Asan’ny Apôstôly 12

1Tamin'izany fotoana izany, dia nasain'i Herôda mpanjaka nosamborina ny olona sasantsasany anisan'ny Fiangonana mba hampahorîna. 2Novonoiny tamin'ny sabatra i Jakôba rahalahin'i Jôhany; 3ka nony hitany fa sitraky ny Jiosy izany, dia nosamboriny koa i Petera. (Andro fankalazana ny Azima indrindra tamin'izay.) 4Rehefa voasambotr'i Herôda i Petera, dia nataony am-ponja; andia-miaramila efatra, misy miaramila efatra avy, no nasain'ity mpanjaka niandraikitra ny fiambenana azy. Nokasain'i Herôda hotsaraina imasom-bahoaka manko izy aorian'ny Paska. 5Voatana tao am-ponja àry i Petera, fa ny Fiangonana kosa nivavaka mafy tamin'Andriamanitra ho azy. 6Ny alina mialoha ny hitsaran'i Herôda azy ampahibemaso, dia natory teo anelanelana miaramila roa lahy i Petera. Voafatotra gadra vy anankiroa izy, ary teo am-baravaran'ny fonja dia efa nasiana mpiambina. 7Dia indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo, ary namirapiratry ny hazavana tao amin'ilay efitry ny fonja. Notohinin'ilay anjely teo amin'ny tehezany i Petera, dia nofohaziny ka nataony hoe: --Mitsangàna faingana! Nilatsaka ho azy ny gadra tamin'ny tanan'i Petera. 8Dia hoy ilay anjely taminy: --Misikîna ary anaovy ny kapa. Dia nataon'i Petera izany. Ary hoy koa ilay anjely taminy: --Tafio ny lambanao ary manaraha ahy. 9Dia niala tao am-ponja nanaraka an'ilay anjely i Petera. Saingy tsy fantany ho zavatra tena marina izay nataon'ny anjely fa noheveriny ho fahitana fotsiny. 10Nony efa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy ireo, dia tonga teo amin'ny vavahady vy mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Nivoha nidanadana ho azy ilay vavahady ka dia tafavoaka soa aman-tsara izy ireo. Nizotra tamin'izay lalana anankiray izay izy ireo, ary dia nilaozan'ny anjely tampoka i Petera. 11Izay vao nahatsiaro tena i Petera ka nanao hoe: --Fantatro marina izao fa naniraka ny anjeliny tokoa ny Tompo, ka nanafaka ahy teo an-tanan'i Herôda sy tamin'ny ratsy rehetra notetehin'ny vahoaka jiosy. 12Nony nazava tsara tamin'i Petera ny toe-javatra, dia lasa izy nankany an-tranon'i Maria, renin'i Jôhany antsoina hoe Marka. Vory maromaro tao ny olona ary nivavaka. 13Nandondom-baravarana i Petera ka nisy ankizivavy atao hoe Rôda nanatona hihaino. 14Vao nahafantatra ny feon'i Petera izy, dia nentin-kafaliana, ka tsy namoha ny varavarana fa lasa nihazakazaka nilaza tamin'ny olona tao an-trano hoe ao am-baravarana ao i Petera. 15Dia hoy ny olona tamin-drazazavavy: --Lasa adala ity ianao! Nanizingizina i Rôda fa marina izay voalazany. Ka hoy indray ny olona hoe: --Ambiroany izany! 16Fa naharitra nandondòna ihany i Petera. Nony namoha azy ny tao an-trano ka nahita azy vao talanjona. 17Nanofahofa tanana hampangina azy ireo kosa i Petera, ka nitantara ny namoahan'ny Tompo azy tao am-ponja. Ary hoy koa izy hoe: --Ambarao amin'i Jakôba sy amin'ny havana iray finoana izany! Dia lasa i Petera nankany an-toeran-kafa. 18Nony nazava ny andro, dia somaritaka be ihany ny miaramila mpiambina nifanontany momba izay niafaran'i Petera. 19Nampikarohin'i Herôda izy, nefa tsy hita. Dia nalaina am-bava ireto mpiambina ary nasainy novonoina. Avy eo dia niala tao Jodea i Herôda ka nankany Kesaria ary nipetrapetraka tany. 20Tezitra izaitsizy tamin'ny mponina tany Tiro sy Sidôna i Herôda. Ry zareo kosa anefa niray saina nanatona ny mpanjaka. Rehefa nahazo an'i Blasta mpitandrina ny trano fandrian'ny mpanjaka ho namana izy ireo, dia nangataka hanao raharaham-pihavanana tamin'i Herôda, satria ny tanin'ny mpanjaka no mamatsy ny faritr'i Tiro sy i Sidôna. 21Tamin'ny andro voatendry, dia nitafy ny fanamiana maha mpanjaka i Herôda ary nipetraka teo amin'ny sezafiandrianana ka nikabary ampahibemaso tamin'ny solotenan'i Tiro sy i Sidôna. 22Ary ny vahoaka tafavory niantsoantso hoe: --Andriamanitra izany miteny izany fa tsy mba olombelona! 23Niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely an'i Herôda, noho izy nihambo hitovy saranga amin'Andriamanitra; ka dia nohanin-kankana no nahafaty azy. 24Ary niely sy niroborobo fatratra kosa ny tenin'Andriamanitra. 25Rehefa nahatontosa ny asa nanirahana azy tany Jerosalema i Barnabà sy i Saoly, dia niverina sady nitondra an'i Jôhany izay antsoina hoe Marka hiaraka aminy!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\