Asan’ny Apôstôly 11

1Ren'ny apôstôly sy ny havana iray finoana tany Jodea fa efa nandray ny tenin'Andriamanitra koa ny hafa firenena. 2Ka nony tafaverina tany Jerosalema i Petera, dia nifandiran'ireo mpino jiosy 3nataony hoe: --Dia olona tsy voafora ve no niantranoanao sy niarahanao nisakafo? 4Fa notantarain'i Petera tamin'ny an-tsipiriany hatrany am-boalohany izay nitranga, ka hoy izy tamin'ireo mpino jiosy: 5--Tao an-tanànan'i Jôpa aho, ary sendra nivavaka indrindra no nisehoam-pahitana mahavariana. Nisy zavatra nidina avy any an-danitra: toa lamba lehibe voatana amin'ny zorony efatra, nalatsaka avy any ary tonga teo akaikiko. 6Nijery tsara sy nandinika ny tao anatiny aho, ka nahita ny biby mandeha tongotra efatra, ny bibidia, ny biby mikisaka amin'ny tany ary ny voro-manidina. 7Dia nisy feo henoko nanao tamiko hoe: "Mitsangàna, ry Petera; mamonoa ka mihinàna!" 8Ary novaliako hoe: "Sanatria, Tompoko! Tsy mbola nisy mihitsy zavatra fady na maloto niditra ny vavako." 9Dia mbola heno indray ilay feo avy any an-danitra nanao hoe: "Izay efa nambaran'Andriamanitra fa madio, dia aza ataonao ho fady." 10Intelo niverina izany, dia nakarina manontolo tany an-danitra indray ilay zavatra. 11Tamin'izany fotoana izany indrindra dia indreo nisy olona telo lahy tonga tao amin'ilay trano nitoerako: iraka avy any Kesaria hankatỳ amiko. 12Dia nitenenan'ny Fanahy Masina aho mba tsy hisalasala ny hiaraka aminy. Tafaraka tamiko tany koa ireto havana mpino enina nentiko eto aminareo ireto, ary niditra tao an-tranon'i Kôrnely izahay. 13Dia notantarain'i Kôrnely ny fomba nahitany tao an-trano anjely anankiray izay nanao taminy hoe: "Maniraha lehilahy any Jôpa haka an'i Simôna, izay antsoina koa hoe Petera. 14Hitondra teny hamonjena anao sy ny ankohonanao rehetra izy." 15Vao nanomboka niteny aho, dia efa nilatsaka tamin'izy rehetra ny Fanahy Masina tahaka ny nilatsahany tamintsika tany am-boalohany koa. 16Tsaroako tamin'izay ilay tenin'ny Tompo hoe: "I Jôhany dia nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny Fanahy Masina." 17Notoloran'Andriamanitra ny fanomezany isika rehefa nino an'i Jesoa Kristy Tompo; koa raha notoloran'Andriamanitra fanomezana mitovy amin'ny antsika ireo hafa firenena, dia iza moa aho no ho afa-manohitra an'Andriamanitra? 18Nony nandre izany ireo mpino jiosy, dia nitony ary nanome voninahitra an'Andriamanitra ka nanao hoe: --Marina fa nomen'Andriamanitra ny hafa firenena ihany koa ny hiala amin'ny toe-dratsy mba hahazoany fiainana. 19Niely patrana ny mpino noho ilay fanenjehana nitranga taorian'ny namonoana an'i Stefàna. Ny sasany dia tonga hatrany Fenisia sy hatrany Sipra ary hatrany Antiôkia, nefa tsy nitory ny tenin'Andriamanitra afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. 20Nisy ihany mpino sasantsasany avy any Sipra sy avy any Sirena izay tonga tany Antiôkia ka niteny tamin'ireo Grika koa, ary nanambara ny Vaovao Mahafaly momba an'i Jesoa Tompo. 21Nombàn'ny herin'ny Tompo izy rehetra ka marobe ny olona nino sy nitodika tamin'ny Tompo. 22Nandre ny lazan'izany ny Fiangonana tany Jerosalema, ka naniraka an'i Barnabà hankany Antiôkia. 23Hafaliana ny azy nony tonga tany ka nahita ny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra; ary nananatra azy rehetra i Barnabà mba tsy hiroa fo fa haharitra hiombona amin'ny Tompo. 24Lehilahy tsara fanahy i Barnabà, sady feno Fanahy Masina sy vontom-pinoana, ka vahoaka maro no niandany tamin'ny Tompo. 25Ary lasa i Barnabà naka an'i Saoly tany Tarsa. 26Rehefa hitany izy, dia nentiny nankany Antiôkia. Nandany herintaona ngarangidina tao amin'io Fiangonana io izy roa lahy ary nampianatra vahoaka maro. Tao Antiôkia no voalohany niantsoana ny mpianatra hoe kristianina. 27Tamin'izany andro izany, dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiôkia. 28Isan'ireo i Hagabo izay notsilovin'ny Fanahy Masina ka nijoro nilaza fa hisy mosary be eran'ny tany tontolo. (Dia nitranga tokoa izany tamin'ny andron'i Klaody amperôra). 29Nanapa-kevitra ny mpianatra tao Antiôkia fa samy hanome araka izay nanambinana azy avy mba halefa hanampiana ireo havana iray finoana nonina tany Jodea. 30Dia nataony izany ka nampitondrainy an'i Barnabà mbamin'i Saoly ho any amin'ny loholom-piangonana tany Jodea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\