Asan’ny Apôstôly 15

1Nisy kristianina sasany nidina avy tany Jodea, tonga tao Antiôkia ka nikatroka nampianatra ny havana iray finoana hoe: "Tsy ho voavonjy ianareo raha tsy foràna araka ny fomba amam-panao voalazan'ny lalànan'i Mosesy." 2Notoherin'i Paoly sy i Barnabà ry zareo ary niadiany hevitra mafy ka izao no nifanarahana: hiakatra any Jerosalema i Paoly sy i Barnabà mbamin'ny olona sasantsasany avy ao Antiôkia mba hifampidinika amin'ny apôstôly sy ny loholona momba izany raharaha iadian-kevitra izany. 3Rehefa novatsîn'ny Fiangonana ry i Paoly, dia lasa namakivaky an'i Fenisia sy i Samaria sady nitantara ombieny ombieny ny fitodihan'ny hafa firenena amin'Andriamanitra, ka nahafaly aoka izany ireo havana rehetra iray finoana. 4Nony tonga tao Jerosalema ry i Paoly sy ny namany, dia noraisin'ny Fiangonana sy ny apôstôly ary ny loholona ka nitantara taminy ny zavatra rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy ireo. 5Fa ny mpino sasany, isan'ny tariky ny Farisianina, dia nitsangana ka nanao hoe: --Tsy maintsy foràna ireo mpino hafa firenena, ka asaina mitandrina ny lalànan'i Mosesy. 6Dia nivory ny apôstôly sy ny loholona hifampidinika momba izany raharaha izany. 7Taorian'ny ady hevitra naharitra, dia nitsangana i Petera ka nanao hoe: --Ry rahalahy, fantatrareo fa nofidin'Andriamanitra avy eo aminareo aho, efa ela ihany izay, mba hitory ny Vaovao Mahafaly amin'ny hafa firenena ka handrenesany sy hinoany azy. 8Ary Andriamanitra, Izay mahalala ny fon'ny olona, no vavolombelona niantoka azy ireo tamin'ny nanomezany azy ny Fanahy Masina, tahaka antsika koa. 9Tsy nasiany tombo sy hala isika sy ny hafa firenena fa nodioviny fo izy ireo satria nino. 10Koa nahoana àry no mizaha toetra an'Andriamanitra ianareo ankehitriny ka mampitondra zioga mavesatra ny mpianatra nefa samy tsy nahazaka izany na ny razantsika na ny tenantsika? 11Mino koa isika fa ny fahasoavan'i Jesoa Tompo no amonjena antsika toy ny amonjena azy ireo ihany koa. 12Dia nangina ny mpivory rehetra, ka nihaino an'i Barnabà sy i Paoly nitantara ny famantarana sy zava-mahagaga rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny hafa firenena. 13Nony vita ny azy roa lahy, dia niteny kosa i Jakôba nanao hoe: --Ry rahalahy, henoy aho! 14Notantarain'i Simôna teo ny fomba niahian'Andriamanitra ny hafa firenena hatrany am-boalohany, hahazoany vahoaka voatokana ho Azy avy amin'ny hafa firenena. 15Mifanaraka tsara amin'izany ny tenin'ireo mpaminanin'Andriamanitra, satria izao no voalazan'ny Soratra Masina: 16"Rehefa afaka izany, dia hiverina Aho, hoy ny Tompo; haoriko indray ilay tranolain'i Davida izay rava, haoriko indray izay nirodana ka hajoroko. 17Dia hitady ny Tompo ny olona sisa, mbamin'ny hafa firenena rehetra izay efa voatokana ho fananako. 18Izany no ambaran'ny Tompo, Izay efa nampahafantatra izany zavatra izany hatramin'ny fahagolan-tany." 19Koa dia izao no hevitro: tsy tokony homentsika fahasahiranana ny hafa firenena mitodika amin'Andriamanitra. 