Kôlôsianina 2

1Eny, tiako ho fantatrareo fa miezaka mafy tokoa aho hanasoavana anareo sy izay any Laôdisia mbamin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako velively. 2Miezaka mafy aho mba ho tafaray tsara amin'ny fitiavana izy ireo ka hampaherezina ny fony ary mba hanan-toky be dia be vokatry ny fahazavan-tsaina omen'Andriamanitra; hany ka ho fantatr'izy ireo tsara ilay tsiambaratelon'Andriamanitra, dia i Kristy: 3fa miafina ao amin'i Kristy ny rakitra rehetra momba ny fahendrena sy ny fahalalana avy amin'Andriamanitra. 4Lazaiko aminareo izany mba tsy hahavoafitaka anareo amin'ny fandrebirebena tsara lahatra. 5Fa na dia lavitra anareo aza aho ara-batana, dia eo aminareo ihany am-panahy; ka faly aho mahita fa milamina tsara ianareo ary ijoroanareo mafy ny finoanareo an'i Kristy. 6Noho ianareo efa nandray an'i Kristy Jesoa ho Tompo, dia manaova fitondrantena toy ny olona tafaray aminy. 7Aoka hahazo vahatra sy hiorina ao amin'i Kristy ianareo; aoka hihamafy hatrany ny finoanareo araka izay efa nampianarina anareo, ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. 8Mitandrema fandrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny fahendren'olombelona sy ny famitahana foana: ny fampianarana ampitain'olombelona sy ny herin-javatr'izao tontolo izao no iorenan'izany fa tsy i Kristy; 9satria ao amin'i Kristy, araka ny maha olombelona Azy, no mitoetra tanteraka ny hafenoan'ny fomban'Andriamanitra. 10Ka efa heni-tsoa tokoa ianareo satria tafaray amin'Ilay ambonin'ny fanapahana sy fahefana isan-tokony. 11Noho ny firaisana amin'i Kristy, dia voafora ianareo nefa tsy tamin'ny famorana nataon-tanan'olona fa tamin'ny famorana nataon'i Kristy, izany hoe famorana manaisotra ny herin'ny maha olona mpanota; 12fa tamin'ny nanaovana batisa anareo, dia niara-nilevina tamin'i Kristy ianareo ary niara-nitsangana taminy koa, satria nino ny herin'ilay Andriamanitra nanangana Azy ho velona avy tany amin'ny maty. 13Maty ara-panahy ianareo fahiny noho ny fahadisoanareo ary noho ianareo tsy voafora tamin'ny maha olona mpanota; ankehitriny kosa, dia novelomin'Andriamanitra niaraka amin'i Kristy ianareo, rehefa navelany avokoa ny fahadisoantsika. 14Novonoiny ny sora-tanana namely antsika, dia ilay nirakitra ny didy niampanga antsika; ary mova tsy nofantsihany teo amin'ny hazofijaliana izany sora-tanana izany ka nofoanany tsy hanan-kery intsony. 15Koa ny hazofijaliana no nandravan'i Kristy ny herin'ny fanapahana sy fahefana; dia nataony babo ireo ka nanjohy ny matsom-pandreseny ary nasehony miharihary ho fizàhan'ny olona. 16Aza avela hisy olona hitsara anareo momba ny zava-pihinana sy ny zava-pisotro, na ny fombafomba fanao amin'ny fankalazana na amin'ny tsinambolana na amin'ny sabata. 17Ireo rehetra ireo no tandindon'ny soa ho avy, fa ny tena zavatra dia i Kristy. 18Aoka tsy hisy olona hisakana anareo tsy hahazo ny amboara, ka hitaona anareo hanana fanetrentena haitraitra sy hivavaka amin'ny anjely. Manindrahindra ny fahitana azony ry zareo ka mieboebo tsy amin'antony, noho ny fisainany baikoin'ny maha olombelona azy. 19Tsy mifikitra amin'i Kristy Izay loha izy ireo, kanefa i Kristy no mamelona ny tena manontolo sady mampiray azy amin'ny alalan'ny hozatra amam-pamavàny ka mampitombo azy araka ny fitomboana sitrak'Andriamanitra. 20Niara-maty tamin'i Kristy ianareo sady afaka tamin'ny herin-javatra mangeja an'izao tontolo izao. Koa nahoana ianareo no miaina toy ny mbola voafehin'izao tontolo izao? Ary nahoana ianareo no mety hoteren'olona amin'ny fitsipika toy ny hoe: 21"Aza mihinana an'ity", "Aza manandrana an'irỳ", "Aza mikasika an'izatsy na iroa"? 22Zavatra mora levona amin'izay ampiasana azy avokoa ireo rehetra ireo, satria didy sy fampianarana avy amin'olombelona. 23Miseho ho fahendrena ireny didy sy fampianarana ireny satria hoe fivavahana vokatry ny finiavana ka ietren-tena manoloana ny anjely sy amolahana mafy ny vatana; kanefa tsy misy heriny akory hahasakana ny fanaranan'ny maha olona mpanota.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\