Galata 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho tonga apôstôly tsy tamin'ny tendrin'olombelona na tamin'ny alalan'ny olombelona, fa noho i Jesoa Kristy ary noho Andriamanitra Ray Izay nanangana azy ho velona avy any amin'ny maty. 2Mamangy anareo Fiangonana atỳ Galatia aho ary mamangy anareo koa ny kristianina rehetra tafaraka amiko eto. 3Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompontsika. 4Araka ny sitrapon'Andriamanitra sady Raintsika, dia nanolo-tena i Jesoa Kristy mba hamonjy antsika amin'ny fahotantsika ary hanafaka antsika amin'izao tontolo anjakan'ny ratsy ankehitriny izao. 5Eny, ho Azy Andriamanitra Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amen. 6Gaga aho fa tsy toy inona akory dia ilaozanareo ilay Andriamanitra niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy, ka dia Vaovao Mahafaly hafa no itodihanareo. 7Tsy hoe misy Vaovao Mahafaly hafa tsy akory, saingy misy olona mandrebireby anareo ary te hamilavila ny Vaovao Mahafaly momba an'i Kristy. 8Kanefa raha misy olona, na dia izahay na anjely avy any an-danitra aza, mitory Vaovao Mahafaly hafa noho izay efa notorînay taminareo, dia aoka izy ho voaozona! 9Efa voalazanay taminareo taloha izany ary mbola averiko indray ankehitriny fa raha misy mitory Vaovao Mahafaly hafa noho izay efa noraisinareo, aoka izy ho voaozona! 10Olombelona ve ankehitriny no ilàko sitraka? Tsia, fa Andriamanitra no ilàko sitraka! Sa ny ho mamy hoditra amin'ny olombelona no tadiaviko? Raha mbola ny ho mamy hoditra amin'ny olombelona no tadiaviko, dia tsy mpanompon'i Kristy aho. 11Ampahafantariko anareo, ry havana, fa ny Vaovao Mahafaly notorîko taminareo dia tsy zavatra novolavolain'olombelona. 12Tsy hoe olombelona no nandraisako azy na nianarako azy, fa i Jesoa Kristy no nanambara azy tamiko. 13Eny, efa renareo ny fomba fiainako fahiny fony aho mbola nanaraka ny fivavahana jiosy: nanenjika lozantany ny Fiangonan'Andriamanitra aho ary nilofo handrava azy. 14Nandroso tokoa aho tamin'ny fivavahana jiosy ary nihoatra ny ankamaroan'ireo indray nihira tamiko teo amin'ny fireneko sady fatra-pitana kokoa noho izy ireo ny fampianarana nampitain'ny razako. 15Kanefa natokan'Andriamanitra dieny hatrany am-bohòka aho ary nantsoiny hanompo Azy noho ny fahasoavany. 16Ary rehefa sitrak'Andriamanitra ny nanambara ny Zanany tato anatiko, mba hitoriako ny Vaovao Mahafaly momba azy amin'ny hafa firenena, dia tsy naka saina tamin'olombelona osa sy malemy aho, 17ary tsy niakatra tany Jerosalema hanatona ireo apôstôly talohako; fa lasa aho nankany Arabia ary dia niverina tany Damasy indray. 18Telo taona taorian'izany vao niakatra tany Jerosalema aho mba hifankahita amin'i Petera ary dia nitoetra tapa-bolana niaraka taminy. 19Tsy nahita apôstôly hafa aho; fa ny hitako dia i Jakôba rahalahin'ny Tompo. 20Momba izao zavatra soratako aminareo izao, dia ijoroako eto anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandainga aho! 21Taorian'izany, dia lasa nankany amin'ny faritany Siria sy Silisia aho. 22Nandritra izany fotoana izany, dia tsy mbola nisy nahita tava ahy ireo anisan'ny Fiangonana kristianina tany Jodea. 23Fa nandre fotsiny izy ireo hoe: "Ilay mpanenjika antsika fahiny dia indro ankehitriny mitory ny finoana izay nilofosany horavana fahiny!" 24Ary dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ry zareo noho ny amiko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\