Asan’ny Apôstôly 19

1Raha mbola tany Kôrinto i Apôlao, dia namakivaky ny havoana lembalemban'i Azia Minôra kosa i Paoly ka tonga tao Efeso. Mpianatra vitsivitsy no hitan'i Paoly tao 2ka nanontaniany hoe: --Efa nandray ny Fanahy Masina ve ianareo fony vao nino? Dia novalian'ireo hoe: --Tsy renay akory aza fa misy ny Fanahy Masina. 3Ka hoy indray i Paoly nanontany hoe: -- Batisan'iza moa no voarainareo? Dia nataon'ireo hoe: --Ny batisan'i Jôhany. 4Ary hoy i Paoly taminy: --I Jôhany dia nanao batisa ny olona nanaiky hiala tamin'ny toe-dratsy ary nilaza tamin'ny vahoaka mba hino an'Ilay ho tamy aoriany, izany hoe i Jesoa. 5Raha nahare izany teny izany ireto mpianatra, dia nangataka hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Tompo. 6Nametrahan'i Paoly tanana izy rehetra ka nahazo ny Fanahy Masina, ary dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nilaza hafatra avy amin'Andriamanitra. 7Lehilahy avokoa ireo mpianatra ireo ary tokony ho 12 no isany. 8Dia nankao amin'ny sinagôga i Paoly, ka niteny tamim-pahasahiana; nandritra ny telo volana izy dia nifanakalo hevitra sady niezaka handresy lahatra ny amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 9Maro anefa no nikiribiby tsy nety nino sady naniratsira teo imason'ny besinimaro ny lalana nosoritan'ny Tompo. Dia niala teo amin-dry zareo i Paoly ary nitondra mpianatra niaraka taminy, ka nitoriteny isan'andro tao amin'ny sekolin'i Tirano. 10Naharitra roa taona mahery izany, ka nandre ny tenin'ny Tompo avokoa ny mponina manerana ny faritany Azia, na Jiosy na hafa firenena. 11Ary asa mahagaga misongadina no nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Paoly. 12Hatramin'ny tapa-damba isan-karazany nakasika an'i Paoly no nentina teo amin'ny marary, ka nahafaka ny aretina ary nampiala ny fanahy ratsy taminy. 13Nisy Jiosy sasantsasany koa nivezivezy nandroaka ny fanahy ratsy tamin'ny marary ary nanandrana nampiasa ny anaran'i Jesoa Tompo. Fa hoy ry zareo tamin'ny fanahy ratsy: --Amin'ny anaran'ilay Jesoa torîn'i Paoly no andidiako anareo hiala! 14(Ny mpanao izany dia izy fito mirahalahy zanaky ny mpisorombe jiosy atao hoe Sevà). 15Fa namaly azy ireo kosa ny fanahy ratsy nanao hoe: --Fantatro i Jesoa, ary tsy vahiny amiko i Paoly; fa mba iza kosa ianareo? 16Dia niantoraka tamin'ireto zanakalahin'i Sevà ralehilahy itoeram-panahy ratsy ka nahery noho izy rehetra; nasiany mafy izy fito lahy, ka vaky nandositra ary niboridana sady naratra no niala tao an-tranon-dralehilahy. 17Ren'ny mponina tao Efeso izany, na Jiosy na hafa firenena, ka raiki-tahotra izy rehetra ary nankalaza ny anaran'i Jesoa Tompo. 18Tamin'ireo tonga mpino, dia maro no niaiky sy nanambara ampahibemaso izay nataony. 19Betsaka ny mpanao majîka no nitondra ny bokiny ka nandoro izany teo imason'ny olona rehetra. Rehefa natambatra ny tombam-bidin'ireo boky ireo, dia tafakatra 50.000 denàry. 20Niely tsy azo tohaina toy izany ny tenin'ny Tompo ary nanaporofo ny heriny. 21Taorian'ny nitrangan'izany zavatra izany, dia tapa-kevitra i Paoly fa hamakivaky an'i Masedônia sy i Akaîa ary hankany Jerosalema, sady hoy izy: --Rehefa tonga any aho, dia tsy maintsy ho hitako ihany koa i Rôma. 22Nirahin'i Paoly ho any Masedônia ny roa lahy tamin'ireo mpanampy azy, dia i Timôty sy i Erasta, fa ny tenany kosa dia mbola nisy fotoana nijanonany tany Azia. 23Tanatin'izany fotoana izany no nipoiran'ny tabataba be ny amin'ny lalana nosoritan'ny Tompo. 