2 Timote 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho apôstôlin'i Kristy Jesoa noho ny sitrapon'Andriamanitra mba hitory ny fiainana nampanantenaina izay ananantsika tafaray amin'i Kristy Jesoa. 2Mamangy anao aho, ry Timôty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy i Kristy Jesoa Tompontsika! 3Velom-pisaorana an'Andriamanitra aho, dia Andriamanitra Izay tompoiko amin'ny fieritreretana mahitsy toy ny nataon'ireo razako. Velom-pisaorana Azy aho rehefa mahatsiaro anao tsy tapaka amin'ny fivavahana ataoko andro aman'alina. 4Tsaroako ny ranomasonao, ka tsy andriko mihitsy ny hahitako anao mba ho safononoka ny hafaliako. 5Tsiahiviko ny finoana tsy mihatsaravelatsihy izay ao anatinao, dia ilay finoana efa nananan'i Lôisa renibenao sy i Eonika reninao talohanao. Azoko antoka fa anananao koa izany. 6Izany no ampahatsiarovako ny hamelombelomanao indray ilay fanomezam-pahasoavana narotsak'Andriamanitra tao anatinao, fony aho nametra-tanana taminao. 7Tsy mba fanahy mahatonga ho kanosa no efa nomen'Andriamanitra antsika, fa ilay Fanahiny mahatonga antsika ho feno hery sy be fitiavana ary mahay mifehy tena. 8Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika; aza menatra ny amiko ihany koa, dia izaho voafonja noho ny aminy. Fa aoka hiaretanao fijaliana miaraka amiko ny Vaovao Mahafaly, araka ny hery omen'Andriamanitra anao. 9Andriamanitra no namonjy antsika sy niantso antsika ho vahoakany, tsy noho ny asa vitantsika fa noho ny fandaharan'ny tenany ihany ary noho ny fahasoavany. Efa nomeny antsika tao amin'i Kristy Jesoa izany fahasoavana izany, fony tsy mbola nisy ary akory izao rehetra izao; 10kanefa naharihariny antsika ankehitriny tamin'ny nisehoan'ilay Mpamonjy antsika, dia i Kristy Jesoa Izay nanafoana ny herin'ny fahafatesana sy nanambara mazava ny fiainana sy ny tsy fahalòvana tamin'ny alalan'ny Vaovao Mahafaly. 11Ny hitory izany Vaovao Mahafaly izany no nanendren'Andriamanitra ahy ho apôstôly sy ho mpampianatra; 12ary izany koa no antony iaretako izao fijaliana izao. Kanefa tsy mahakivy ahy izany, satria fantatro Ilay nametrahako ny fitokiako ary azoko antoka fa Izy dia mahatahiry ilay raki-tsoa nankininy tamiko mandra-piavin'ny andro fitsarana. 13Ireo teny efa renao tamiko no ataovy fenitra ho anao, ka tano mafy amin'ny finoana sy ny fitiavana ananantsika tafaray amin'i Kristy Jesoa. 14Ny Fanahy Masina Izay mitoetra ao anatintsika no itahirizo ilay raki-tsoa nankinina taminao. 15Fantatrao fa efa nandao ahy ry zareo rehetra any Azia, ka isan'ireny ry i Figelo sy i Hermozena. 16Ny Tompo anie hamindra fo amin'ny ankohonan'i Ônesifôro fa namelombelona ny fanahiko matetika izy sady tsy nahamenatra azy ny figadràko! 17Fa nony tonga teto Rôma i Ônesifôro, dia nazoto nitady ahy; ka tsy navelany aho, raha tsy hitany. 18Mba hataon'ny Tompo hahita ny famindrampony anie izy amin'ny andro fitsarana! Fantatrao tsara dia tsara koa ny fikarakarana rehetra nataony tamiko tao Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\