Asan’ny Apôstôly 21

1Nataonay veloma ireto loholona, ary dia niondrana izahay ka nanitsy nivantana tany Kôsy; tonga tany Rôdo izahay ny ampitson'iny ary niala tao indray nankany Patara. 2Teo izahay no nahita sambo hiampita ho any Fenisia, ka dia niondrana tamin'io ary lasa nandeha. 3Nahatsinjo an'i Sipra izahay ary dia nizotra tamin'iny atsimon'ny nosy iny hankany Siria. Nitody tao Tiro izahay fa tao no nametrahan'ny sambo ny entana notateriny. 4Nahita mpianatra tao izahay ka nijanona herinandro teo aminy. Nohazavain'ny Fanahy Masina ireo mpianatra ireo ka nandrara an'i Paoly tsy hiakatra any Jerosalema. 5Nony lany anefa izany herinandro izany, dia lasa nanohy ny dia izahay. Nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna izy rehetra ombàm-bady aman-janaka; dia niara-nandohalika teo amin'ny torapasika izahay ka nivavaka. 6Nony vita ny fifanaovam-beloma, dia niondrana izahay; fa ry zareo kosa nandeha nody. 7Tapitra hatreo ny dianay an-tsambo, fony izahay niala tao Tiro ka tody tany Ptôlemaîda. Dia niarahaba ny havana iray finoana tao Ptôlemaîda izahay ka nijanona indray andro teo aminy. 8Niainga indray izahay ny ampitso ka tonga tany Kesaria; ary dia nandroso tao an-tranon'i Filipo mpitory Vaovao Mahafaly, ka nitoetra teo aminy. I Filipo dia anankiray tamin'ireo fito lahy voafidy tany Jerosalema, 9ary nanan-janaka efatra mirahavavy, samy mbola mpitovy, izay nanana fanomezam-pahasoavana nilaza hafatra avy amin'Andriamanitra. 10Efa nitoetra tao andro maro izahay no nidina avy tany Jodea ny mpaminany anankiray, atao hoe Hagabo. 11Rehefa tonga teo aminay i Hagabo, dia noraisiny ny fehikibon'i Paoly, ka nifatorany tongotra aman-tanana sady hoy izy hoe: --Izao no lazain'ny Fanahy Masina: Ny lehilahy tompon'ity fehikibo ity, dia hafatotry ny Jiosy toy izao rehefa mby any Jerosalema ary hatolony eo an-tanan'ny hafa firenena. 12Nony nandre izany teny izany izahay sy ny havana iray finoana tao Kesaria, dia niangavy an'i Paoly tsy hiakatra any Jerosalema. 13Kanefa dia novaliany hoe: --Nahoana no mitomany ianareo, ka mitady hanakivy ahy. Izaho dia tsy vonon-kifatotra ihany, fa vonon-ko faty koa any Jerosalema mba ho voninahitr'i Jesoa Tompo. 14Tsy naharesy lahatra azy izahay fa niala maina ka nilaza hoe: --Hatao anie izay sitraky ny Tompo! 15Nony afaka izany andro izany, dia nifehy entana izahay ka niakatra hankany Jerosalema. 16Nisy mpianatra sasany avy ao Kesaria niara-dia taminay ary nitondra anay tao amin'ilay olona tokony hiantranoanay, dia i Menasôna avy any Sipra, izay efa mpino hatry ny ela. 17Nony tonga tao Jerosalema izahay, dia faly nandray anay ny havana iray finoana. 18Ny ampitso ihany dia niaraka tamin'i Paoly izahay nitsidika an'i Jakôba ary tafavory tao avokoa ny loholom-piangonana. 19Niarahaba azy rehetra i Paoly ary nitanisa ny asa vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompoany teo anivon'ny hafa firenena. 20Nony avy nandre izany izy rehetra, dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ary nanao tamin'i Paoly hoe: --Ry rahalahy, hitanao izao fa an'aliny maro ny Jiosy tonga mpino, kanefa samy fatra-pitandro ny lalàna izy rehetra. 21Ren-dry zareo fa ianao, hono, dia mampianatra ny Jiosy any am-pielezana hihataka amin'ny lalànan'i Mosesy ary mandrara azy ireo tsy hamora ny zanany na hanaraka ny fomban-drazana. 22Ka inona àry no hatao? Tsy maintsy ho henon-dry zareo fa tonga eto ianao. 