Hebrio 1

1Efa imbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa no nitenenan'Andriamanitra fahiny tamin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany; 2fa amin'izao andro farany izao kosa dia tamin'ny alalan'ny Zanany no nitenenany tamintsika. Io Zanany io no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao, ary notendreny koa ho mpandova ny zavatra rehetra. 3Taratra mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra sady famantarana velona izay tena toetra amam-pomban'Andriamanitra Izy; ary ny teniny manan-kery no ihazonany ny zavatra rehetra. Nony avy nanadio ny olona ho afaka amin'ny fahotany Izy, dia nipetraka any amin'ny avo indrindra eo ankavanan'ilay Andriamanitra lehibe. 4Tonga ambony lavitra noho ny anjely ny Zanaka, satria nandova anarana tsara noho ny an'ireo. 5Fa tsy nisy na oviana na oviana anjely nilazan'Andriamanitra hoe: "Zanako Ianao, Ray niteraka Anao Aho manomboka anio!" Ary koa hoe: "Izaho ho Rainy, ary Izy ho Zanako!" 6Rehefa nampiditra ny Zanany lahimatoa ho eto amin' izao tontolo izao Andriamanitra, dia niteny hoe: "Aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anatrehany!" 7Sady izao no voalazan'Andriamanitra momba ny anjely: "Andriamanitra dia nanao ny anjeliny ho rivotra ary ny mpanompony ho lelafo." 8Fa ny amin'ilay Zanaka kosa dia hoy Izy hoe: "Ny sezafiandriananao, Andriamanitra ô, dia maharitra mandrakizay mandrakizay; araka ny hitsiny no itondranao ny Fanjakànao. 9Tia rariny Ianao fa hàlanao kosa ny ratsy; noho izany Andriamanitra, ilay Andriamanitrao, dia nifidy sy nanokana Anao fa tsy ireo namanao, ka nampidina diloilom-pifaliana teo an-dohanao." 10Ary hoy koa Andriamanitra hoe: "Ianao, Tompo ô, no nanorina ny tany tamin'ny voalohany; ary ny lanitra dia asan'ny tananao. 11Ireo ho levona, fa Ianao kosa maharitra. Ny tany sy ny lanitra dia ho tonta toy ny fitafiana 12sy havalonao toy ny lamba, ka hovana toy ny fitafiana. Ianao kosa dia mbola Ianao ihany, ary tsy manam-pahataperana ny fiainanao." 13Tsy misy na oviana na oviana anjely nilazan'Andriamanitra hoe: "Mipetraha amin'ny sezafiandrianana eto ankavanako; Izaho kosa hanao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao!" 14Fa inona moa ny anjely? Fanahy manompo an'Andriamanitra izy rehetra, ka irahiny mba hanasoa ireo olona natao handray famonjena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\