Galata 4

1Izao anefa no teniko: raha mbola zaza ny mpandova, dia tsy hafa noho ny mpanompo izy na dia tompon'ny zavatra rehetra aza; 2fa fehezin'izay mpikarakara azy sy ny mpitandrim-pananany izy mandra-pahatongan'ny fetr'andro voatendrin'ny rainy. 3Dia tahaka izany koa isika; fony mbola zaza, dia nandevozin'ireo herin-javatr'izao tontolo izao isika; 4fa rehefa tonga tokoa ny fotoanandro, dia nirahin'Andriamanitra ny Zanany: natera-behivavy io Zanany io ary niaina teo ambany fahefàn'ny lalàna jiosy, 5mba hanavotra izay teo ambany fahefan'ny lalàna ary mba handraisantsika ny anjara maha zanak'Andriamanitra. 6Ary ny maha zanaka anareo, dia ny nanirahan'Andriamanitra ho ao am-pontsika ny Fanahin'ny Zanany miantso hoe: "Raiko ô!" 7Hany ka tsy mpanompo intsony ianao, fa zanaka; ary raha zanaka ianao, dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. 8Taloha anefa, fony tsy mbola nahafantatra an'Andriamanitra ianareo, dia nanompo andriamani-tsiizy; 9ankehitriny kosa, efa nahalala an'Andriamanitra ianareo. Mihoatra noho izany aza: efa nahalala anareo Andriamanitra, ka ahoana ianareo no miverina indray amin'ny herin-javatra tsy manam-pahefana azy ary tsy misy fotony, dia herin-javatra izay tianareo hotompoina hatrany am-boalohany indray? 10Andro sy volana ary fizaràn-taona sy taona no tandremanareo fatratra. 11Matahotra ny aminareo aho, fandrao dia sasa-poana taminareo. 12Miangavy anareo aho, ry havana, aoka ho tonga tahaka ahy ianareo fa izaho koa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy nanisy ratsy ahy velively ianareo, 13nefa fantatrareo fa aretina nihatra tamin'ny tenako no nahatonga ahy hitory aminareo ny Vaovao Mahafaly tamin'ny voalohany; 14ary na dia fitsapana ho anareo aza ny tenako narary, dia tsy mba nesoinareo aho na nolavinareo, fa noraisinareo tahaka ny ho nandraisanareo anjelin'Andriamanitra anankiray, eny tahaka ny ho nandraisanareo an'i Kristy Jesoa mihitsy aza. 15Nankaiza àry ilay fankamamianareo ahy nahasambatra anareo? Ijoroako ho vavolombelona aminareo manko fa, raha azo natao, na dia ny masonareo aza dia ho nombotanareo homena ahy tamin'izay. 16Koa dia tonga fahavalonareo ve aho, satria milaza aminareo zavatra marim-pototra? 17Mila fitia aminareo ry zareo nefa tsy araka ny mety; fa ny hihatahanareo amiko no tadiaviny mba hitiavanareo azy. 18Tsara izany ilàn'olona fitia amin'ny zavatra tsara, kanefa mandrakariva fa tsy hoe raha eo aminareo ihany aho. 19Rey anaka, mijaly toy ny vehivavy mihetsi-jaza indray aho, mandra-pahatongan'ny endrik'i Kristy ho voasokitra ao anatinareo. 20Irîko ny ho eo aminareo ankehitriny, ka hitenenako araka ny tandrify anareo, fa mahasanganehana ahy ny zava-mitranga eo aminareo! 21Hono ho'aho, ianareo izay te hofehezin'ny lalàna, tsy renareo ve izay ambaran'ny lalàna? 22Fa izao no voasoratra ao: Nanan-janaka roa lahy i Abrahama, ny anankiray tamin'ny vehivavy mpanompo ary ny anankiray tamin'ny vehivavy tsy mpanompo. 23Kanefa ilay tamin'ny vehivavy mpanompo dia nateraka araka ny maha olombelona fotsiny, fa ilay tamin'ny vehivavy tsy mpanompo dia nateraka noho ny fampanantenana nataon'Andriamanitra. 24Ireo toe-javatra ireo dia raisiko ho fanoharana, fa izy roa vavy dia tandindon'ny fanekempihavanana anankiroa. Ny fanekempihavanana anankiray moa natao tany an-tendrombohitra Sinay, ka miteraka ho amin'ny fanompoana: dia i Hagara izany, 25fa ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabia; ary i Hagara dia mifandraika amin'i Jerosalema ankehitriny, satria samy mpanompo i Jerosalema sy ny zanany. 26Fa ilay Jerosalema any an-danitra kosa tsy mba mpanompo: dia ny renintsika izany. 27Fa izao no voalazan'ny Soratra Masina: "Mifalia, ry vehivavy momba, izay tsy niteraka! Manaova antso firavoravoana, ianao tsy nihetsi-jaza! Fa ny zanaky ny vehivavy mpitondratena dia maro noho ny an'ny manambady!" 28Fa ianareo, ry havana, dia zanaka nateraka araka ny fampanantenana nataon'Andriamanitra, tahaka an'i Itsehàka. 29Fahizany anefa, ilay teraka araka ny maha olombelona fotsiny dia nanenjika ilay teraka araka ny Fanahy Masina; dia tahaka izany koa ankehitriny. 30Saingy inona no lazain'ny Soratra Masina? Izao: "Roahy io vehivavy mpanompo io sy ny zanany, fa ny zanaky ny vehivavy mpanompo dia tsy hiray lova amin'ny zanaky ny vehivavy tsy mpanompo." 31Noho izany, ry havana, tsy zanak'ilay vehivavy mpanompo isika, fa zanak'ilay vehivavy tsy mpanompo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\