Asan’ny Apôstôly 23

1Nibanjina an'ireo mpitsara i Paoly ka nanao hoe: --Ry rahalahy, nitondra tena teo anatrehan'Andriamanitra tamin-kitsimpo tokoa aho mandraka androany. 2Fa i Hananià mpisorombe kosa nanome baiko ireo olona teo anilan'i Paoly mba hamely tehamaina ny vavany. 3Tamin'izay dia hoy i Paoly tamin'ny mpisorombe: --Andriamanitra kosa hamely anao, ry ilay rindrina milalotra fotsy ivelany ity! Mipetraka mba hitsara ahy araka ny lalàna ianao, kanefa dia fandikan-dalàna ny fanomezanao baiko hamely tehamaina ahy. 4Ry zareo teo anilan'i Paoly kosa nilaza taminy hoe: --Maniratsira ny mpisoromben'Andriamanitra ianao! 5Fa novalian'i Paoly hoe: --Tsy fantatro, ry rahalahy, fa izy no mpisorombe. Eny, izao tokoa no voalazan'ny Soratra Masina: "Aza miteny ratsy ny lehibem-pirenenao." 6Fantatr'i Paoly fa ny sasany tamin'ireo anisan'ny Fitsarana ambony dia Tsadoseanina, ary ny sasany dia Farisianina; izany no niantsoany teo anoloan'izy rehetra hoe: --Ry rahalahy, izaho dia Farisianina, zanaka Farisianina. Noho izaho manantena ny fitsanganan'ny maty no itsarana ahy. 7Nony voalazan'i Paoly izany teny izany, dia nifanditra ny Farisianina sy ny Tsadoseanina, ka nizara roa toko ny mpivory. 8(Lazain'ny Tsadoseanina mantsy fa tsy misy fitsanganan'ny maty, ary tsy misy koa na anjely na fanahy; nefa izany rehetra izany dia eken'ny Farisianina). 9Vao mainka nihamafy ny antsoantso; ary ny mpahay lalàna sasany, anisan'ny antoko Farisianina, dia tafatsangana ka nanohitra mafy nanao hoe: --Tsy ahitanay zava-dratsy mihitsy amin'io lehilahy io. Angamba nisy fanahy na anjely niteny taminy. 10Nihahenjana ny fifandirana ka natahotra ny komandy sao hifandroritan'ny olona i Paoly. Noho izany, dia nomeny baiko ny miaramilany hidina hanaisotra an'i Paoly teo anivon'ny mpivory sy hitondra azy any amin'ny toby. 11Dia niseho tamin'i Paoly ny Tompo ny alin'iny ka nilaza taminy hoe: --Mahereza! Vavolombelona nanambara Ahy teto Jerosalema ianao, ary tsy maintsy ho vavolombelona hanambara Ahy toy izany koa any Rôma. 12Ny ampitso maraina, dia nioko ny Jiosy sasantsasany ka nanao velirano fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty an'i Paoly. 13Nihoatra ny efapolo ny isan'ny mpioko. 14Dia nankany amin'ny lohandoha-mpisorona sy ny loholona ry zareo ka niteny hoe: --Nanao velirano mihitsy izahay fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty an'i Paoly. 15Ankehitriny àry dia aoka ianareo sy ny Fitsarana ambony hangataka amin'ny komandy mba hitondrany an'i Paoly mankatỳ aminareo, mody hoe te hamotopototra mazavazava kokoa ny momba azy. Izahay kosa dia efa vonona ny hamono azy alohan'ny higadonany eto. 16Henon'ny zanak'anabavin'i Paoly anefa izany teti-dratsy izany; ka nankany amin'ny toby izy, dia niditra ka nampandre an'i Paoly. 17Dia niantso ny anankiray tamin'ireo kapiteny i Paoly ka nanao taminy hoe: --Mba tariho ho any amin'ny komandy ity tovolahy ity fa misy zavatra holazainy aminy. 18Dia nitondra ilay tovolahy nankao amin'ny komandy ilay kapiteny sady niteny hoe: --Niantso ahy i Paoly mpifatotra, ka nangataka ahy hitondra ity tovolahy ity atỳ aminao fa misy zavatra holazainy aminao. 19Dia nandray ny tanan'ilay tovolahy ny komandy ka nitondra azy hitokana ary nanontany azy hoe: --Inona izato holazainao amiko? 20Dia hoy izy: --Nifanaiky ny Jiosy fa hangataka ny hitondranao an'i Paoly hankao amin'ny Fitsarana ambony rahampitso, mody hoe te hanadihady mazavazava kokoa ny momba azy. 21Nefa aza manaiky azy ireo ianao! Misy Jiosy mihoatra ny efapolo lahy manko miteti-dratsy hamely an'i Paoly. Nanao velirano izy efapolo lahy fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty azy. Vonona izao ry zareo, fa ny valin-teninao no andrasany. 22Dia nalefan'ny komandy handeha ilay tovolahy nony avy nofeperany hoe: --Aza lazalazaina amin'olona fa efa nambaranao ahy izany. 23Nantsoin'ny komandy ny roa lahy tamin'ireo kapiteny ka nilazany hoe: --Manomàna miaramila an-tongotra 200 lahy, sy miaramila an-tsoavaly 70 ary mpitan-defona 200 ka samia vonona hiainga anio amin'ny sivy alina hankany Kesaria. 24Anomano soavaly koa hitaingenan'i Paoly, hahatonga azy soa aman-tsara any amin'i Feliksa governora. 25Ary toy izao ny taratasy nosoratan'ny komandy: 26"Izaho Klaody Lisia dia manolotra ny fiarahabana ho anao Andriamatoa hajaina, Feliksa governora. 27Nosamborin'ny Jiosy ity lehilahy ity ary efa ndeha hovonoiny no fantatro fa mizaka ny zom-pirenena rômanina: dia nitondra miaramila aho ka nanafaka azy. 28Ary satria te hahalala izay anton'ny niampangan'ny Jiosy azy aho, dia nentiko teo anatrehan'ny Fitsarana ambony izy. 29Hitako fa adihevitra momba ny lalànan-dry zareo no niampangany azy, fa tsy nisy fiampangana tokony hanamelohana azy ho faty na hanaovana azy am-ponja. 30Nony nampahafantarina ahy fa nioko hamono azy ny Jiosy, dia nanapa-kevitra niaraka tamin'izay aho, handefa azy mankatỳ aminao; ary ny mpiampanga azy dia nasaiko hanao ny fitoriany aminao." 31Araka ny baiko azony, dia nalain'ireo miaramila i Paoly ka iny alina iny ihany dia nentiny tany Antipatrida. 32Nony ampitso, dia niverina nody ny miaramila an-tongotra, fa ny miaramila an-tsoavaly no navelany hanohy ny dia miaraka amin'i Paoly. 33Vao tonga tany Kesaria, dia natolotr'ireo miaramila an-tsoavaly tamin'ny governora ilay taratasy ary narosony teo anoloany koa i Paoly. 34Rehefa voavakin'ny governora ny taratasy, dia nanontaniany izay faritany fiavian'i Paoly; ka nony fantany fa avy any Silisia i Paoly, 35dia hoy izy hoe: --Hihaino anao aho rehefa tonga ny mpiampanga anao. Dia nasain'ny governora nambenana tao an-dapan'i Herôda i Paoly.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\