'ny fandresen'i Kristy. Ampiasain'Andriamanitra izahay hampiely amin'ny toerana rehetra ny fahalalana an'i Kristy, ho toy ny hanitra mamerovero hatraiza hatraiza. 15Fa tahaka ny zava-manitra ataon'i Kristy fanatitra ho an'Andriamanitra izahay, na amin'ny voavonjy na amin'ny very: 16fofona mahafaty tokoa izany ho an'ny very, fa fofona mahavelona tokoa ho an'ny voavonjy. Koa iza moa no antonona ho amin'izany asa izany? 17Izahay dia tsy toy ny sasany manao ny tenin'Andriamanitra ho filàm-bola, fa miteny toy ny olona irahin'Andriamanitra sady mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra, araka ny maha mpanompon'i Kristy anay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\