Asan’ny Apôstôly 6

1Tamin'izany andro izany, dia nihamaro be ny mpianatra, ka nifanditra tamin'ny Jiosy miteny hebreo ny Jiosy miteny grika satria natao tsirambina ny mpitondratena teo aminy tamin'ny fizaràna sakafo isan'andro. 2Dia novorîn'ny 12 lahy ny mpianatra rehetra ka nataony hoe: --Tsy rariny raha ilaozanay mitantana sakafo ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. 3Noho izany, ry havana, aoka hisy olona fito lahy hotsongaina avy eo afovoanareo, dia olona tsara laza sady feno Fanahy Masina ama-pahendrena, mba hampiandraiketanay izany raharaha izany. 4Izahay kosa dia hilofo amin'ny vavaka sy ny fitorian-teny. 5Nankasitrahan'ny besinimaro izany teny izany. Dia nofidin'ny mpianatra i Stefàna lehilahy vontom-pinoana sy feno Fanahy Masina, ary koa i Filipo sy i Prôkôro, i Nikanôra sy i Timôna, i Parmenà ary i Nikôlà; ka i Nikôlà dia hafa firenena avy any Antiôkia, efa mpanaraka ny fivavahana jiosy. 6Naroso teo anatrehan'ny apôstôly izy fito lahy ka nanaovan'ny apôstôly vavaka sy nametrahany tanana. 7Niroborobo ny tenin'Andriamanitra, nitombo be dia be ny isan'ny mpianatra tao Jerosalema, ary nisy mpisorona maro nanaiky ny finoana. 8Feno fitahiana sy hery avy amin'Andriamanitra i Stefàna ka nanao zava-mahagaga sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. 9Nisy anefa olona sasany nanohitra azy: dia olona avy amin'ny sinagôgan'ny Libertina, sy ny sinagôgan'ny Aleksandrianina mbamin'ny sinagôgan'ireo terak'i Silisia sy ny faritany Azia. Niady hevitra tamin'i Stefàna izy rehetra ireo, 10kanefa tsy nahatohitra ny fahendrena avy amin'ny Fanahy Masina Izay nampiteny an'i Stefàna. 11Tamin'izay dia nanarama olona izy ireo hilaza hoe: "Renay nanevateva an'i Mosesy ary nanevateva an'Andriamanitra iny Stefàna iny." 12Nomeny fo koa ny vahoaka sy ny loholona ary ny mpahay lalàna. Dia nirohotan'ireo mpanohitra azy i Stefàna, ka nosamboriny ary nentiny ho any amin'ny Fitsarana ambony 13sady nananganany vavolombelona mandainga hiampanga azy hoe: --Tsy mitsahatra miteny manohitra ity tempoly masina ity sy ny lalànan'i Mosesy io lehilahy io, 14satria efa renay nilaza fa hoe i Jesoa avy any Nazareta dia handrodana ity tempoly ity ary hanova ny fanao natolotr'i Mosesy antsika. 15Samy nibanjina an'i Stefàna izay rehetra tao amin'ny Fitsarana ambony ka nahita ny tarehiny miendrika tarehin' anjely.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\