Galata 6

1Ry havana, raha misy olona sendra latsaka amin'ny hadisoana, dia aoka ianareo izay manana ny Fanahy Masina hanarina azy amim-pahalemem-panahy; ary aoka hitandrin-tena koa ianareo fandrao voataona amin'ny ratsy. 2Mifampitondrà izay mahavesatra, fa izany no hahatanterahanareo ny lalànan'i Kristy. 3Eny, raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanjo tsinontsinona, dia mamita-tena izy; 4fa samia mandinika ny asany avy, ka ny amin'ny tenany ihany no hahazoany mirehareha fa tsy ny amin'ny olon-kafa, 5satria samy hitondra ny anjara entany avy ny tsirairay. 6Aoka izay ampianarina ny tenin'Andriamanitra mba hanome ampahany amin'ny fananany rehetra ho an'izay mampianatra azy. 7Aza mety hofitahina ianareo. Tsy azo vazivazîna Andriamanitra, fa izay afafin'ny olona ihany no hojinjainy: 8eny, izay mamafy ny sitraky ny maha olona mpanota, dia hijinja fahaverezana avy amin'ny maha olona mpanota; fa izay mamafy ny sitraky ny Fanahy Masina, dia hijinja fiaina-maharitra mandrakizay avy amin'ny Fanahy Masina. 9Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, satria hijinja amin'ny fotoanandro isika raha tsy kivy. 10Koa dieny mbola manana andro isika, dia aoka hanao soa amin'ny olona rehetra, fa indrindra amin'ny mpianakavin'ny finoana. 11Jereo amin'ny havaventin'ny soratra fa tanako mihitsy no anoratako ho anareo izao. 12Izay rehetra te hiseho ho tsara araka ny maha olombelona, dia ireo no manery anareo hoforana; nefa noho izao antony izao ihany: mba tsy hanenjehana azy noho ny hazofijalian'i Kristy. 13Fa na dia ny tenan'izy voafora aza tsy mitandrina ny lalàna; kanefa tiany hoforana ianareo, mba hireharehany amin'ny fampiharana izany amin'ny vatanareo. 14Raha ny amiko, dia sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazofijalian'i Jesoa Kristy Tompontsika: fa tamin'ny alalan'ny hazofijaliany no efa maty izao tontolo izao raha ny amiko, ary izaho kosa efa maty raha ny amin'izao tontolo izao. 15Tsy dia ny hoe maha voafora na tsy maha voafora manko no tena zavatra, fa ny maha olom-baovao. 16Ary fiadanana sy famindrampo avy amin'Andriamanitra anie ho ao amin'izay rehetra hanaraka io fitsipika io, izany hoe ao amin'ilay Israely vahoakan'Andriamanitra. 17Amin'ny ho avy, aoka tsy hisy olona hanahirana ahy intsony; fa izaho dia mitondra ny diam-pery eo amin'ny tenako noho ny maha mpanompon'i Jesoa ahy. 18Homba anareo anie, ry havana, ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\