Galata 3

1Tsy misaina ianareo, ry Galatianina! Iza moa no nanodoka anareo? Kanefa dia i Jesoa Kristy voahombo tamin'ny hazofijaliana no naseho mazava teo imasonareo. 2Izao ihany no tiako ho fantatra avy aminareo: noho ianareo nanatanteraka ny lalàna ve nandraisanareo ny Fanahy Masina sa noho ianareo nihaino sy nino ny Vaovao Mahafaly? 3Tsy misaina mihitsy ve ianareo no dia nanomboka tamin'ny herin'ny Fanahy Masina kanefa ankehitriny miafara amin'ny maha olombelona osa sy malemy? 4Dia ho very maina foana ve ny nahatsapanareo zava-dehibe toy ireny, raha ohatra ka ho very maina foana tokoa izany? 5Rehefa manome anareo ny Fanahy Masina sy manefa asa mahery eo anivonareo àry Andriamanitra, moa ve noho ianareo manatanteraka ny lalàna no mahatonga izany sa noho ianareo mihaino sy mino ny Vaovao Mahafaly? 6Izao no voalazan'ny Soratra Masina: "Nino an'Andriamanitra i Abrahama ary nankatoavan'Andriamanitra azy ho marina izany!" 7Koa fantaro fa izay velona noho ny finoana no tena zanak'i Abrahama. 8Tsinjon'ny Soratra Masina rahateo fa ny finoana no hankatoavan'Andriamanitra ny hafa firenena ho marina; noho izany, dia nambaran'ny Soratra Masina mialoha tamin'i Abrahama izao hafatra mahafaly izao: "Ao aminao no hombàn'Andriamanitra fitahiana ny firenen-drehetra!" 9Nino i Abrahama ary nomban'Andriamanitra fitahiana; ary izay velona noho ny finoana dia hombàn'Andriamanitra fitahiana tahaka azy koa. 10Fa izay rehetra miantehitra amin'ny fanatanterahana ny lalàna dia ianjadian'ny ozona, satria izao no voalazan'ny Soratra Masina: "Voaozona izay rehetra tsy maharitra manatanteraka ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna." 11Miharihary koa fa, raha amin'ny lalàna, dia tsy misy olona eken'Andriamanitra ho marina, satria hoy ny Soratra Masina hoe: "Ny olo-marina noho ny finoana dia ho velona!" 12Ny lalàna kosa dia tsy miantehitra amin'ny finoana fa izao no tenin'ny Soratra Masina: "Izay manatanteraka ny didy amam-pitsipika dia ho velona amin'izany." 13I Kristy dia nanavotra anay Jiosy ho afaka amin'ny ozona tanisain'ny lalàna; fa nanjary niharan'ny ozona Izy ho famonjena anay satria hoy ny Soratra Masina hoe: "Voaozona izay rehetra mihantona amin'ny hazo!" 14Izany no nihatra tamin'i Kristy dia mba hahatafita amin'ireo hafa firenena tafaray amin'i Kristy Jesoa ny fitahiana efa nampombain'Andriamanitra an'i Abrahama ary koa mba handraisantsika roa tonta, amin'ny alalan'ny finoana, ilay Fanahy Masina nampanantenain'Andriamanitra antsika! 15Ry havana, hiteny araka ny fanaon'ny besinimaro aho: na dia ny didim-pananana ataon'olona aza, rehefa vita ara-pomba, dia tsy azon'olona foanana na ampiana. 16Tamin'i Abrahama sy tamin'ilay taranany kosa no nilazan'Andriamanitra ny fampanantenana. Ary ny Soratra Masina dia tsy manao hoe "tamin'ireo taranany", toy ny nanondro maro; fa hoe "tamin'ilay taranakao", toy ny manondro tokana: dia i Kristy izany. 17Ary izao no lazaiko: Nisy fanekempihavanana vita ara-pomba nataon'Andriamanitra mialoha; ary ny lalàna, niseho 430 taona tatỳ aoriana, dia tsy hahafoana io fanekempihavanana io ka hahatonga ny fampanantenana tsy hanan-kery. 18Fa raha avy amin'ny lalàna ny lova omen'Andriamanitra, dia tsy avy amin'ny fampanantenana intsony; kanefa, ho an'i Abrahama, dia tamin'ny alalan'ny fampanantenana no nanomezan'Andriamanitra izany maimaimpoana. 19Inona àry no anton'ny lalàna? Ny lalàna dia zavatra natovana mba hampiharihary ny fandikan-dalàna, mandra-piavin'ilay taranaka iantefan'ny fampanantenana. Fa ny lalàna dia natolotr' anjely teo an-tanan'ny mpanalalana anankiray; 20kanefa ny mpanalalana dia tsy an'ny iray ihany, fa Andriamanitra kosa no iray ihany. 21Manohitra ireo fampanantenana nataon'Andriamanitra àry ve ny lalàna? Sanatria! Raha lalàna afaka mamelona no nomena, dia ny lalàna mihitsy no hahatonga ny olona ho marina eo imason'Andriamanitra. 22Kanefa voalazan'ny Soratra Masina fa voageja teo ambany fahefàn'ny fahotana avokoa izao rehetra izao, hany ka ilay fanomezana nampanantenain'Andriamanitra dia hatolotra an'ireo mino, noho ny finoana niainan'i Jesoa Kristy. 23Talohan'ny hahatongavan'izany finoana izany, dia voagadra sy voageja eo ambany fahefàn'ny lalàna izahay Jiosy mba hiandrandranay ny finoana izay efa hambara atỳ aoriana. 24Koa ny lalàna dia nanjary mpitaiza anay mba hiandrandranay an'i Kristy, ka hahatonga anay ho marina eo imason'Andriamanitra noho ny finoana. 25Efa tonga kosa ankehitriny izany finoana izany, ka tsy fehezin'ny mpitaiza intsony izahay. 26Noho ny finoana manko dia zanak'Andriamanitra avokoa ianareo, satria tafaray amin'i Kristy Jesoa. 27Eny, ianareo rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'i Kristy Jesoa dia henika ny fiainan'i Kristy. 28Koa tsy misy intsony ny hoe Jiosy na hafa firenena, tsy misy intsony ny hoe mpanompo na tsy mpanompo, tsy misy intsony ny hoe lehilahy na vehivavy; fa olona iray ihany ianareo rehetra, noho ianareo tafaray amin'i Kristy Jesoa. 29Ary raha an'i Kristy ianareo, dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny fampanantenana nataon'Andriamanitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\