Asan’ny Apôstôly 18

1Taorian'izany, dia tafala tao Atena i Paoly ka tonga tany Kôrinto. 2Hitany tao ity Jiosy atao hoe Akoilà izay teraka tany Pônto; vao tonga avy any Italia i Akoilà mbamin'i Prisila vadiny, satria nodidian'ny amperôra Klaody hiala tany Rôma daholo ny Jiosy. Nanatona azy mivady i Paoly; 3ary satria mitovy asa tanana aminy rahateo i Paoly (fa samy mpanao lay izy ireo), dia nitoetra tao amin-dry i Akoilà sy i Prisila izy ary nifarimbona asa taminy. 4Isaky ny andro sabata, dia nifanakalo hevitra tao amin'ny sinagôga i Paoly ary niezahany horesen-dahatra na ny Jiosy na ny Grika. 5Rehefa tonga avy any Masedônia i Silasy mbamin'i Timôty, dia ny toriteny no nimasoan'i Paoly, ary nambarany tamin'ny Jiosy fa i Jesoa no ilay Mesia. 6Kanefa nanohitra sy nanevateva azy ry zareo; ka dia nanopakopa-damba i Paoly sady nanao taminy hoe: --Anareo ny andraikitra raha toa ka manalavitra an'Andriamanitra ianareo, fa afaka adidy aminareo aho. Manomboka anio dia any amin'ny hafa firenena no halehako. 7Dia niala teo i Paoly ka nankao amin'i Tisio Josta, mpanaja an'Andriamanitra, izay nanan-trano nifanolotra tamin'ny sinagôga. 8Kanefa nino ny Tompo i Krispo, lehiben'ny sinagôga, mbamin'ny ankohonany manontolo; ary maro koa ny Kôrintianina nihaino an'i Paoly no tonga mpino ary natao batisa. 9Indray alina dia nisehoam-pahitana i Paoly, ka nilazan'ny Tompo hoe: --Aza matahotra, fa mitenena hatrany ary aza mangina. 10Fa momba anao Aho, ary tsy hisy olona afaka hihazona anao mba hampahorîna, satria vahoaka maro no voatokana ho Ahy amin'ity tanàna ity. 11Nitoetra herintaona sy tapany tao Kôrinto i Paoly, ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olona. 12Fony i Galiôna no governora tany Akaîa, dia niara-nioko namely an'i Paoly ny Jiosy ary nitondra azy teo amin'ny fitsarana 13ka nanao hoe: --Mitaona ny olona hanaraka fivavahana mifanohitra amin'ny lalànan'i Mosesy io lehilahy io! 14Efa ndeha hiteny indrindra i Paoly no nilaza tamin'ny Jiosy i Galiôna hoe: --Ry Jiosy, raha momba ny hoe heloka bevava na zavatra ratsy natao, dia vonon-kihaino anareo aho. 15Fa raha voambolana sy anarana ary lalànanareo manokana no iadianareo hevitra, dia raharahanareo; fa izaho tsy te hitsara an'izany. 16Dia noroahin'i Galiôna hiala teo amin'ny fitsarana ny Jiosy. 17Fa nosamborin'izy rehetra kosa i Sôstena, lehiben'ny sinagôga, ka nokapohiny teo anoloan'ny fitsarana. Nefa tsy nisy nahoan'i Galiôna izany. 18Mbola tafajanona elaela tao Kôrinto i Paoly. Avy eo dia nanao veloma ny havana iray finoana izy ka niondrana nankany Siria, niarahan-dry i Prisila sy i Akoilà. Talohan'ny hiondrana, dia niharatra volon-doha tao Senkrea i Paoly, satria nisy voady nataony. 19Ary tonga tao Efeso izy ireo; dia nandao azy mivady i Paoly ka nankany amin'ny sinagôga ary nifanakalo hevitra tamin'ny Jiosy. 20Nangatahin-dry zareo izy mba hitoetra maharitraritra, kanefa tsy nety 21fa nanao veloma azy sady niteny hoe: --Raha sitrapon'Andriamanitra, dia mbola hiverina atỳ aminareo aho. Ary dia niondrana an-tsambo niala tao Efeso i Paoly. 22Nony tody tao Kesaria izy, dia niakatra tany Jerosalema mba hiarahaba ny Fiangonana; izay vao nidina nankany Antiôkia. 23Rehefa avy nijanona kelikely tao izy, dia lasa indray nitety mifanesy ny faritany Galatia sy Frijia, ka nampahery ny mpianatra rehetra. 24Tonga tao Efeso ity Jiosy atao hoe Apôlao, teraka tany Aleksandria, lehilahy mpandaha-teny mahay sady nahalala tsara dia tsara ny Soratra Masina. 25Efa nianatra ny lalana nosoritan'ny Tompo izy ary nafana fo nanambara sy nampianatra mazava tsara momba an'i Jesoa, saingy ny batisan'i Jôhany no hany fantany. 26Niteny tamim-pahasahiana tao amin'ny sinagôga i Apôlao; ary nony nandre azy i Prisila sy i Akoilà, dia naka azy ho any aminy ka nanazava marina kokoa taminy momba ny lalana nosoritan'Andriamanitra. 27Avy eo dia nanam-paniriana ho any Akaîa i Apôlao; ka nampirisika azy ny havana iray finoana sady nanoratra taratasy ho an'ny mpianatra amin'io faritany io mba handraisany azy tsara. Nony tafapaka tany i Apôlao, dia nanampy tokoa ireo olona efa niasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka tonga mpino; 28teny feno hery tokoa no nandreseny lahatra ny Jiosy ampahibemaso ka nanaporofoany tamin'ny alalan'ny Soratra Masina fa i Jesoa no ilay Mesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\