2 Kôrintianina 4

1Izahay no manana izany fanompoana izany, dia noho ny indrafon'Andriamanitra taminay; koa tsy mety ketraka izahay. 2Efa nolavinay ny asa miafina mahamenatra, ka tsy manao zavatra amin-kafetsena izahay sady tsy manatsatso ny tenin'Andriamanitra; fa asehonay mazava tsara ny marina, ka eo imason'Andriamanitra dia tonga mendrika hitokian'ny fieritreretan'ny olona rehetra izahay. 3Fa raha saronan-javatra ny Vaovao Mahafaly torînay, dia saronan-javatra amin'izay ho very. 4Tsy mino izy ireo, satria ny sainy efa nohajambain'i Satàna zanahary tompoin'izao tontolo izao; hany ka voasakana izy ireo tsy hahita ny fahazavàn'ny Vaovao Mahafaly momba ny voninahitr'i Kristy, ilay tena endrik'Andriamanitra. 5Tsy ny tenanay manko no ambaranay rehefa mitoriteny izahay, fa i Jesoa Kristy Tompo; izahay kosa dia milaza ny tenanay ho mpanomponareo noho ny amin'i Jesoa. 6Fa Andriamanitra, Izay nandidy hoe: "Aoka ny mazava hamirapiratra avy ao anaty haizina", no nampamirapiratra ny mazava ao am-ponay, mba hampisehoanay ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra, izay hita eo amin'ny tavan'i Jesoa Kristy. 7Izahay mitondra izany raki-tsoa izany kosa dia toy ny vilany tany ihany, mba hahitana tsara fa izao hery tsy manan-tsahala izao dia an'Andriamanitra fa tsy anay. 8Ifandaharam-pahoriana izahay, nefa tsy voapotsitra; very hevitra, nefa tsy mamoy fo; 9enjehin'olona, nefa tsy ilaozan'Andriamanitra; azera, nefa tsy maty. 10Entinay mandrakariva ao amin'ny tenanay koa fa velona i Jesoa; 11satria, eo amin'ny fiainanay, dia ny fahafatesana no mananontanona anay lalandava noho ny amin'i Jesoa mba haseho ao amin'ny tenanay mety maty koa fa velona i Jesoa, 12hany ka ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana no miasa ao aminareo. 13Hoy ny Soratra Masina: "Nino aho, ka izany no nitenenako." Noho izahay manana io finoana omen'ny Fanahy Masina io, dia mino koa izahay ka izany no itenenanay. 14Fantatray fa Andriamanitra, Izay nanangana an'i Jesoa Tompo ho velona, dia hanangana anay koa ho velona miaraka amin'i Jesoa, ary hametraka anay mbaminareo ho eo akaikiny. 15Eny, noho ny aminareo avokoa izany rehetra izany, ka dia mihamaro ny olona tratran'ny fahasoavana mba hitomboan'ny vavaka fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra. 16Izany no tsy mahaketraka anay, fa na dia mihalevona aza ny maha olona eto ivelany, dia mihavao isan'andro kosa ny maha olona ao anaty: 17satria ny fahoriana maivana sy mandalo mihatra aminay dia miasa manomana voninahitra lehibe mihoa-pampana sady maharitra mandrakizay, 18raha tsy mibanjina ny hita izahay, fa ny tsy hita. Ny hita manko dia miserana ihany, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\