23Koa ataovy izao lazainay aminao izao. Misy olona efa-dahy raiki- boady eto aminay. 24Aoka ianao hitondra azy efa-dahy ka hiaraka aminy manatanteraka ny fombam-pivavahana fidiovana. Aloavinao mihitsy aza ny vola mety holanîny hanaratana ny lohany. Dia ho fantatry ny olona rehetra amin'izay fa endrikendrika ranofotsiny izay voalaza ny aminao, satria ianao koa aza dia manaraka sady mitandrina ny lalànan'i Mosesy. 25Fa ny hafa firenena izay tonga mpino dia efa nanoratanay ny fanapahan-kevitray: tsy hihinana ny hena natao sorona tamin'ny sampy; hifady ny ra; tsy hihinana ny henam-biby tsy nosomindaina; ary hifady ny fanambadiana tsy ara-dalàna. 26Ny ampitson'iny, dia nitondra azy efa-dahy i Paoly ary niaraka taminy nanatanteraka ny fombam-pivavahana fidiovana. Avy eo dia nankao an-kianjan'ny tempoly i Paoly ka nanambara ny hahataperan'ny andro fidiovana mba hahazoana manolotra ny fanatitra tandrify azy dimy lahy tsirairay avy. 27Hitan'ny Jiosy avy amin'ny faritany Azia tao an-kianjan'ny tempoly i Paoly nony efa ho tapitra ny herinandro fidiovana. Nampikotaba ny vahoaka manontolo ireo Jiosy ireo; ka sady nisambotra an'i Paoly 28no niantsoantso hoe: --Ry vahoaka israelita, avia fa intỳ eto ilay lehilahy mampianatra ny olona rehetra hatraiza hatraiza hanohitra ny firenen'i Israely sy ny lalànan'i Mosesy mbamin'ity tempoly ity. Nampidirany hafa firenena aza ny tempoly ka nataony very hasina ity toeramasina ity. 29(Niteny izany ry zareo satria hitany tafaraka tamin'i Paoly tao an-tanàna i Trôfimo izay avy any Efeso; ka noheveriny fa efa notarihin'i Paoly niditra tao an-tempoly). 30Nisavorovoro ny tanàna manontolo, ka indray nirohotra ny olona. Dia nobedain-dry zareo i Paoly ka notaritaritiny ho any ivelan'ny tempoly, ary nohidiny teo no ho eo ihany ireo vavahadin'ny tempoly. 31Efa ndeha hovonoina i Paoly no nisy nampiaka-teny tany amin'ny komandin'ny andian-tafika rômanina, nampandre fa mihotakotaka i Jerosalema iray vohitra. 32Niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny ity komandy ka nihazakazaka nankany amin'ireo vahoaka. Nahita ny komandy sy ny miaramila ry zareo vao nijanona tsy nikapoka an'i Paoly intsony. 33Dia nanatona an'i Paoly ny komandy ka nampisambotra azy ary nanome baiko hamatorana azy amin'ny gadra vy anankiroa, sady nanontany hoe: --Iza moa io? Ary inona no nataony? 34Zavatra samy hafa anefa no nantsoantsoin'ny vahoaka. Tsy nahalala izay tena marina ny komandy noho izany fifanjevoana izany, ka dia nanome baiko hitondrana an'i Paoly any amin'ny toby. 35Nony mby teo amin'ny tohatoha-bato, dia nobetain'ny miaramila i Paoly satria nahery setra ny vahoaka, 36fa olona marobe no nanaraka sady nihoraka hoe: --Vonoy izy e! 37Nony efa hampidirina tao an-toby i Paoly, dia niteny tamin'ny komandy hoe: --Azoko atao ve ny mba milaza zavatra aminao? Dia nanontany azy ilay komandy hoe: --Mahay teny grika ve ianao? 38Tsy ianao izany ilay Ejiptianina nampikomy vahoaka farany teo, ka nitarika mpampihorohoro efatra arivo lahy tany an-taniefitra? 39Fa novalian'i Paoly hoe: --Izaho dia Jiosy, teraka tany Tarsa any Silisia, mba isan'ny mponina ao amin'ny tanàna anankiray fanta-daza ihany. Azafady, mba avelao hiteny amin'ny vahoaka aho. 40Dia navelan'ny komandy hiteny izy. Ary nitsangana teo amin'ny tohatoha-bato i Paoly ka nanofahofa tanana hampangina ny vahoaka. Rehefa nangina tsara izy rehetra dia nitenenan'i Paoly tamin'ny teny aramianina hoe:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\