Asan’ny Apôstôly 1

1Any ianao ry Teôfily, Ilay boky voalohany dia nanoratako ny zavatra rehetra nataon'i Jesoa sy nampianariny, hatrany am-panombohany 2ka hatramin'ny andro nampiakarana Azy ho any an-danitra. Talohan'ny nampiakarana Azy, dia namelany baiko tamin'ny herin'ny Fanahy Masina ireo nofidiny ho apôstôly. 3Porofo maro no nentin'i Jesoa nanambara tena fa velona Izy taorian'ny nahafatesany: niseho tamin'ny apôstôly Izy nandritra ny efapolo andro sady nidinidinika taminy momba ny Fanjakàn'Andriamanitra. 4Ary indray andro i Jesoa dia niara-nisakafo taminy ka nanafatrafatra azy hoe: --Aza miala eto Jerosalema, fa andraso ilay fanomezana nampanantenain'ny Ray, izay efa renareo tamiko. 5I Jôhany dia nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia hatao batisa amin'ny Fanahy Masina. 6Koa izay tafangona teo amin'i Jesoa dia nanontany Azy hoe: --Tompo ô, izao ve no fotoana hanarenanao indray ny fanjakana ho an'i Israely? 7Fa novalian'i Jesoa hoe: --Tsy anjaranareo ny mahalala ny fotoana na ny vaninandro voatendrin'ny Ray araka ny fahefàny manokana. 8Fa hahazo hery ianareo rehefa hilatsahan'ny Fanahy Masina, ka ho vavolombelona hanambara Ahy eto Jerosalema sy eran'i Jodea mbamin'i Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. 9Nony avy nilaza izany i Jesoa, dia nakarina any an-danitra teo imason'izy ireo; ary nisy rahona nanakona an'i Jesoa ka tonga tsy hitan'izy ireo intsony Izy. 10Raha mbola nibanjina ny lanitra niakaran'i Jesoa teo iny izy ireo, dia indreo nisy roa lahy nanao fitafiana fotsy tafajoro tampoka teo anilany 11ka nanao taminy hoe: --Ry lehilahy galileanina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesoa Izay nalaina teo aminareo hakarina any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo Azy nankany an-danitra. 12Dia niverina nankany Jerosalema ny apôstôly, rehefa niala teo amin'ilay tendrombohitra atao hoe Analanôliva, tendrombohitra akaiky an'i Jerosalema tokony ho iray kilaometatra (halaviran-dalana azo aleha amin'ny sabata). 13Ka nony tonga tao an-tanàna izy ireo, dia niakatra tao amin'ny efitrano ambony rihana fitoerany: dia i Petera, i Jôhany, i Jakôba, i Andrea, i Filipo, i Tômà, i Bartôlômeo, i Matio, i Jakôba zanakalahin'i Halfeo, i Simôna Zelôta ary i Jodasy zanakalahin'i Jakôba. 14Niray fo izy rehetra sady nazoto nivavaka niaraka tamin'ny vehivavy mpino sy i Maria renin'i Jesoa mbamin'ireo rahalahin'i Jesoa. 15Andro vitsivitsy taorian'izany nony tafavory ny mpino miisa tokony ho 120, dia nitsangana teo afovoan'izy rehetra i Petera ka nanao hoe: 16--Ry havako, tsy maintsy notanterahina izay nambaran'ny Fanahy Masina mialoha ao amin'ny Soratra Masina; fa niteny tamin'ny alalan'i Davida Izy ny amin'i Jodasy izay tonga mpitarika ireo nisambotra an'i Jesoa; 17anisanay apôstôly ihany i Jodasy ary nandray anjara tamin'izao fanompoanay izao. 18Koa izany lehilahy izany dia efa nahavidy saha ho an'ny tenany tamin'ny vola azony, tambin'ny heloka vitany; potraka nihohoka izy, nipoaka ny kibony ka nivaroraka daholo ny tsinainy. 19Fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany, hany ka io saha io dia nantsoin-dry zareo amin'ny fiteniny hoe Hakeldamà, izany hoe Sahan-dra. 20Fa izao no voalazan'ny Soratra Masina ao amin'ny bokin'ny Salamo: "Aoka ho lao ny tranony, ary aoka tsy honenan'olona akory!" Ary izao koa: "Aoka ho lasan'olon-kafa ny andraikiny!" 21Ao ireo lehilahy mpiara-dia taminay nandritra ny andro rehetra nifaneraseran'i Jesoa Tompo taminay, 22hatramin'ny andro nanaovan'i Jôhany batisa an'i Jesoa ka hatramin'ny andro nanalana Azy taminay sy nampiakarana Azy any an-danitra. Koa amin'ireo no tokony hisy anankiray ho namanay mba ho vavolombelona hanambara fa nitsangana velona i Jesoa Tompo. 23Nisy roa lahy natokana hifidianana, dia i Jôsefa atao hoe Barsabasy, izay nampiana anarana hoe Imarina, sy i Matià. 24Ary niara-nivavaka izy rehetra nanao hoe: --Ianao no mahalala ny fon'ny olona tsy an-kanavaka, Tompo ô, ka asehoy izay nofidinao tamin'izy roa lahy ireto, 25handray ny toerana amin'izao fanompoana maha apôstôly izao, fa nilaozan'i Jodasy izany hankanesany any amin'ny toerany manokana. 26Dia nanaovana antsapaka izy roa lahy, ary voatendrin'ny antsapaka i Matià, ka dia izy no lany ho naman'ny apôstôly 11 lahy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\