20Fa aoka hanoratantsika izy ka hangatahina tsy hihinana ny hena maloto natao sorona tamin'ny sampy, tsy hanao fifandraisana mamoafady ara-panambadiana, tsy hihinana ny henam-biby tsy nosomindaina, ary hifady ny ra. 21Satria efa torîna hatramin'ny ela isan-tanàna ary famaky ao amin'ny sinagôga isaky ny sabata ny lalànan'i Mosesy. 22Tamin'izay dia hitan'ny apôstôly sy ny loholona mbamin'ny Fiangonana manontolo fa mety ny hifidianana solotena avy amin'ny mpivory ka halefa hiara-dia amin'i Paoly sy i Barnabà hankany Antiôkia. Dia voafidy i Joda, atao hoe Barsabasy, ary koa i Silasy, samy lehilahy eken-teny teo amin'ny havana iray finoana. 23Toy izao no vakin'ilay taratasy nampitondraina azy roa lahy: "Izahay apôstôly sy loholona havanareo dia manolotra ny fiarahabana ho anareo havana hafa firenena monina any Antiôkia sy Siria ary Silisia. 24Renay fa misy olona avy atỳ aminay manao fampianarana mampikorontan-tsaina sy mampitebiteby fanahy anareo, kanefa tsy nahazo teny taminay velively. 25Noho izany, dia hitanay fa mety ary lany eranay rehetra ny hifidianana solotena halefa atỳ aminareo. Ireo solotena ireo dia hiaraka amin'i Barnabà sy i Paoly, rahalahy malalanay, 26izay nanao vy very ny ainy ho voninahitr'i Jesoa Kristy Tompontsika. 27Indreny àry irahinay i Joda sy i Silasy hilaza mivantana aminareo izany teny izany koa. 28Fa sitraky ny Fanahy Masina sy ny tenanay ny tsy hampitondra enta-mavesatra anareo, afa-tsy ireto zavatra tsy maintsy hotandremana ireto: 29tsy mihinana ny hena natao sorona tamin'ny sampy; mifady ny ra; tsy mihinana ny henam-biby tsy nosomindaina; ary tsy manao fifandraisana mamoafady ara-panambadiana. Tsara tokoa no ataonareo raha mitandrin-tena tsy hanao izany. Veloma!" 30Dia nalefa ireo iraka mbamin'i Barnabà sy i Paoly ka nidina nankany Antiôkia. Novorîn'izy efa-dahy ny mpino marobe tao an-tanàna ka notolorany an'ilay taratasy. 31Novakîna izany ka samy dibo-kafaliana izy rehetra noho ny fampaherezana nentin'ilay taratasy. 32I Joda sy i Silasy izay samy mpaminany, dia niteny naharitra tamin'ny havana iray finoana ka nampirisika sy nampahery azy ireo. 33Ary rehefa nitoetra elaela tao Antiôkia izy roa lahy, dia nalefan'ireo hiverina soa aman-tsara any amin'ny naniraka azy. [ 34Kanefa sitrak'i Silasy ny hijanona tao.] 35Nitoetra tany Antiôkia kosa i Paoly sy i Barnabà; ary nampianatra sy nitory ny tenin'ny Tompo izy roa lahy mbamin'ny namany maro. 36Rehefa afaka andro vitsivitsy, dia hoy i Paoly tamin'i Barnabà: --Andeha hiverenantsika hovangiana ireo havana iray finoana any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny Tompo mba hahitana izay manjo azy any. 37Tian'i Barnabà hoentina hiara-dia amin'izy roa lahy i Jôhany, ilay atao hoe Marka; 38saingy noheverin'i Paoly fa tsy tokony hoentina izy io satria nandao azy roa lahy tany Pamfilia ka tsy niara-niasa taminy intsony. 39Dia nifanditra mafy izy roa lahy ka nisara-dia. I Barnabà moa nitondra an'i Marka, ary niondrana an-tsambo ho any Sipra. 40I Paoly kosa nifidy an'i Silasy ho mpiara-miasa, ary niainga rehefa nankinin'ireo havana iray finoana tamin'ny fahasoavan'ny Tompo. 41Dia lasa ry i Paoly namakivaky an'i Siria sy i Silisia ka nampahery ny Fiangonana rehetra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\