2 Piera 3

1Ry hava-malala, ity izao no taratasy faharoa soratako ho anareo. 2Izy roroa dia samy entiko hampahatsiarovan-javatra anareo sy hanaitaitra ny eritreritra mahitsy anananareo; ka dia hotsarovana ny zavatra voalazan'ny mpaminany masina fahiny mbamin'ny didy nomen'ny Tompo sy Mpamonjy, didy izay nentin'ireo apôstôly nirahina ho atỳ aminareo. 3Izao no aoka ho fantatrareo voalohany indrindra: amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira tonga haniratsira anareo, dia olona miaina araka ny filàndratsiny 4ka hilaza hoe: "Aiza ity fampanantenàn'ny Tompo momba ny fiaviany? Efa nodimandry manko ny razantsika, kanefa ny zavatra rehetra dia maharitra tsy miova toy ny hatramin'ny nahariana an'izao tontolo izao ihany!" 5Eny, inian'ireo mpaniratsira ireo hadinoina fa hatramin'ny ela Andriamanitra no niteny nampisy ny habakabaka sy ny tany; ka ny tany dia nipoitra avy amin'ny rano sady ny rano koa no nampirafitra azy ho mafy. 6Rano ihany koa no nandravana izao tontolo izao fahiny, dia tamin'ny safodrano. 7Izao habakabaka sy tany ankehitriny izao kosa dia mbola ny tenin'Andriamanitra no mihazona azy, ka voatahiry hodorana amin'ny andro fitsarana izay natao hamerezana ny olona tsy niraiki-po tamin'Andriamanitra. 8Kanefa izao zavatra izao, ry hava-malala, no aoka tsy hohadinoinareo: amin'ny Tompo, ny indray andro dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona dia toy ny indray andro. 9Koa tsy ahemotry ny Tompo araka ny hevitry ny sasany akory ny fampanantenàny: saingy mahari-po aminareo Izy, satria tsy tiany hisy ho very fa mba hiroso hiala amin'ny toe-dratsy avokoa ny olona rehetra. 10Ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo; ary amin'izany dia hirimorimo mafy ka hanjavona ny habakabaka sady ho levon'ny hafanana ireo karazan-javatra ao aminy, ary hodorana avokoa ny tany sy izay taozavatra ao aminy. 11Koa raha ho levona toy izany àry izao rehetra izao, dia ho olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny firaiketam-po amin'Andriamanitra? 12Sady andrasanareo no hafainganinareo ny fiavian'ilay andron'Andriamanitra, izay andro hahamay ny habakabaka sy hahalevona azy ary hanempoan'ny hafanana ireo karazan-javatra ao aminy! 13Kanefa isika, araka ny fampanantenàn'Andriamanitra, dia miandry ny habakabaka vaovao sy tany vaovao izay honenan'ny fahamarinana soritan'Andriamanitra. 14Koa eo am-piandrasana izany, ry hava-malala, dia miezaha mafy mba ho tsy manan-tsiny amam-pondro ary hihavana tsara no hahitan'ny Tompo anareo. 15Hevero fa ny fahari-pon'ny Tompontsika dia ho famonjena anareo, toy ny voasoratr'i Paoly hava-malalantsika taminareo araka ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy. 16Toy izany koa no ataony ao amin'ny taratasiny rehetra izay itenenany momba izany zavatra izany; amin'ireny taratasiny ireny anefa dia misy zavatra saro-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, toy ny ataony rahateo amin'ny teny hafa raketin'ny Soratra Masina, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. 17Ianareo kosa, ry hava-malala, dia efa nampahalalaina izany rahateo; koa mitandrema fandrao voataonan'ny hevi-dison'ireo ratsy fanahy, ka hiala amin'izay iorenanareo. 18Fa mitomboa fahasoavana sy fahalalana an'i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika. Ho Azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\