Galata 2

1Niakatra tany Jerosalema indray aho, 14 taona tatỳ aoriana, ka nomban'i Barnabà sady nitondra an'i Tito niaraka tamiko. 2Niakatra aho satria nasehon'Andriamanitra tamiko fa tsy maintsy ataoko izany. Nihaonako manokana ireo tompon'andraikitra ka namelabelarako ny Vaovao Mahafaly izay torîko any amin'ny hafa firenena, fandrao herim-po very maina ny asa efa notontosaiko sy ny mbola tontosaiko. 3Kanefa i Tito izay niaraka tamiko, na dia Grika aza, dia tsy noterena hoforana, 4na teo aza ireo rahalahy sandoka tafasisika an-tsokosoko teo anivonay. Ireo rahalahy sandoka ireo dia niditra an-tsokosoko mba hitsikera ny fahafahana anananay tafaray amin'i Kristy Jesoa, hahazoany manao izay hanandevozana anay. 5Fa tsy nikoy mihitsy izahay taminy, na indray mihelina aza, mba ho Vaovao Mahafaly marim-pototra no voatana ho anareo. 6Ireo noheverina ho tena tompon'andraikitra kosa, -- na ahoana na ahoana fahefàny, dia tsy mampaninona ahy izany, satria Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona! --, ireo tompon'andraikitra dia tsy nandidy ahy hampihatra fepetra hafa na inona na inona. 7Hitany aza fa adidy nankinin'Andriamanitra tamiko ny mitory ny Vaovao Mahafaly amin'ireo hafa firenena, tahaka ny itorian'i Petera izany amin'ny Jiosy: 8eny, Andriamanitra Izay niasa tao amin'i Petera hahatonga azy ho apôstôlin'ny Jiosy, dia niasa tao amiko ihany koa hahatonga ahy ho apôstôlin'ny hafa firenena. 9I Jakôba sy i Petera ary i Jôhany, izay samy noheveriko ho filoha, dia niaiky izany tombon-tsoa nomen'Andriamanitra ahy izany ary nandray tanana ahy sy nandray tanana an'i Barnabà ho mariky ny fiombonana. Koa nifanarahana fa izaho sy i Barnabà dia hiasa any amin'ny hafa firenena, ary izy ireo kosa hiasa eo amin'ny Jiosy. 10Ny hany zavatra nangatahin'izy telo lahy taminay dia ny hahatsiarovanay ireo mahantran'ny Fiangonana tao Jerosalema; ary nahazoto ahy rahateo ny hanao izany. 11Kanefa nony tonga tany Antiôkia i Petera, dia notoheriko ampahibemaso satria tsy mety ny nataony. 12Fa talohan'ny nahatongavan'ireo olona vitsivitsy naman'i Jakôba, dia niara-nihinana tamin'ny mpino hafa firenena i Petera. Saingy nony tonga ireo, dia nihataka i Petera ka niala tamin'ny hafa firenena, noho izy natahotra ireo anisan'ny voafora. 13Ary ireo Jiosy mpino sasany dia niara-nihatsaravelatsihy tamin'i Petera, ka i Barnabà avy aza no voataonan'ny fihatsaràmbelatsihin-dry zareo. 14Kanefa nony hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny Vaovao Mahafaly marim-pototra izy ireo, dia hoy aho tamin'i Petera teo anatrehan'ny olona rehetra: "Raha ianao Jiosy aza miaina araka ny fanaon'ny hafa firenena fa tsy araka ny fanaon'ny Jiosy, ahoana no anerenao ny hafa firenena hanaraka ny fanaon'ny Jiosy?" 15Ary hoy aho aminareo: "Jiosy ara-pirazanana izahay, fa tsy mba mpanota avy amin'ny hafa firenena. 16Saingy fantatray fa ny olombelona dia ankatoavin'Andriamanitra ho marina, tsy avy amin'ny fanatanterahana ny lalàna fa noho ny finoana niainan'i Jesoa Kristy. Izany no nahatonga anay hino an'i Kristy Jesoa mba hankatoavan'Andriamanitra anay ho marina, noho ny finoana niainan'i Kristy fa tsy avy amin'ny fanatanterahana ny lalàna. 17Raha mitady hiray amin'i Kristy izahay mba hankatoavin'Andriamanitra ho marina, dia hita fa mpanota koa izahay, kanefa mpanompon'ny fahotana ve i Kristy? Sanatria! 18Raha ny zavatra efa noravako manko no ajoroko indray, dia asehoko miharihary ny maha mpandika lalàna ahy. 19Fa izaho, dia tamin'ny alalan'ny lalàna no nahafatesako raha ny amin'ny lalàna mba hahavelomako ho an'Andriamanitra. Niara-nohomboana tamin'i Kristy teo amin'ny hazofijaliana aho; 20ary tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona ato anatiko. Koa izao ahavelomako ankehitriny amin'ny fiaina-mandalo izao, dia ivelomako amin'ny finoana niainan'ilay Zanak'Andriamanitra, Ilay efa tia ahy sy nanolo-tena hamonjy ahy: 21tsy ataoko very maina ny fahasoavan'Andriamanitra! Eny, raha ny lalàna no mahatonga ho marina eo imason'Andriamanitra, dia maty tsy amin'antony i Kristy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\