Kôlôsianina 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho apôstôlin'i Kristy Jesoa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo atỳ Kôlôsy aho, dia ianareo vahoakan'Andriamanitra sady havana mpino tafaray amin'i Kristy. Mamangy anareo koa i Timôty havantsika. 2Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika! 3Velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitra Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika izahay, rehefa mivavaka ho anareo. 4Eny, velom-pisaorana an'Andriamanitra izahay satria renay laza ny finoanareo an'i Kristy Jesoa sy ny fitiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. 5Mby teo aminareo ny Vaovao Mahafaly, ary ny hafatra marina raketiny no nandrenesanareo ny zavatra antenaina izay voatahiry ho anareo any an-danitra. Ka ny finoanareo sy ny fitiavanareo dia vokatr'izany fanantenana izany. 6Ny Vaovao Mahafaly dia mitondra vokatra sy mitombo eran'izao tontolo izao koa, tahaka ny teo aminareo hatramin'ny andro nandrenesanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. 7I Epafrà, hava-malala mpiray fanompoana aminay, no nampianatra anareo momba izany; mpanompo mahatokin'i Kristy izy ho fanasoavana anareo, 8ary dia nampahafantatra anay ny fitiavana izay nomen'ny Fanahy Masina anareo. 9Izany no tsy itsaharanay mivavaka ho anareo, hatramin'ny andro nandrenesanay ny aminareo. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba ho feno fahalalana tsara ny sitrapony ianareo, ka homena ny fahendrena amam-pahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny Fanahy Masina. 10Izany no hanananareo fitondrantena mendrika ny Tompo, ka hanaovanareo mandrakariva izay ankasitrahiny; dia hahavokatra amin'ny asa soa isan-karazany ianareo sady hitombo fahalalana tsara an'Andriamanitra, 11ary hampahatanjahina tanteraka amin'ny heriny be voninahitra mba hanananareo fandeferana sy faharetana amin'ny zavatra rehetra. Fo heni-kafaliana 12no isaory an'Andriamanitra Ray, Izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lova natokany ho an'ny vahoakany ao amin'ny hazavana; 13fa nanala antsika tamin'ny fahefàn'ny haizina Izy, ka namindra antsika ho ao amin'ny Fanjakan'ny Zanany malalany, 14Ilay ahazoantsika ny fanavotana, dia ny famelana ny helotsika. 15I Kristy dia endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no Zanaka lahimatoa, ambonin'ny voaary rehetra. 16Tao aminy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra any an-danitra sy eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Tamin'ny alalany sy ho Azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. 17Nisy talohan'ny zavatra rehetra Izy sady ao aminy no aharetan'ny zavatra rehetra. 18I Kristy no lohan'ny Fiangonana izay tenany; Izy no fiandohan'ny fiainam-baovao, Zanaka lahimatoa, ilay voalohany natsangana ho velona avy tany amin'ny maty, mba ho lohalaharana amin'ny zavatra rehetra. 19Fa tao aminy no sitrak'Andriamanitra hitoeran'ny hafenoana tanteraka; 20ary ny ra nafoiny teo amin'ny hazofijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampihavanana, ka dia tamin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra hampihavanana amin'Izy Ray ny zavatra rehetra na ny eto an-tany na ny any an-danitra. 21Ianareo koa dia lavitra an'Andriamanitra fahiny sady fahavalony, noho ny ratsy nosaininareo sy nataonareo. 22Fa ankehitriny kosa, noho i Kristy niharan'ny fahafatesana tao amin'ny vatany mety maty, dia namitram-pihavanana taminareo Andriamanitra mba hahatonga anareo ho masina sady tsy hanan-tsiny amam-pondro eo anatrehany. 23Kanefa tsy maintsy maharitra amin'ny finoana ianareo, ka miorina sy mitombina tsara, ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana vokatry ny Vaovao Mahafaly efa renareo. Izaho Paoly dia efa tonga mpanompon'izany Vaovao Mahafaly izany, dia ilay notorîna tamin'ny olona rehetra eto ambanin'ny lanitra. 24Ankehitriny aho dia mifaly amin'ny fijaliana iaretako noho ny aminareo, satria miferinaina ara-batana aho ka mameno izay tsy ampy tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, izany hoe ho an'ny Fiangonana. 25Tonga mpanompon'ny Fiangonana aho, araka ny andraikitra nomen'Andriamanitra hotontosaiko aminareo: dia ny manatanteraka ny fitoriana ilay tenin'Andriamanitra, 26izany hoe ilay tsiambaratelo nafenin'Andriamanitra tamin'ny taranak'olombelona hatramin'ny fahagola, fa ankehitriny kosa efa nasehony tamin'ny vahoakany. 27Ny vahoakany tokoa no nirin'Andriamanitra hampahafantarina ny maha sarobidy sy maha be voninahitra izany tsiambaratelo anasoavana ny firenena rehetra izany, dia intỳ: ao anatinareo i Kristy, antoky ny voninahitra homena anareo. 28Koa dia mitory an'i Kristy amin'ny olona rehetra izahay. Samy anarinay sy ampianarinay amim-pahendrena tokoa ny olona, mba hahatonga azy rehetra ho tanteraka noho izy tafaray amin'i Kristy. 29Hahatontosako izany andraikitra izany, dia mikely aina sy miezaka mafy aho, araka ny hery tsy hay tohaina omen'i Kristy sady miasa fatratra ato anatiko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\