2 Kôrintianina 8

1Tianay hampahafantarina anareo, ry havana, ny fahasoavana nomen'Andriamanitra tao amin'ireo Fiangonana any Masedônia. 2Voasedra mafy tamin'ny fahoriana nahazo azy ny mpino, kanefa lehibe tokoa ny hafaliany ary nahafoy mihitsy izy ireo tamin'ny famoriam-bola, na dia tena mahantra aza. 3Vavolombelona nahita aho fa nanome araka izay zakany ry zareo, eny mihoatra noho izay zakany aza; nahim-pony 4no niangaviany mafy taminay mba hahazo tombon-tsoa handray anjara amin'ny fanasoavana ny vahoakan'Andriamanitra any Jodea. 5Nanao mihoatra noho izay nantenainay izy ireo, fa nanolo-tena ho an'ny Tompo aloha, ary ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. 6Ka dia niangavianay i Tito hankatỳ aminareo hahatomombana izany asa fanasoavana izany, araka ny efa nanombohany azy teo aloha. 7Manam-be tokoa ianareo amin'ny zavatra rehetra: dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana isan-karazany, ary amin'ilay fitiavana raisinareo avy aminay; araka izany koa no aoka hahafoizanareo be amin'izao asa soa izao. 8Tsy milaza izany ho didy aho, fa ny fahazotoana asehon'ny sasany no hitsapako raha fitiavana mangarangarana ny anareo. 9Satria fantatrareo ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika: fa na dia nanankarena aza Izy, dia tonga mahantra noho ny aminareo, mba hampanankarena anareo ny fahantrany. 10Ambarako aminareo izay hevitro ny amin'izany raharaha izany: mahasoa anareo izany, satria lohalaharana ianareo tsy tamin'ny firotsahana hanao azy fotsiny fa tamin'ny fanapahan-kevitra hanao azy koa. 11Ankehitriny kosa dia tontosay ny fanaovana azy. Nanana risi-po ianareo raha nanapa-kevitra hanao azy, ka dia aoka hanana risi-po tahaka izany koa hanatontosa azy araka izay anananareo. 12Fa raha misy ny risi-po hanome, dia ny manome araka izay ananana ihany no ankasitrahin'Andriamanitra, fa tsy hoe ny manome araka izay tsy ananana. 13Izany no atao, tsy sanatria ny hahaory anareo ka hiadanan'ny sasany, fa ny mba hisian'ny fitoviana. 14Amin'izao ankehitriny izao, dia manam-be ianareo mba hanafa-pahasahiranana azy ireo. Any kosa andro hahatonga azy ireo hanam-be mba hanafa-pahasahiranana anareo. Amin'izany no hisian'ny fitoviana, 15araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Izay nanangona be tsy nanana amby, ary izay nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy." 16Hisaorana anie Andriamanitra Izay nahatonga an'i Tito ho mazoto miasa ho anareo tahaka ny ataonay koa! 17Nanaiky ny fiangavianay azy i Tito; nefa tena nazoto rahateo izy, ka dia nahim-pony no nankanesany tany aminareo. 18Nalefanay hiaraka aminy koa ilay rahalahy derain'ny Fiangonana rehetra amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly; 19ary tsy izany ihany, fa notendren'ireo Fiangonana mba hiara-dia aminay koa io rahalahy io amin'izao asa fanasoavana ilofosanay izao, ho voninahitr'Izy Tompo ary ho mariky ny risi-ponay hanasoa ny hafa. 20Tandremanay mba tsy hisy hanome tsiny anay amin'izao famoriana vola be ilofosanay izao: 21satria mikendry hanao ny tsara izahay, tsy eo anatrehan'ny Tompo ihany, fa eo anatrehan'ny olona koa. 22Nalefanay hiaraka amin'izy ireo ilay rahalahinay izay efa nosedrainay matetika tamin-javatra maro ka hitanay fa mazoto; kanefa vao mainka mazoto kokoa izy ankehitriny, satria be ny fahatokiany anareo. 23Raha ny amin'i Tito, dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho fanasoavana anareo; fa iretsy roa lahy rahalahinay kosa dia irak'ireo Fiangonana ary miasa ho voninahitr'i Kristy. 24Koa asehoy azy telo lahy fa tia azy tokoa ianareo, mba ho fantatr'ireo Fiangonana fa rariny raha ataonay reharehanay ianareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\