2 Tesalônisianina 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity. Mamangy anareo isan'ny Fiangonana atỳ Tesalônika, izay tafaray amin'Andriamanitra Raintsika sy i Jesoa Kristy Tompo, aho. Mamangy anareo koa i Silasy sy i Timôty. 2Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompo! 3Tsy maintsy velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitra izahay, ry havana, noho ny aminareo. Mendrika hataonay izany satria mandroso fatratra ny finoanareo ary mitombo hatrany ny fifankatiavanareo rehetra. 4Izany no mahatonga anareo ho reharehanay manerana ireo Fiangonan'Andriamanitra, noho ianareo manam-paharetana sy mino hatrany eo anivon'ny fanenjehana sy fahoriana rehetra mianjady aminareo. 5Porofo izany fa mitsara ara-drariny Andriamanitra, satria vokatr'izay mianjady aminareo dia hatao mendrika ny Fanjakàn'Andriamanitra ianareo, sady io Fanjakàn'Andriamanitra io no anton'ny iaretanareo fijaliana. 6Satria izao no ara-drariny amin'Andriamanitra: hovaliany fahoriana ireo mpampahory anareo, 7ary homeny fialan-tsasatra miaraka aminay ianareo ampahorîna. Ho tonga izany amin'ny andro hisehoan'i Jesoa Tompo avy any an-danitra, otronin'ireo anjely mitory ny heriny; 8voahodidin'afo miredareda Izy no tonga hanasazy ireo tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy manaiky ny Vaovao Mahafaly momba an'i Jesoa Tompontsika. 9Fahaverezana maharitra mandrakizay no sazy hihatra amin'ireo, ka tsy hifanatri-tava amin'ny Tompo sy ho lavitry ny heriny heni-boninahitra ireo 10amin'ilay andro hahatongavan'ny Tompo mba homen'ny vahoakany voninahitra sady higagan'izay rehetra mino Azy. Ho isan'ireto hanome voninahitra ny Tompo ireto koa ianareo, satria nino ny fijoroanay ho vavolombelona nanambara Azy taminareo. 11Izany no ivavahany lalandava ho anareo. Koa mangataka amin'Andriamanitsika izahay mba hataony mendrika ny fiainana niantsoany anareo ianareo. Mangataka izahay mba ho tanterahiny amin-kery avokoa ny fanirianareo hanao soa ary hataony lavorary koa ny asa ateraky ny finoanareo; 12dia homenareo voninahitra ny anaran'i Jesoa Tompontsika, sady ianareo koa homeny voninahitra. Izany no vokatr'ilay fahasoavana avy amin'ilay Andriamanitsika sy i Jesoa Kristy Tompo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\