Kôlôsianina 3

1Natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy ianareo. Noho izany, katsaho ny zavatra any ambony, any amin'izay itoeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra. 2Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. 3Fa efa maty ianareo, ka ny fiainanareo dia miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. 4I Kristy no tena fiainanareo ka rahatrizay hiseho Izy, dia hiara-miseho aminy koa ianareo sady hiray voninahitra aminy. 5Vonoy ireo zavatra etỳ an-tany mangeja ny tenanareo: dia ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny filàndratsy, ny fitsiriritan-dratsy, ary ny fitiavan-karena (fa fanompoan-tsampy ny fitiavan-karena). 6Ireo zavatra ireo no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hihatra amin'ny olona tsy manaiky an'Andriamanitra. 7Toy izany koa ny fitondrantenanareo fahiny, fony ianareo niaina tao anatin'ireo zavatra ireo. 8Fa ankehitriny kosa, esory avokoa ireto: fahatezerana, fisafoahana, faharatsiam-panahy, fanevatevana, teny maha menatra aloaky ny vavanareo. 9Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mbamin'ny asany, 10ary efa notafînareo ny toetra vaovao: dia ny toetry ny olona havaozin'Andriamanitra hatrany araka ny endrik'Izy Mpahary azy, mba ho tonga amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. 11Koa amin'izany, tsy misy ny hoe hafa firenena sy Jiosy, voafora sy tsy voafora, olona tsy mivoatra na tratra aoriana, mpanompo sy tsy mpanompo; fa i Kristy no zavatra rehetra sady ao aminareo rehetra. 12Olomboafidin'Andriamanitra sy voatokany ho Azy ianareo sady efa notiaviny. Noho izany, aoka ianareo hitafy hatsaram-po sy fiantrana, hamoram-po sy fanetrentena, fahalemem-panahy sy fahari-po. 13Mifandefera ka mifamelà heloka ianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Aoka ianareo koa mba hamela heloka, tahaka ny efa namelan'ny Tompo heloka anareo. 14Fa ambonin'ny zavatra rehetra, mitafia ny fitiavana izay mamehy ny hatsaram-panahy rehetra ho tanteraka. 15Aoka hanjaka ao am-ponareo ny fiadanana omen'i Kristy, fa ho amin'izany fiadanana izany no niantsoan'Andriamanitra anareo hitambatra ho tena iray; ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. 16Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo, ka hifampianatra sy hifananatra amim-pahendrena tanteraka ianareo; noho ny fahasoavana manenika anareo, dia mihirà amin'ny fonareo tokoa ho an'Andriamanitra ka mikaloa salamo sy hira ary antsa asesiky ny Fanahy Masina. 17Ary ny zavatra rehetra, lazainareo na ataonareo, dia tontosao avokoa amin'ny anaran'i Jesoa Tompo ka isaory an'Andriamanitra Ray amin'ny alalany. 18Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, araka ny mety amin'ny maha mpanaraka ny Tompo anareo. 19Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo ary aza sosotra aminy. 20Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa izany no ankasitrahin'ny Tompo. 21Ianareo ray aman-dreny, aza mampisafoaka ny zanakareo, fandrao hamoy fo izy. 22Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo ara-nofo amin'ny zavatra rehetra. Aza eo imasony ihany no manao izany, toy ny mila sitraka amin'olona; fa maneke amim-pahatsoram-po noho ny fanajànareo an'i Jesoa Tompo. 23Na inona na inona ataonareo, dia tontosao amin'ny fo tokoa tahaka ny atao amin'i Jesoa Tompo fa tsy amin'olona. 24Eny, fantatrareo fa i Jesoa Tompo no handraisanareo ny valiny, dia ny anjara lova natokana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra; satria ny tena Tompo Izay tompoinareo, dia i Kristy. 25Fa izay manao ratsy dia hovaliana amin'izay ratsy nataony, fa tsy mba mizaha tavan'olona Andriamanitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\