2 Piera 1

1Avy amiko Simôna Petera ity taratasy ity, dia izaho mpanompon'i Jesoa Kristy sady apôstôliny. Mamangy anareo aho, dia ianareo izay nahazo finoana sarobidy tahaka ny anay, noho i Jesoa Kristy, Andriamanitsika sy Mpamonjy antsika, efa niantra antsika. 2Hampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, vokatry ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy i Jesoa Tompontsika! 3Ny hery maha Andriamanitra Azy no nanome antsika ny zavatra rehetra ilaina hahazoana ny fiainana sy hiraiketam-po amin'Andriamanitra, satria isika efa nampahalalain'i Jesoa Tompo an'Ilay niantso antsika noho ny voninahiny sy fahatsarany. 4Izany voninahitr'Andriamanitra sy fahatsarany izany no nanomezana antsika ireo zavatra sarobidy sy lehibe tokoa nampanantenainy antsika, mba ho tonga mpiombona amin'ny fomban'Andriamanitra ianareo, rehefa afaka tamin'ny fahalòvana vokatry ny filàndratsy mihanaka eo amin'izao tontolo izao. 5Koa noho izany, aoka hiezaka mafy tokoa ianareo: ka ny finoanareo ombay hatsaram-panahy; ny hatsaram-panahinareo ombay fahalalana; 6ny fahalalanareo ombay fahononam-po; ny fahononam-ponareo ombay faharetana; ny faharetanareo ombay firaiketam-po amin'Andriamanitra; 7ny firaiketam-ponareo amin'Andriamanitra ombay fandalana ireo havana iray finoana; ny fandalànareo ny havana iray finoana ombay fitiavana ny olona rehetra. 8Fa raha ireo toetra ireo no anananareo sy ampitomboinareo, dia hanjary mazoto sady mahavokatra ianareo amin'ny fahalalana bebe kokoa an'i Jesoa Kristy Tompontsika. 9Fa izay tsy manana ireo toetra ireo kosa dia tsy mahajery lavitra ka naman'ny jamba, sady manadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. 10Koa amin'izany, ry havana, miezaha bebe kokoa hampitombina tsara ny fiantsoan'Andriamanitra anareo sy ny fifidianany anareo; satria raha manao izany ianareo, dia tsy ho solafaka amin'ny fahotana na oviana na oviana; 11fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo fidirana ao amin'ny Fanjakana maharitra mandrakizay, dia ny Fanjakàn'i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika. 12Koa hazoto mandrakariva hampahatsiaro anareo an'izany zavatra izany aho, na dia efa mahalala aza ianareo sy efa miorina mafy amin'ny hafatra marim-pototra izay anananareo ankehitriny. 13Saingy heveriko fa raha mbola amin'ity fiaina-mandalo ity koa aho, dia mety ny hanaitairako anareo amin'ny fampahatsiarovana izany. 14Eny, fantatro fa ho avy faingana ny fanesorana ahy amin'ity fiaina-mandalo ity, araka ny efa nasehon'i Jesoa Kristy Tompontsika tamiko. 15Ary dia hiezaka tokoa aho mba hisy hahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva, rehefa maty aho. 16Tsy angano tsara lahatra no narahinay, raha nampahafantatra anareo ny hery nampombana ny fiavian'i Jesoa Kristy Tompontsika, fa tena nahita maso ny fiandrianany izahay. 17Eny, nahazo haja amam-boninahitra tamin'Andriamanitra Ray i Jesoa, raha tonga teo aminy ilay feo avy tamin'Andriamanitra be voninahitra indrindra nanao hoe: "Ity no Zanako Malalako; Izy no sitrako." 18Renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka tamin'i Jesoa tany an-tendrombohitra masina izahay. 19Ary mafy orina kokoa ho antsika ny tenin'ireo mpaminanin'Andriamanitra; ka tsara raha ifantohanareo izany toy ny ifantohanareo amin'ny jiro mamiratra anaty toerana maizimaizina, mandra-pahazàvan'ny andro sy mandra-piposaky ny kintana fitarikandro ao am-ponareo. 20Izao anefa voalohany indrindra no tsara ho fantatrareo: ny fivoaboasana ny teny faminaniana rehetra raketin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; 21satria na oviana na oviana tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona izay nentanin'ny Fanahy Masina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\