Asan’ny Apôstôly 2

1Nony tonga ny andro Pentekôsta, dia tafangona teo amin'io efitrano io ihany ny mpino rehetra. 2Ary nisy feo avy tany an-danitra tonga tampoka tahaka ny rivo-mahery mifofofofo ka nanenika ny trano nitoerany. 3Ary nisy lela maro mitarehin'afo niseho tamin'ny mpivory ka nizarazara nipetraka teny ambonin'ny tsirairay avy. 4Dia feno Fanahy Masina avokoa izy rehetra ary niteny fiteny samihafa araka izay nampitenenan'ny Fanahy azy avy. 5Tamin'izay dia nisy Jiosy mpivavaka tsara, zanaka am-pielezana avy tamin'ny firenen-tsamihafa ambanin'ny lanitra, tafatoetra tao Jerosalema. 6Vao nanomboka ilay feo, dia nirohotra nanatona ny besinimaro sady sanganehana fatratra satria nandre ny mpino nampiasa ny fiteny manokana mahazatra azy mpihaino tsirairay avy. 7Talanjona sy gaga izy rehetra sady vaky vava hoe: --Fa tsy avy any Galilea avokoa ve ireo miteny ireo? 8Ka ahoana no andrenesantsika tsirairay avy ny fiteny manokana nahabe antsika? 9Misy amintsika avy any Partia, Media, Elama ary misy mponina any Mezôpôtamia; misy mponina eto Jodea; misy koa ny any Kapadôsia, Pônto, Azia, 10Frijia sy Pamfilia; ao koa ny avy any Ejipta mbamin'ny faritanin'i Sirena any Libia; ary misy ny mpivahiny avy any Rôma; 11ao ny Jiosy, ary ao ny hafa firenena mpanaraka ny fivavahana jiosy; mbola misy koa ny avy any Kreta sy Arabia; kanefa dia rentsika izy ireo milaza, amin'ny fitenintsika avy, ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra? 12Talanjona sady very hevitra izy rehetra ka velon-dresaka hoe: --Inona re no hevitr'izao? 13Ny sasany anefa naneso ka nanao hoe: --Mamon-divay vaovao ry zareo! 14Fa nitsangana i Petera, niaraka tamin'ny apôstôly 11 lahy, ka nanandra-peo nandahatra tamin'ny vahoaka hoe: --Ry Jiosy mbamy ianareo rehetra tafatoetra eto Jerosalema, izao no aoka ho fantatrareo, ka henoy tsara ny teniko. 15Tsy mamo velively araka ny fieritreretanareo akory ireo olona ireo, satria vao amin'ny sivy maraina izao. 16Fa izay mitranga eto izao dia fahatanterahan'ilay voalazan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Joela mpaminany hoe: 17"Izao no ho tonga amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra: Handrotsahako ny Fanahiko ny olombelona rehetra; hilaza hafatra avy amiko ny zanakareo lahy aman-janakareo vavy, hisehoam-pahitana ny tanoranareo, ary hahazo tsindrimandry ny zokiolonareo. 18Eny, amin'izany andro izany, dia samy handrotsahako ny Fanahiko ireo mpanompoko na lahy na vavy ka hilaza hafatra avy amiko izy rehetra. 19Hampisehoako zava-mahatalanjona eny amin'ny habakabaka ambony ary famantarana etỳ amin'ny tany ambany: hisy ra sy afo ary zavon-tsetroka, 20hiova ho haizina ny masoandro ary ny volana ho tonga mena tahaka ny ra alohan'ny higadonan'ny andro hiavian'ny Tompo, dia ilay andro lehibe sy mamirapiratra. 21Ary izay rehetra hiantso ny anaran'ny Tompo dia ho voavonjy!" 22Ry vahoaka israelita, henoy izao teniko izao: I Jesoa avy any Nazareta dia Lehilahy nankatoavin'Andriamanitra teo imasonareo, satria tamin'ny alalany no nanaovan'Andriamanitra asa mahagaga sy zava-mahatalanjona ary famantarana teo anivonareo, araka izay efa fantatrareo. 23Natolotra izany Lehilahy izany araka ny voatendrin'ny fikasan'Andriamanitra sy araka ny fandaharany hatrizay rahateo; ka ny namonoanareo Azy dia nohomboanareo tamin'ny hazofijaliana tamin'ny alalan'ny ratsy fanahy; 24nefa natsangan'Andriamanitra ho velona sy nafahany tamin'ny fatoran'ny fahafatesana, fa sanatria raha hahatana Azy ny fahafatesana! 