Efezianina 6

1Ianareo zanaka, mpanaraka ny Tompo ianareo ka maneke ny ray aman-dreninareo, fa rariny izany. 2"Hajao ny rainao sy ny reninao"; izany no didy voalohany miampy ny fampanantenana hoe: 3"mba hahita soa sy ho ela velona eto ambonin'ny tany ianao." 4Ary ianareo, ray aman-dreny, aza manao izay hampahatezitra ny zanakareo. Fa tezao amin'ny fanabeazana sy fifehezana araka ny Tompo izy. 5Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo ara-nofo amin-tahotra sy fanajana ary amin'ny fahatsorampo toy ny anekenareo an'i Kristy. 6Tsy hoe raha eo imason'ny tomponareo ara-nofo ihany no manaiky, toy ny mila sitraka amin'ny olona; fa tontosao amin'ny fo tokoa ny sitrapon'Andriamanitra, toy ny ataon'ny mpanompon'i Kristy. 7Ataovy amin'ny fo mirana ny asa fanompoanareo, tahaka ny atao amin'ny Tompo fa tsy amin'ny olona; 8satria fantatrareo fa ny olona tsirairay, na mpanompo na tsy mpanompo, dia samy hovalian'ny Tompo, amin'izay soa nataony avy. 9Ary ianareo tompo, manaova toy izany koa amin'ny mpanomponareo, ka atsaharo ny fandrahonana; satria fantatrareo fa na ianareo, na ny mpanomponareo, dia samy an'ilay Tompo Izay monina ao an-danitra sady tsy mba mizaha tavan'olona. 10Farany, noho ianareo tafaray amin'ny Tompo dia matanjaha ombàn'ny heriny tsy hay tohaina. 11Itafio avokoa ny fiadiana omen'Andriamanitra, mba hahazoanareo hamahatra tsara eo anatrehan'ireo tetika afitsoky ny devoly. 12Tsy olombelona nofo aman-dra tsy akory no ifanandrinantsika, fa ireo fanahy ratsy eny ana habakabaka: dia ireo fanapahana, ireo fahefana, ireo hery mifehy ny sehatry ny haizina. 13Noho izany, raiso avokoa ny fiadiana omen'Andriamanitra, mba hahazoanareo manohitra ny fahavalo amin'ny andro ratsy; ka rehefa nandresy ny famelezana rehetra nafitsony ianareo, dia mbola hamahatra tsara ihany. 14Koa mamahara tsara hatrany ianareo: ny marina no ataovy toy ny etra fehikibonareo; ny rariny no tafio ho toy ny akonjo vy fiarovan-tratra; 15ny fahavononan-kitory ny Vaovao Mahafaly mampihavana no ataovy toy ny kiraro eny an-tongotrareo; 16tano lalandava ny finoana ho toy ny ampinga hahazoanareo mamono ny zanatsipîka mirehitra rehetra alefan'ilay Ratsy; 17raiso ny famonjena ho toy ny satro by fiarovan-doha, ary raiso ny tenin'Andriamanitra ho toy ny sabatra omen'ny Fanahy Masina. 18Mivavaha hatrany ary mangataha ny fanampian'Andriamanitra amin'izany; eny, mivavaha mandrakariva araka izay anentanan'ny Fanahy Masina anareo. Miambena sy mazotoa hatrany mba hahatongavana amin'io tanjona io, ary dia mivavaha ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. 19Mivavaha ho ahy koa mba homen'Andriamanitra ny teny hotononiko rehefa hiloa-bava aho, ka dia ho sahy hampahafantatra ny tsiambaratelo raketin'ny Vaovao Mahafaly. 20Iraka mitondra izany Vaovao Mahafaly izany aho, na dia migadra aza ankehitriny; koa mivavaha ho ahy mba hilazako izany amim-pahasahiana, araka ny tokony hoteneniko. 21I Tisiko, hava-malalantsika sady mpanompo mahatoky eo amin'ny asan'ny Tompo, dia hampahafantatra anareo ny vaovao rehetra, mba hahalalanareo ny mahazo ahy sy izay ataoko. 22Izany indrindra no andefasako azy ho atỳ aminareo, mba hahafantaranareo ny momba anay sy hampahery fo anareo. 23Ho amin'ny havana rehetra iray finoana anie ny fiadanana sy ny fitiavana mbamin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompo. 24Ny fahasoavan'Andriamanitra anie homba izay rehetra tia an'i Jesoa Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\