Asan’ny Apôstôly 3

1Tamin'ny telo tolakandro, fotoana fivavahana, dia niakatra ho any an-kianjan'ny tempoly i Petera sy i Jôhany. 2Teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay antsoina hoe Itsaraendrika, dia nisy lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny. Nentin'ny olona isan'andro ka napetrany teo izy mba hangataka fiantrana amin'izay olona miditra ao an-kianjan'ny tempoly. 3Hitan-dralehilahy i Petera sy i Jôhany efa ndeha hiditra ka nangatahany fiantrana. 4Izy roa lahy kosa nibanjina ilay kilemaina ary hoy i Petera taminy: --Jereo izahay. 5Dia nanao tsara jery azy roa lahy ity mpangataka satria nanantena handray zavatra avy aminy. 6Fa hoy i Petera taminy: --Tsy ananako na ny volafotsy na ny volamena, fa izay ananako no omeko anao: amin'ny anaran'i Jesoa Kristy avy any Nazareta, mitsangàna ka mandehana! 7Dia noraisin'i Petera ny tanan-kavanan'ilay kilemaina ary nasainy nitsangana izy. Natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny; 8niantsambotra izy dia nijoro ary nandeha. Niara-niditra tamin'i Petera sy i Jôhany tao an-kianjan'ny tempoly ralehilahy, sady nandeha no niantsambotsambotra ary nidera an'Andriamanitra. 9Nahita azy nandeha sy nidera an'Andriamanitra toy izany ny vahoaka rehetra, 10ka nony nahafantatra fa io indrindra ilay nipetraka nangataka teo amin'ny vavahady Itsaraendrika, dia tolagaga sy talanjona noho ny zava-nitranga tamin-dralehilahy. 11Tsy nisaraka tamin'i Petera sy i Jôhany ralehilahy, koa sady tolagaga ny vahoaka rehetra no nirohotra nanatona azy telo lahy teo amin'ny lala-mitafo atao hoe "lala-mitafon'i Salômôna". 12Raha nahita izany i Petera, dia niteny tamin'ny vahoaka hoe: --Ry vahoaka israelita, nahoana no gaga amin'izany ianareo? Nahoana izahay no banjininareo hoatra ny hoe herinay manokana na ny fitiavam-bavakay no nampandeha io lehilahy io? 13Ilay Andriamanitr'i Abrahama sy i Itsehàka ary i Jakôba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an'i Jesoa ilay Mpanompony. Natolotrareo tamin'ny manampahefana i Jesoa ary nolavinareo teo anatrehan'i Pilato, izay efa tapa-kevitra handefa Azy; 14ilay Masina sy Marina dia nolavinareo, ary lehilahy mpamono olona no nitakianareo famotsoran-keloka; 15ilay Mpitari-dalana ho amin'ny fiainana dia novonoinareo, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona avy any amin'ny maty; ary vavolombelona manambara izany izahay. 16Nino ny anaran'i Jesoa ralehilahy izay hitanareo sy fantatrareo io, ka ny herin'ny anaran'i Jesoa no nampanjaka azy; ny finoana avy amin'i Jesoa no nahatomady azy tanteraka indray araka izao atrehinareo rehetra izao. 17Fantatro kosa, ry havako, fa tsy fahalalana no nahatonga anareo hanao izay nataonareo tamin'i Jesoa ary toraka izany koa ny manampahefana teo aminareo. 18Notanterahin'Andriamanitra tamin'izany anefa izay voalazany tamin'ny alalan'ny mpaminany rehetra fahiny hoe: tsy maintsy hijaly ilay Mesiany. 19Noho izany, ialao ny toe-dratsy, ary miverena amin'Andriamanitra mba ho foana ny helokareo; 20dia ho tonga aminareo ny vaninandro famelombelomana avy amin'ny Tompo ary hirahiny ho anareo ilay Mesia efa voatendriny, dia i Jesoa. 21Kanefa tsy maintsy horaisin'ny lanitra aloha Izy mandra-piavin'ny fotoana hanavaozana izao rehetra izao, araka izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. 22Fa hoy i Mosesy: "Hisy mpaminany tahaka ahy hajoron'ny Tompo Andriamanitrareo ho anareo, dia mpaminany avy aminareo samy ianareo; aoka hohenoinareo izay rehetra holazainy aminareo. 23Izay rehetra tsy hihaino izany mpaminany izany dia haringana tsy ho eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra intsony." 24Ary ny mpaminany rehetra izay niteny, hatramin'ny andron'i Samoela no mankatỳ, dia samy nitory izao andro izao. 25Ho anareo ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany, ary iombonanareo anjara ilay fanekempihavanana nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo fony Izy niteny tamin'i Abrahama hoe: "Ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra eto an-tany." 26Ho anareo aloha no nampijoroan'Andriamanitra ny Mpanompony sady nanirahany Azy mba hitahy anareo, dia ny hampiala anareo tsirairay avy amin'ny asa ratsinareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\