Asan’ny Apôstôly 22

1--Ianareo havana sy ianareo ray aman-dreny, henoy ny teny alahatro aminareo ankehitriny mba hiarovako tena. 2Nony henon'ny olona fa teny aramianina no nitenenan'i Paoly taminy, dia vao mainka nangina izy rehetra. Ary hoy i Paoly: 3--Izaho dia Jiosy teraka tany Tarsa any Silisia, fa nobeazina teto amin'ity tanànan'i Jerosalema ity; ny mpampianatra ahy dia i Gamaliela izay nampahalala ahy tsara ny lalànan'ny razantsika. Nafana fo tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra aho, tahaka anareo rehetra ankehitriny. 4Nenjehiko nataoko maty aza ireo mpanaraka ny lalana nosoritan'ny Tompo. Nosamboriko na lahy na vavy ka nampidiriko am-ponja. 5Ny mpisorombe sy ny loholona rehetra no vavolombelona fa marina ny filàzako. Taminy manko no nahazoako taratasy ho an'ny Jiosy tany Damasy fony aho nandeha hisambotra ny mpino tao hoentina hofaizina atỳ Jerosalema. 6--Raha nandeha aho ka mby teo akaikin'i Damasy, dia indro, tampotampoka teo, tokony ho tamin'ny mitataovovonana, nisy hazavana lehibe avy tany an-danitra nanodidina ahy. 7Niankarapoka tamin'ny tany aho ary injay nisy feo reko niteny tamiko hoe; "Saoly, Saoly, nahoana no manenjika Ahy ianao?" 8Izaho kosa nanontany hoe: "Iza moa izato Ianao, Tompoko?" Ary hoy ilay feo tamiko: "Izaho no i Jesoa avy any Nazareta, Ilay enjehinao." 9Ny mpiara-dia tamiko dia nahita ilay hazavana, nefa sy mba nandre ny feon'ilay niteny tamiko. 10Dia nanontany indray aho hoe: "Tompo ô, inona no tokony hataoko?" Dia hoy ny Tompo tamiko: "Mitsangàna, mankanesa ao Damasy, ka ao ianao no hilazana izay rehetra asain'Andriamanitra hataonao." 11Tsy nahita ny masoko, azon'ilay hazavana mamirapiratra teo, ka dia notantanan'ny mpiara-dia tamiko aho vao tonga tao Damasy. 12Tao Damasy dia nisy lehilahy atao hoe Hananià, izay mpivavaka tsara sy mpanaraka ny lalànantsika sady tsara laza tamin'ny mponina jiosy rehetra tao an-tanàna. 13Tonga tao amiko izy, nijoro teo anilako ary nanao hoe: "Ry Saoly rahalahiko, mahirata!" Dia nahiratra teo no ho eo aho ka nahita azy. 14Fa hoy i Hananià: "Efa voafidin'ilay Andriamanitry ny razantsika ianao mba hahafantatra ny sitrapony ary hahita an'ilay hany Marina sy handre ny teny aloaky ny vavany. 15Ho vavolombelon'ilay hany marina ianao ka hanambara amin'ny olona rehetra ny zavatra efa hitanao sy renao. 16Koa inona ankehitriny no andrasanao? Mitsangàna, antsoy ny anaran'i Jesoa ary aoka hatao batisa ianao ka ho voasasa amin'ny fahotanao." 17--Tafaverina tany Jerosalema aho, ka raha mbola nivavaka tao an-kianjan'ny tempoly dia nisehoam-pahitana. 18Hitako ny Tompo ary izao no teniny tamiko: "Malakia ianao, ialao faingana i Jerosalema, fa ny mponina eto tsy hiraharaha ny fijoroanao ho vavolombelona hanambara Ahy." 19Dia novaliako hoe: "Tompo ô, fantany tsara fa mpitety ny sinagôga aho ary nataoko am-ponja sy nasaiko nodarofana kapoka ny mpino Anao. 20Ary tamin'ny namonoana an'i Stefàna vavolombelona nanambara Anao, dia teo koa aho. Nankasitrahiko ireo namono nahafaty azy, ary izaho no mpitan-damban'izy rehetra." 21Dia hoy ny Tompo tamiko: "Mandehana fa Izaho no haniraka anao any lavitra, ho amin'ny hafa firenena." 22Nihaino an'i Paoly hatrany hatrany ny olona; fa nony mby tamin'ireo teny ireo, dia velona antsoantso mafy hoe: --Esory amin'ny tany ny karazan'olona toy itony, fa tsy mendrika ho velona! 23Horakoraka, tsipy lamba ary tora-bovoka ny an'ny olona amin'izany! 24Ka nanome baiko ny komandy hampidirana an'i Paoly ao amin'ny toby sy hikapohana azy mba hanerena azy hiteny, hahafantarana ny anton'ny anakoràna azy toy izao. 25Efa voafatotra hokapohina i Paoly no niteny tamin'ilay kapiteny nanatrika teo hoe: --Azonareo kapohina ve ny olona mizaka ny zom-pirenena rômanina, na dia tsy mbola voatsara aza? 26Nony nandre izany teny izany ilay kapiteny, dia nandeha nampandre ny komandy sady nilaza hoe: --Inona ity hataonao? Olona mizaka ny zom-pirenena rômanina io lehilahy io. 27Nanatona an'i Paoly kosa ny komandy ka nanontany azy hoe: --Hono ho'aho, mizaka ny zom-pirenena rômanina ve ianao? Dia novaliany hoe: --Eny. 28Ary izao no tenin'ny komandy: --Izaho dia vola be tokoa no naloako hizakako ny zom-pirenena rômanina. Fa hoy i Paoly: --Izaho kosa vao teraka dia efa nizaka izany. 29Niaraka tamin'izay dia nihataka ry zareo efa ndeha hikapoka an'i Paoly hanerena azy hiteny; natahotra mbamin'ilay komandy aza nony nahalala fa mizaka zom-pirenena rômanina i Paoly, satria izy komandy no efa nampamatotra azy. 30Te hahalala marina izay anton'ny niampangan'ny Jiosy an'i Paoly ity komandy; noho izany, dia nasainy novahana izy ny ampitson'iny ary nampiantsoiny hivory ny lohandoha-mpisorona sy ny Fitsarana ambony manontolo. Dia nentin'ilay komandy i Paoly, ka najorony hiatrika azy rehetra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\