Efezianina 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho apôstôlin'i Kristy Jesoa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo atỳ Efeso aho, dia ianareo vahoakan'Andriamanitra sady mpino tafaray amin'i Kristy Jesoa. 2Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy i Jesoa Kristy Tompo! 3Hankalazaina anie ilay Andriamanitra sady Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika! Fa nitahy antsika Andriamanitra tamin'ny fitahiana rehetra araka ny Fanahy Masina ka nataony miray amin'i Kristy isika sady tonga mponina any an-danitra. 4Tsy mbola nahary ny tontolo Izy, dia efa nifidy antsika hiray amin'i Kristy; ka ho masina sady tsy hisy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra isika. Noho ny fitiavany antsika, 5dia natokan'Andriamanitra isika mba ho Azy, mba ho tonga zanany amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, fa izany no safidin'ny sitrapony. 6Hiderantsika an'Andriamanitra anie ny fahasoavana mamirapiratra izay nomeny antsika maimaimpoana ao amin'ilay Zanany malalany. 7Ny ra nafoin-Janany no nahazoantsika ny fanavotana, dia ny famelana ny hadisoantsika. Izany no nanehoan'Andriamanitra ny harem-pahasoavany, 8izay natosany be dia be tamintsika ka nahazoantsika fahendrena amam-pahalalana feno. 9Dia nampahafantarin'Andriamanitra antsika ilay tsiambaratelon'ny sitrapony, araka ny safidy noheveriny hotontosaina ao amin'ny Zanany. 10Eny, hotanterahiny mandra-pahatongan'ny fotoanandro farany izany tsiambaratelo izany: dia ny hampivondrona ny zavatra rehetra, ny any an-danitra sy ny eto an-tany, ao amin'i Kristy Filoha tokana. 11Tafaray amin'i Kristy izahay ka tonga anjara lovan'Andriamanitra; satria natokany rahateo izahay, fa izany no fandaharan'Ilay manao ny zavatra rehetra araka izay efa nokasain'ny sitrapony. 12Hideranay an'Andriamanitra be voninahitra anie izany, satria izahay no nanantena voalohany an'i Kristy. 13Tafaray amin'i Kristy koa ianareo, satria efa renareo ilay hafatra marim-pototra, izany hoe ny Vaovao Mahafaly izay nitondra ny famonjena taminareo, ary efa ninoanareo i Kristy. Ka dia nasiana tombokase maha fananan'Andriamanitra ianareo, tamin'ny nanomezana anareo ny Fanahy Masina Izay nampanantenaina. 14Io Fanahy Masina io no antoka hahazoantsika ny lova natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany, mba hahatanteraka ny fanavotana ireo olona natao mba ho fananan'Andriamanitra. Hiderantsika ny voninahitr'Andriamanitra anie izany! 15Noho izany, rehefa nandre ny finoanareo an'i Jesoa Tompo sy ny fitiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra aho, 16dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo. Mahatsiaro anareo aho amin'ny fivavahako 17ka mangataka amin'ilay Andriamanitr'i Jesoa Kristy Tompontsika, dia amin'ilay Ray be voninahitra, mba hanomezany anareo ny Fanahy Masina Izay mampahendry anareo sy manambara an'Andriamanitra aminareo ka hahalalanareo Azy tokoa. 18Mangataka aho ny hanokafan'Andriamanitra ny sainareo handray ny fahazavàny: mba hahafantaranareo ny fanantenana niantsoan'Andriamanitra anareo; sy hahafantaranareo ny haren'ny voninahiny ary ny lova izay natokany ho an'ny vahoakany; 19ary hahafantaranareo ny hery lehibe sy mihoa-pampana tokoa izay anasoavany antsika mpino, araka ny fiàsany tsy hay tohaina sy mahery vaika. 20Izany hery izany dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny nananganany an'i Kristy ho velona avy tany amin'ny maty ary tamin'ny nampipetrahany Azy eo ankavanany any an-danitra. 21Any i Kristy dia ambony lavitra noho ny fanapahana sy fahefana ary hery sy fanjakana rehetra eny ana habakabaka; any Izy ambony lavitra noho ny anaram-boninahitra rehetra azo tononina tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny hoavy koa. 22Fa napetrak'Andriamanitra eo ambany tongotr'i Kristy ny zavatra rehetra; ary i Kristy dia nomen'Andriamanitra ny Fiangonana ho Filoha faratampony. 23Ny Fiangonana no tenan'i Kristy sady heniky ny hafenoana omen'i Kristy Izay manerana ny zavatra rehetra hatraiza hatraiza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\