25Hoy manko i Davida ny aminy: "Nahita ny Tompo mandrakariva teo anatrehako aho; noho Izy eo ankavanako dia tsy hangozohozo aho. 26Izany no nahaheni-kafaliana ny foko ary nahaheni-karavoana ny teniko. Eny, na ity nofoko ity aza dia hitoetra amim-panantenana, 27satria tsy hafoinao ho any amin'ny toeran'ny maty aho ary tsy havelanao ho tratry ny fahalòvana Ilay voatokana ho Anao. 28Natoronao ahy ny lalana mitondra any amin'ny fiainana, hofenoinao hafaliana aho satria manatrika ahy Ianao." 29Ry havako, azoko lazaina mazava tsara ny amin'i Davida razambentsika: efa maty izy ary nalevina sady mbola eto amintsika mandraka androany ny fasany. 30Mpaminany izy ary nahalala fa Andriamanitra dia nianiana taminy nampanantena fa hisy anankiray amin'ny taranany hitsangana ho mpanjaka handimby azy. 31Efa tsinjon'i Davida mialoha izay hitranga ka ilay Mesia hitsangana ho velona no voalazany amin'ny hoe: "Tsy nafoy ho any amin'ny toeran'ny maty Izy ary ny nofony tsy tratry ny fahalòvana!" 32Iny Jesoa iny no natsangan'Andriamanitra ho velona ary vavolombelona manambara izany izahay rehetra. 33Nasandratra ho eo ankavanan'Andriamanitra Izy ka nandray avy tamin'ny Ray ny Fanahy Masina Izay nampanantenaina ary narotsany taminay izany araka izao hitanareo sy renareo izao. 34Satria i Davida tsy niakatra tany an-danitra fa ny tenany no milaza hoe: "Ny Tompo Andriamanitra dia niteny hentitra tamin'ny Mpanjaka Tompoko hoe: Mipetraha amin'ny sezafiandrianana eto an-kavanako; 35Izaho kosa hanao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao!" 36Noho izany, dia aoka ho fantatry ny vahoaka Israely rehetra mazava tsara fa iny Jesoa nohomboanareo tamin'ny hazofijaliana iny indrindra no efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Mesia. 37Raha nandre izany ny olona, dia voatsindrona tao am-pony ka nanontany an'i Petera sy ny apôstôly namany hoe: --Ry havana, inona no tokony hataonay? 38Dia hoy i Petera taminy: --Ialao ny toe-dratsy, ary aoka ianareo samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy mba ho voavela heloka, dia handray ny Fanahy Masina fanomezan'Andriamanitra. 39Fa ny fanomezana nampanantenain'Andriamanitra dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'ireo rehetra any lavitra any, na iza na iza hantsoin'ny Tompo Andriamanitsika hanatona Azy. 40Mbola maro ny teny hafa nijoroan'i Petera ho vavolombelona ka nitaomany sy nananarany ny vahoaka hoe: --Vonjeo ny tenanareo ka misaraha amin'ireto olona mpaniasia ireto! 41Koa izay nandray tsara ny tenin'i Petera dia natao batisa; ary olona tokony ho telo arivo no nanatevin-daharana ny mpino tamin'izany andro izany. 42Nazoto izy ireo nihaino ny fampianaran'ny apôstôly sy niombom-piainana toy ny mpiray tampo ary niara-nanao ny fiaraha-misakafo sy namonjy ny fivavahana. 43Dia raiki-tahotra avokoa ny olona noho ny zava-mahagaga sy famantarana maro vitan'ny apôstôly. 44Niray toerana ny mpino rehetra ary niombom-pananana; 45namidiny ny taniny sy ny fananany ka ny vola azo dia nifampizaràny araka izay nilain'ny tsirairay. 46Nazoto nihaona isan'andro izy rehetra: nivory tao an-kianjan'ny tempoly, niara-nisakafo tany an-tranony avy, nihinan-kanina tamin-karavoana sy fahatsoram-po, 47ary nidera an'Andriamanitra, hany ka mamy hoditra tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olona izay notarihin'ny Tompo ho amin'ny famonjena dia nataony nanatevin-daharana an-dry zareo isan'andro vaky.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\