Efezianina 5

1Koa manahafa an'Andriamanitra ianareo, satria zanaka lalainy. 2Ny fitiavana no aoka hanenika ny fitondrantenanareo, tahaka ny nitiavan'i Kristy antsika sy nanolorany tena tamin'Andriamanitra toy ny fanatitra sy sorona manitra mamerovero ho fanasoavana antsika. 3Araka ny sahaza ny vahoakan'Andriamanitra, dia aoka tsy ho voatonona eo aminareo akory aza rehefa fijangajangana sy fahalotoana isan-karazany ary fitiavan-karena. 4Fadio ny teny vetaveta sy resaka valavala na voso-dratsy izay samy tsy tokony hatao; fa aleo manao tonombavaka fisaorana an'Andriamanitra. 5Fantaro tsara izao: tsy hanana anjara lova amin'ny Fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga na ny maloto fitondrantena na ny mpitia harena (fa mpanompo sampy ny mpitia harena). 6Aza mety hofitahina amin'izay teny foana ianareo; fa ny zavatra toy izany indrindra no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hihatra amin'ireo olona tsy manaiky Azy. 7Koa aza mety ho mpiombona amin'ireny olona ireny ianareo. 8Tao amin'ny haizina ianareo fahiny, fa ao amin'ny fahazavana kosa ankehitriny, noho ianareo tafaray amin'ny Tompo. Koa manaova fitondrantena tahaka ny olona ao amin'ny fahazavana, 9satria ny fahazavana dia mamokatra ny soa sy ny rariny ary ny hitsiny isan-karazany. 10Miezaha mamantatra izay ankasitrahin'ny Tompo. 11Aza miombona amin'ny asa tsy mahavoka-tsoa ataon'ireo olona ao anatin'ny haizina, fa aleo aseho ny tena toetr'ireny asa ireny; 12(satria mahamenatra na dia ny hilaza izay ataon-dry zareo ao amin'ny miafina aza). 13Fa rehefa asehon'ny fahazavana kosa ny tena toetry ny zavatra rehetra, dia hiharihary avokoa; 14eny, izay rehetra miharihary dia tonga mazava. Izany no ilazana hoe: "Mifohaza ianao izay matory, ary mitsangàna ho velona avy any amin'ny maty, dia hampahazava anao iKristy." 15Koa tandremo tsara ny fitondrantenanareo. Aza manao toy ny olona tsy misaina, fa aoka ho tahaka izay misaina. 16Hararaoty ny fotoana azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao andro izao. 17Aza miadaladala, fa mba fantaro izay sitraky ny Tompo hataonareo. 18Aza mimamo divay ianareo, satria fanaranam-po amin'ny ratsy no vokatr'izany; fa aoka ho feno ny Fanahy Masina. 19Manaova salamo sy hira ary antsa asesiky ny Fanahy Masina; antsa sy salamo no kaloy amin'ny fo tokoa ho an'ny Tompo. 20Misaora an'Andriamanitra Ray mandrakariva noho ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika. 21Aoka hifanoa ianareo noho ny fanajanareo an'i Kristy. 22Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo toy ny anekenareo ny Tompo; 23satria ny lahy no filohan'ny vavy, toy ny maha filohan'ny Fiangonana an'i Kristy; fa i Kristy mihitsy no Mpamonjy ny Fiangonana izay tenany. 24Koa tahaka ny aneken'ny Fiangonana an'i Kristy no tokony haneken'ny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetra. 25Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo, toy ny nitiavan'i Kristy ny Fiangonana sy ny nanolorany tena hamonjy azy. 26Nataony izany mba hahamasina ny Fiangonana, rehefa avy nodioviny tamin'ny rano fampandroana ombàn-teny; 27fa tiany hamirapiratra ny Fiangonana hatolony ho Azy Kristy, ka tsy hisy pentimpentina na ketrona na zavatra toy izany, fa mba ho masina sady tsy hisy tsiny. 28Dia toraka izany koa, tokony ho tahaka ny itiavan'ny lehilahy ny tenany no hitiavany ny vadiny; izay lehilahy tia ny vadiny, dia tia ny tenany. 29Tsy misy tokoa olona mankahala ny tenany fa dia mamelona sy mikarakara azy, tahaka ny ataon'i Kristy amin'ny Fiangonana: 30fantatsika izany, satria anisan'ny tenan'i Kristy isika. 31Fa hoy ny Soratra Masina hoe: "Noho izany, dia handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho tena iray ihany izy roroa." 32Mavesa-danja ny tsiambaratelo fonosin'io andinin-tSoratra Masina io, ary dia lazaiko fa miantefa amin'i Kristy sy ny Fiangonana izany. 33Kanefa miantefa aminareo mivady rehetra koa izany: ka aoka samy ho tahaka ny itiavan'ny lehilahy ny tenany no hitiavany ny vadiny, ary aoka ny vehivavy hanaja ny vadiny.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\