2 Timote 4

1Izao no anafatrafarako anao mafy eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'i Kristy Jesoa, Ilay hitsara ny velona sy ny maty, ary koa noho ny andro hisehoan'i Kristy sy hahatongavan'ny Fanjakàny: 2torio ny tenin'Andriamanitra, ka mazotoa amin'izany na handray azy ny olona na tsy handray, mandrese lahatra, mananara mafy, mampirisiha ombàn'ny fahari-po sy ny fahaiza-mampianatra hatrany. 3Eny, ho avy ny andro tsy hahazakan'ny olona intsony ny fampianarana tsy misy tomika; fa mpampianatra araka ny maha diavolana ny fony no havoriny ho azy sy hahalian-tsofina azy. 4Tsy hihaino ny fampianarana marim-pototra intsony ny olona fa hiala amin'izany ka hivily lalana ho amin'ny anganongano. 5Fa ianao kosa, aoka hahafehy tena amin'ny zavatra rehetra, zakao ny fijaliana, tontosao ny asa maha mpitory Vaovao Mahafaly anao, ataovy lavorary ny fanompoanao amin'Andriamanitra. 6Fa izaho moa dia efa halatsa-dra ho sorona araraka, efa mby akaiky ny fotoanandro hialako amin'izao fiainana izao. 7Ny ady tsara no efa vitako, tratrako ny tanjon'ny fihazakazahana, voatanako ny finoana. 8Ka ny miandry ahy izao dia ny satroboninahi-pandresena natokana ho an'izay manao ny marina. Ny Tompo, ilay mpitsara ara-drariny, dia hanome ahy izany satroboninahi-pandresena izany amin'ny andro fitsarana; ary tsy izaho ihany no homeny izany, fa izay rehetra miandry am-pitiavana ny hisehoany koa. 9Ataovy mihitsy izay hahatongavanao faingana atỳ amiko. 10Fa i Damasy efa nandao ahy, satria mankamamy an'izao fiainana ankehitriny izao izy ka lasa nankany Tesalônika. I Kresensa dia lasa any Galatia ary i Tito any Dalmatia. 11I Lioka no hany eto amiko. Alao i Marka ary ento miaraka aminao, fa afaka manampy ahy amin'ny raharaha izy. 12Nirahiko ho any Efeso i Tisiko. 13Rehefa mankatỳ ianao, dia ento ilay akanjobe tavelako tao amin'i Karpo tany Trôasy; ento koa ireo bokiko, indrindra ireo boky hoditra. 14Raha i Aleksandra mpanefy varahina, dia betsaka ny ratsy nafitsony ahy; ny Tompo no hamely azy araka izay vitany. 15Mitandrema koa ianao aminy, fa notoheriny mafy tokoa ny teninay. 16Fony aho nandaha-teny hiarovako tena tamin'ny voalohany, dia tsy nisy nomba ahy fa nandao ahy avokoa ny olona. Tsy hotanan'Andriamanitra ho hadisoany anie izany! 17Kanefa dia nijoro teo anilako ny Tompo ka nanome hery ahy mba hahatontosako soa aman-tsara ny fitorian-teny sady handrenesan'ireo rehetra hafa firenena izany; ary dia afaka teo am-bavan'ny liona aho. 18Hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra afitsoka ahy ny Tompo ka hampandroso ahy soa aman-tsara ao amin'ny Fanjakàny any an-danitra. Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amen. 19Veloma any amin'i Prisila sy i Akoilà, ary any amin'ny ankohonan'i Ônesifôro. 20Nijanona any Kôrinto i Erasta; ary i Trôfimo dia navelako ao Mileto fa narary. 21Ataovy mihitsy izay hahatongavanao atỳ alohan'ny ririnina. Manao veloma anao i Eobola sy i Podensa, i Lino sy i Klaôdia ary ny havana rehetra iray finoana. 22Homba anao anie ny Tompo! Homba anareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\