2 Piera 2

1Nisy mpaminany sandoka teo amin'ny vahoaka Israely; toy izany koa no hisian'ny mpampianatra sandoka eo aminareo: hampiditra an-tsokosoko fampianaran-diso mahavery izy ireo sady handà ny Tompo Izay nanavotra azy, ka hitarika fahaverezana tampoka ho an'ny tenany. 2Maro no hanaraka ny fitondrantena ratsiny, ka ireny no hanevatevana ny lalana voasoritr'ilay hafatra marim-pototra. 3Tia harena loatra ry zareo ka hataony filàm-bola ianareo amin'ny fampiasana teny mamitaka; saingy hatry ny ela dia tsy mitsahatra ny fanamelohana azy ary efa hihatra aminy koa ny fahaverezana. 4Ireo anjely, fony nanota, dia tsy namindran'Andriamanitra fo, fa noroahiny ho any amin'ny toeran'ny maty ka natolony ho ao an-davaka maizina mangitsokitsoka izay itanana azy ho amin'ny fitsarana. 5Izao tontolo izao koa fahiny dia tsy namindran'Andriamanitra fo, satria henika olona ratsy fanahy, ka nataony tonga teo amin'izao tontolo izao ny safodrano; i Noà valo mianaka ihany no narovan'Andriamanitra, noho i Noà mpitory ny fahamarinana soritan'Andriamanitra. 6Ny tanàna Sôdôma sy Gômôra dia nohelohin'Andriamanitra ka noravany lasa lavenona ary nataony fananarana ho an'ireo tsy miraiki-po aminy momba izay loza mety hihatra. 7Nafahan'Andriamanitra kosa i Lôta, izay tia ny rariny ka ory dia ory noho ny fitondrantena ratsy nasehon'ny olona tsy miraharaha lalàna; 8satria io lehilahy tia ny rariny io, fony izy nitoetra teo anivon'ireo, dia nijaly mafy tokoa tao am-pony raha nahita sy nandre isan'andro vaky ny asa ratsy vitan'ireo. 9Araka izany, dia hain'ny Tompo ny manala ny mpiraiki-po aminy ho afaka amin'ny fitsapana manjo azy, sy ny mitahiry ny ratsy fanahy mba hosazîna amin'ny andro fitsarana, 10indrindra fa ireo nizotra nanaram-po tamin'ny filàndratsin'ny maha olona mpanota sy nanamavo ny maha Tompo an'i Kristy. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia olona sahy zavatra sy mitompo teny fantatra sady tsy matahotra hanevateva ireo atao hoe voninahitra; 11kanefa ny anjely, izay mahery kokoa sy ambony fahefana noho ireo mpampianatra sandoka ireo aza, dia tsy mitondra fiampangana hanevateva eo anatrehan'ny Tompo ireo atao hoe voninahitra. 12Ry zareo kosa dia manahaka ny biby tsy manan-tsaina, sady entim-pahazarana no teraka ho fisambotra sy ho famono; manevateva ny zavatra tsy fantany ireo, ka dia hovonoina tahaka ny amonoana ny biby tsy manan-tsaina: 13eny, hiharan'ny ratsy izy ireo ho tambin'ny asa ratsiny. Ny heverin'ireo ho zava-mahafinaritra dia ny manao filibàna antoandrobenanahary izao; feno tsiny amam-pondro ireo fa miliba sady manodoka anareo rehefa miara-mihinana aminareo. 14Ny haka vadin'olona ary ny tsy hitsaha-manota amin'izany no imasoany; ny mpino tsy miorina tsara, angoleny; ary liana fitiavan-karena loatra ny fony: eny, olona hiharan'ny loza nambaran'Andriamanitra ireo! 15Efa niala tamin'ny lala-mahitsy izy ireo ka nivily nanaraka ny lalana efa nizoran'i Balahàma, zanakalahin'i Behôra: i Balahàma dia nankamamy ny tambin'ny asa ratsiny, 16saingy voaanatra noho ny hadisoany; fa niteny hoatra ny olona ny boriky moana, vao nahasakana ilay mpaminany tsy hikiry amin'ny hadalàny. 17Ireo mpampianatra sandoka ireo dia loharano ritra, zavona avoivoin'ny tafio-drivotra, ka ny haizim-pito no voatahiry ho azy ireo. 18Teny manodoka sy tsy misy heviny no ataony; ka ny filàndratsin'ny maha olona mpanota, dia ny fitondrantena maloto, no entiny mamitaka ny olona izay vao nandao ny fiainana diso lalana. 19Fahafahana no ampanantenain'ireo ny olona voasodokany; kanjo ny tenany aza andevozin'ny fahazaran-dratsy, fa izay resy dia andevozin'izay naharesy azy. 20Ary raha misy olona efa niala tamin'ny faharatsian'izao tontolo izao, noho ny fahalalana tsara an'i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika, kanefa voasingotry ny faharatsiana indray ka resy, dia ratsy noho ny voalohany ny toetrany farany. 21Aleo manko tsy nahafantatra ny lala-marina soritan'Andriamanitra izy, toy izay efa nahafantatra vao nihemotra mandao ny didy masina natolotra azy. 22Efa mihatra aminy tokoa ilay ohabolana marina hoe: "Ny alika no miverina amin'ny loany", ary ny hoe "Ny kisoavavy voasasa no mihosim-potaka indray".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\