Galata 5

1Hahazo ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika; koa mijoroa amin'izany, fa aza mety hogiazan'ny zioga maha mpanompo indray. 2Indro fa izaho Paoly no miteny aminareo: raha manaiky hoforana ianareo, dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory aza i Kristy. 3Ary ambarako indray amin'ny olona rehetra manaiky hoforana fa manana adidy hahatanteraka ny lalàna manontolo izy. 4Tafasaraka amin'i Kristy ianareo miezaka ho marina eo imason'Andriamanitra amin'ny fanoavana ny lalàna; miendaka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo. 5Isika kosa dia matoky fa Andriamanitra no mahatonga antsika ho marina eo imasony; izany no andrasantsika ho vokatry ny finoantsika noho ny asan'ny Fanahy Masina. 6Fa ho an'izay tafaray amin'i Kristy Jesoa, tsy dia ny hoe maha voafora na tsy maha voafora no tena zavatra fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. 7Efa tsara fiainga ianareo teo am-pihazakazahana; ka iza indray no misakana anareo tsy ho voataonan'ny zavatra marim-pototra? 8Izany fitaomana anareo hiato izany dia tsy avy amin'ilay Andriamanitra miantso anareo. 9"Leviora kely foana dia mampibohaka ny koba manontolo", hoy ny ohabolana. 10Kanefa izaho dia omen'ny Tompo toky momba anareo fa tsy hanan-kevitra hafa noho ny ahy ianareo; saingy ilay mpanakorontana anareo, na zovy na zovy izy, dia hiharan'ny fanamelohan'Andriamanitra. 11Izaho kosa, ry havana, raha mbola mitory tokoa hoe ilaina ny famorana, ahoana indray no mbola anenjehana ahy? Raha izany, dia foana ilay fanafintohinana ateraky ny hazofijalian'i Kristy. 12Enga anie ka hanakilema ny tenany mihitsy aza ireo mpanabataba anareo! 13Fa ianareo, ry havana, dia efa nantsoina ho amin'ny fahafahana; saingy tsy hoe ilay fahafahana hahazoana manao izay sitraky ny maha olona mpanota, fa aoka hifanompo ianareo amin'ny alalan'ny fitiavana. 14Satria ny lalàna manontolo dia tanteraka amin'ny didy tokana hoe: "Tiavo ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao!" 15Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao hifandringana. 16Izao kosa no teniko: mandehana araka ny fanentanan'ny Fanahy Masina ianareo, dia tsy hahatanteraka ny fanirian'ny maha olona mpanota. 17Fa ny maha olona mpanota dia manam-paniriana manohitra ny fanirian'ny Fanahy Masina; ary ny Fanahy Masina dia manam-paniriana manohitra ny maha olona mpanota: mifanohitra izy roroa, hany ka tsy izay zavatra sitrakareo no ataonareo. 18Kanefa raha tarihin'ny Fanahy Masina ianareo, dia tsy fehezin'ny lalàna intsony. 19Fa miharihary ny asan'ny maha olona mpanota, dia ireto: fijangajangana, fahalotoana, fihetsika tsy maotina, 20fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fifankahalana, adiady, fahatezerana, fiafonafonana, fifandrafiana, fisarahana, fitokotokoana, 21fialonana, fidorohana, fihinanam-be loatra, sy ny mitovy amin'izany. Ary lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao toy izany dia tsy hanana anjara amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 22Ny vokatry ny Fanahy Masina kosa dia fitiavana, hafaliana, fiadanana, faharetana, hamoram-po, hatsaram-po, toetra mahatoky, 23fahalemem-panahy, fahononam-po: tsy misy lalàna manohitra ny toy izany. 24Ireo voatokana ho an'i Kristy Jesoa dia efa nanombo teo amin'ny hazofijaliana ilay maha olona mpanota azy ireo mbamin'ny filàndratsiny amam-paniriany. 25Raha ny Fanahy Masina tokoa no manome aina antsika, dia aoka hizotra araka ny fanentanan'ny Fanahy Masina koa isika; 26fa aoka tsy ho be rehaka foana hifampihaika sy hifampialona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\