24Nisy lehilahy mpanefy volafotsy natao hoe Demètry; ilay tempolin'ny andriamanibavy Artemida no nanaovany sary madinidinika vita volafotsy ka niteraka loharanom-bola be ho an'ny mpiasany. 25Dia nantsoin'i Demètry ireo mpiasany sy izay rehetra mpanao asan-tanana tahaka azy ka nilazany hoe: --Tompokolahy, fantatrareo fa izao asan-tanana izao no antoky ny harentsika. 26Kanefa hitanareo sy renareo izay ataon'ity Paoly ity: ambarany fa tsy andriamanitra ireo andriamanitra nataon-tanan'ny olombelona; ary olona maro no voataonany, tsy eto Efeso ihany, fa saiky manerana an'i Azia. 27Ny loza ahina amin'izany, tsy hoe ny haharatsy laza ny raharahantsika ihany, fa koa ny hanaovana tsinontsinona ny tempolin'i Artemida, andriamanibavy lehibe, ka ho very hasina ilay andriamanibavy ivavahana manerana ny faritany Azia sy izao tontolo izao. 28Raha nandre izany teny izany ny vahoaka, dia tezitra izaitsizy ka nihorakoraka hoe: --Lehibe i Artemida, andriamanitry ny Efesianina! 29Nitatra eran'ny tanàna ny fisavorovoroana. Ary voapaokan'ny olona ry i Gaio sy i Aristarka, lehilahy masedônianina mpiara-dia tamin'i Paoly, ka nentiny niara-nirohotra nankao amin'ny kianja filalaovana teatra. 30Te hiseho vahoaka i Paoly, nefa tsy navelan'ny mpianatra. 31Nisy koa lehibem-paritany sasany tany Azia, izay sakaizan'i Paoly, nandrara azy mba tsy hiditra any amin'ny kianja filalaovana teatra. 32Tamin'izay dia nisy fifanjevoana be tao am-pivoriana: zavatra samy hafa no antsointsoin'ny olona, satria ny ankamaroany tsy mahalala akory izay anton'ny nahatafavory teo. 33Nisy olona avy amin'ny vahoaka nampahalala ny toe-javatra tamin'i Aleksandra, izay natosiky ny Jiosy hiteny. Nanofahofa tanana hampangina ny vahoaka i Aleksandra ka nikasa hikabary. 34Kanjo nony nahafantatra ny olona fa hay Jiosy i Aleksandra, dia indray niredona izy rehetra nihorakoraka hoe: --Lehibe i Artemida, andriamanitry ny Efesianina! Naharitra tokony ho adiny roa izany horakoraka izany; 35kanefa nampilamina ny vahoaka ihany ilay mpanoratry ny tanàna, ka niteny hoe: --Ry Efesianina, fantatry ny olona rehetra fa ny tanànan'i Efeso dia mpitahiry ny tempolin'i Artemida lehibe sy ny sariny izay nilatsaka avy tany an-danitra. 36Tsy azo lavina izany, ka tokony hilamina tsara ianareo fa tsy hanaonao foana. 37Ireto lehilahy ireto manko dia nentinareo eto, kanefa tsy nandroba tempoly na niteny ratsy ny andriamanibavintsika. 38Raha manana fiampangana olona hatao i Demètry sy ny mpiasany, dia aoka hampiakatra fitarainana fa misy ny andro voatokana hitsarana ary misy koa ny manampahefana. 39Ary raha mbola nisy zavatra hafa tianareo haroso, dia hodinihina amin'ny fivoriana ara-dalàna izany. 40Mety hampangaina ho mpikomy isika noho izay nitranga androany; fa tsy misy antony anamarinana izao fivoriana izao ary tsy misy fanazavana mahafa-po azontsika atolotra. 41Rehefa avy niteny ilay mpanoratry ny tanàna, dia nampirava ny olona vory teo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\