Kôlôsianina 4

1Ianareo tompo, ento araka ny rariny sy ny hitsiny ny mpanomponareo; satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana Tompo any an-danitra. 2Mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany ombàn'ny fisaorana an'Andriamanitra. 3Mivavaha koa ho anay, mba hataon'Andriamanitra afaka malalaka mitory ny teniny izahay, ka hanambara ny tsiambaratelo momba an'i Kristy. Fa ny fitoriana izany tsiambaratelo izany indrindra no mahavoafonja ahy izao. 4Mivavaha àry mba hanambaràko izany mazava tsara, araka izay tokony hoteneniko. 5Manàna fitondrantena feno fahendrena eo anoloan'izay tsy kristianina, ka hararaoty ny fotoana azo anaovan-tsoa. 6Aoka ho mahatehotia sy mahasoa mandrakariva ny teny ataonareo, dia ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona tsirairay avy. 7I Tisiko hava-malalantsika, mpandraharaha mahatoky sady namana mpiray fanompoana amiko eo amin'ny asan'ny Tompo, dia hampahafantatra anareo ny vaovao rehetra momba ahy. 8Izany indrindra no nandefasako azy atỳ aminareo, mba hahafantaranareo ny momba anay sy hampahery fo anareo. 9Miaraka aminy koa i Ônesimo, ilay hava-malala sy mahatoky avy atỳ aminareo; ka dia izy roa lahy no hampahafantatra anareo ny toe-javatra rehetra atỳ aminay. 10Manao veloma anareo i Aristarka izay miara-voafonja amiko. Manao veloma anareo i Marka (zanak'olo-mpiray tampo izy sy i Barnabà); efa nahazo hafatrafatra momba an'i Marka ianareo, ka raiso tsara izy raha tonga atỳ aminareo. 11Manao veloma anareo koa i Jesoa, ilay atao hoe Josta. Izy telo lahy ireo no Jiosy tonga kristianina izay miara-miasa amiko hampandroso ny Fanjakàn'Andriamanitra, ka nanjary fampaherezana ho ahy tokoa. 12Manao veloma anareo i Epafrà, izay avy atỳ aminareo; io mpanompon'i Kristy Jesoa io dia mikely aina mandrakariva mivavaka ho anareo, mba hijoroanareo ho olona matotra ary vonona tanteraka hanao izay rehetra sitrak'Andriamanitra. 13Vavolombelona aho ny aminy fa misahirana fatratra izy ho anareo sy ho an-dry zareo any Laôdisia ary ho an-dry zareo any Hierapôly. 14Manao veloma anareo i Lioka, ilay dokotera hava-malalantsika, sy i Demasy. 15Veloma any amin'ireo havana any Laôdisia; ary veloma any amin'i Nimfà sy ny Fiangonana mivory ao an-tranony. 16Rehefa voavaky eto aminareo ity taratasy ity, dia ataovy izay hamakiana azy koa any amin'ny Fiangonan'i Laôdisia; ary dia mba vakionareo kosa ilay taratasy avy any Laôdisia. 17Lazao amin'i Arkipo fa tsy maintsy hotontosainy tsara ny fandraharahana noraisiny ho fanompoana ny Tompo. 18Soratanako ireto teny ireto: veloma, hoy i Paoly. Tsarovy fa voafonja aho. Homba anareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\