Asan’ny Apôstôly 14

1Tao Ikôniôma dia niditra tao amin'ny sinagôga fivavahan'ny Jiosy ihany koa i Paoly sy i Barnabà; ary fatratra ny teny nataon'izy roa lahy, ka marobe ny Jiosy mbamin'ny hafa firenena no tonga mpino. 2Fa ny Jiosy izay tsy nety nino kosa nitaona sy nanome fo ny mpanompo sampy hanohitra ny havana iray finoana. 3Nijanona elaela tao Ikôniôma i Paoly sy i Barnabà ary niteny tamim-pahasahiana satria ny Tompo no nitokiany. Io Tompo io no manome porofo hahamarina ny teny torîna momba ny fahasoavany ka nampanao azy roa lahy famantarana sy zava-mahagaga. 4Dia nisara-tsaina ny olona marobe tao an-tanàna: tao ireo niandany tamin'ny Jiosy, ary tao ireo niandany tamin'ny apôstôly. 5Efa nivonombonona terỳ ny mpanompo sampy sy ny Jiosy mbamin'ny lehibeny hanala baràka an'i Paoly sy i Barnabà ary hamono azy amin'ny tora-bato. 6Vao nahatsikaritra izany izy roa lahy, dia lasa nandositra tany Listra sy Derba, tanàna any Likaônia, ary tany amin'ny faritra manodidina. 7Dia naharitra nitory ny Vaovao Mahafaly tany izy roa lahy. 8Tao Listra dia nisy lehilahy izay nitalapetraka foana satria malemy tongotra, kilemaina hatrany an-kibon-dreniny ka tsy mbola namindra hatrizay niainany. 9Nihaino an'i Paoly nandaha-teny ralehilahy. Nibanjina azy i Paoly ka nahita fa manam-pinoana ny ho sitrana izy. 10Dia nitenenany mafy izy nataony hoe: --Mitsangàna ka mijoroa mahitsy amin'ny tongotrao! Niantsambotra ralehilahy ary dia namindra. 11Rehefa nahita izay vao nataon'i Paoly ny vahoaka, dia niantsoantso mafy tamin'ny fiteny likaônianina hoe: --Naka endrik'olombelona ireo andriamanitra ka tafidina atỳ amintsika! 12I Barnabà moa nataon'ny vahoaka hoe Jopitera; ary i Paoly kosa nataony hoe Hermesy satria izy no mpandaha-teny. 13Ary ilay mpisoron'i Jopitera izay nanana ny tempoliny teo am-bavahadin'ny tanàna dia efa nitondra ombilahy voaravaka fehiloha voninkazo teo am-bavahady satria nikasa hanao sorona tamin'i Barnabà sy i Paoly izy mbamin'ny vahoaka. 14Fa nony nandre izany ireo apôstôly, dia nandriatra ny fitafiany ka nanao anjolofo nitsarapaka tao anaty vahoaka sady niantsoantso hoe: 15--Adray rey olona! Nahoana no manao izao ianareo? Olombelona tahaka anareo ihany izahay! Manambara ny Vaovao Mahafaly aminareo izahay, ka manainga anareo handao ireto sampy tsy mahasoa ireto ary hitodika amin'ilay Andriamanitra velona, Izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbamin'ny zavatra rehetra ao aminy. 16Tamin'ny andro lasa dia navelan'Andriamanitra samy hanaraka ny lalana mahadiavolana ny fony avy ny firenena rehetra; 17kanefa tsy navelan'Andriamanitra tsy hanana vavolombelona manambara Azy ny tenany amin'ny fanasoavana anareo: fa Izy no mandatsaka ranonorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo hampahavokatra ny tany ara-potoana ary manome hanina anareo hameno fifaliana ny fonareo. 18Na dia niteny toy izany aza izy roa lahy, dia nananosarotra vao nahasakana ny vahoaka tsy hanao sorona taminy. 19Nisy Jiosy tonga avy tany Antiôkia any Pisidia sy avy tany Ikôniôma. Nahazo ny fom-bahoaka ry zareo ka nitora-bato hahafaty an'i Paoly, ary nitaritarika azy teo ivelan'ny tanàna satria nampoiziny ho efa maty. 20Kanjo nony voahodidin'ny mpianatra teo i Paoly, dia nitsangana ka nody tao an-tanàna. Ary lasa nankany Derba izy mbamin'i Barnabà ny ampitson'iny. 21Nitory ny Vaovao Mahafaly tao an-tanànan'i Derba ry i Paoly sy i Barnabà ka betsaka ny mpianatra azony tao. Dia niverina indray izy roa lahy nankany Listra sy Ikôniôma ary Antiôkia any Pisidia. 22Nampahery fo ny mpianatra i Paoly sy i Barnabà ary nampirisika azy ireo haharitra amin'ny finoana ka nanao taminy hoe: --Fahoriana be no tsy maintsy diavintsika mba hidirana ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra! 23Isam-Piangonana dia nanendry loholona ho an'ny mpianatra izy roa lahy, ary nony efa nivavaka sy nifady hanina dia nanankina ny iray Fiangonana tamin'ny Tompo Izay efa ninoan'izy rehetra rahateo. 24Taorian'izany, dia namakivaky ny faritany Pisidia ry i Paoly sy i Barnabà ka tonga tany Pamfilia. 25Nitory ny tenin'Andriamanitra tao Perga izy roa lahy, ary lasa nankany Atalia. 26Avy eo no niondranany an-tsambo ho any Antiôkia, dia ilay tanàna nanankinana azy roa lahy tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'izao asa notontosainy izao. 27Nony tonga tao Antiôkia izy roa lahy, dia namory ny Fiangonana, ka nitantara ny zavatra rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy ary koa nitantara ny namohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny hafa firenena mba hahazoany mino. 28Ary elaela ihany no niarahan'i Paoly sy i Barnabà nitoetra tamin'ny mpianatra tao Antiôkia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\