Hebrio 10

1Tsy fanehoana ny tena izy tsy akory ny lalàna jiosy, fa tandindon'ny zava-tsoa ho avy. Tsy mahatanteraka velively ny olona manantena an'Andriamanitra ny lalàna jiosy, na dia naverimberina isan-taona hatrany hatrany aza ny fanolorana ireo sorona ireo. 2Fa raha mba voadio tanteraka ho afaka tamin'ny otany tokoa ireo mpanao izany fanompoam-pivavahana izany, dia tsy hoenjehin'ny fieritreretany intsony, ka ho nitsahatra nanolotra sorona. 3Ny asan'ireo sorona ireo dia ny mampahatsiaro ny olona isan-taona ny fahotany; 4fa ny ran'ombilahy sy ny ran'osilahy dia tsy hanaisotra ny fahotana na oviana na oviana. 5Noho izany, fony niditra teto amin'izao tontolo izao i Kristy, dia niteny tamin'Andriamanitra hoe: "Tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra, fa tena no namboarinao ho Ahy; 6tsy sitrakao ireo biby dorana eo amin'ny alitara sy ireo sorona ho fanalana ny ota, 7ka hoy Aho hoe: 'Intỳ aho, Andriamanitra ô, tonga hanao ny sitraponao'; fa izany no voasoratra momba Ahy, ao amin'ny horonambokin'ny lalàna." 8Voalohany indrindra dia hoy i Kristy: "Tsy nilainao sady tsy sitrakao ny sorona sy ny fanatitra, ary ny biby dorana eo amin'ny alitara sy ny sorona ho fanalana ny ota"; kanefa ireo rehetra ireo dia natolotra araka ny lalàna avokoa. 9Ary hoy koa Izy: "Intỳ aho, Andriamanitra ô, tonga hanao ny sitraponao." Koa dia foanan'Andriamanitra ny sorona taloha rehetra ka soloany ny soron'i Kristy; 10ary satria notontosain'i Jesoa Kristy ny sitrapon'Andriamanitra, dia voadio afaka tamin'ny fahotana isika noho ny nanoloran'i Jesoa Kristy indray mandeha monja ny tenany. 11Ny mpisorona rehetra dia samy nijoro isan'andro manao fanompoam-pivavahana sy manolotra matetika ny sorona fanaony, izay sorona tsy mahaisotra ny fahotana velively. 12Fa i Kristy kosa dia nanolotra sorona fanalana ny ota indray mandeha monja ho sorona manan-kery mandrakizay, ary efa mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra; 13ka dia eo Izy ankehitriny miandry ny hanaovan'Andriamanitra ny fahavalony ho fitoeran-tongony. 14Eny, i Kristy no nandavorary mandrakizay, tamin'ny sorona anankiray ihany, ireo olona efa nodioviny ho afaka amin'ny ota. 15Ary ambaran'ny Fanahy Masina amintsika koa izany, fa hoy Izy aloha hoe: 16"Izao no Fanekempihavanana hataoko amin'ny vahoaka Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo: Hataoko ao an-tsainy ny lalànako, ary hosoratako ao am-pony." 17Ary hoy koa ny Fanahy Masina hoe: "Tsy hotsarovako intsony ny fahotany sy ny helony." 18Ka rehefa voavela ny fahotana sy ny heloka, dia tsy misy ilana sorona ho fanalana izany intsony. 19Koa isika, ry havana, dia manana ny tena fahafahana hiditra ao amin'ny Toeramasina Indrindra, noho ny ra nafoin'i Jesoa. 20Nanokafany lalana vaovao mitondra amin'ny fiainana isika: dia lalana mamaky eo amin'ny efitra lamba, izany hoe eo amin'ny tenan'i Jesoa. 21Manana Mpisorona lehibe izay mifehy ny tranon'Andriamanitra isika; 22koa aoka isika hanatona an'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy sy amin'ny fahatokiana vokatry ny finoana, rehefa voadio ho afaka amin'ny fieritreretana vesaran'ota ny fontsika ary rehefa voasasa tamin'ny rano madio ny tenantsika. 23Aoka hohazonintsika mafy tsy azo hozongozonina ny fiekena ny zavatra antenaintsika, satria mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. 24Aoka isika samy hifampihevitra ka hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. 25Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany zatra tsy miangona; mifampirisiha kosa isika, mainka fa hitanareo mihantomotra ilay andro hiavian'ny Tompo. 26Satria efa nandray ny fahalalana tsara ny fampianarana marim-pototra isika no mbola minia manota ihany, dia tsy misy sorona ho afa-manala ny ota intsony; 27fa ny andrasantsika amin-tahotra dia ilay andro fitsarana sy ny afo midedadeda handevona ny fahavalon'Andriamanitra. 28Izay mandika ny lalànan'i Mosesy dia vonoina tsy asiana indrafo, rehefa hita fa meloka araka ny tenin'ny vavolombelona roa na telo. 29Hanao ahoana kosa àry izay manao tsinontsinona ilay Zanak'Andriamanitra sy mihevitra fa ny ra iorenan'ny Fanekempihavanana sady nanadiovana azy dia tsy misy hasiny ary maniratsira ny Fanahy Masina nandraisany fahasoavana? Hanao ahoana ny hamafin'ny fampijaliana heverinareo fa tokony hihatra aminy? 30Eny, fantatsika Ilay niteny hoe: "Ahy ny famaliana, Izaho no hamaly", ary niteny koa hoe: "Ny Tompo no hitsara ny vahoakany." 31Zavatra mahatahotra izany ho azon'ny tanan'ilay Andriamanitra velona! 32Tsarovy ny nanjo anareo tamin'ny andro fahiny. Fa rehefa nohazavain'Andriamanitra ianareo, dia niharam-pijaliana sy niaritra ady mafy tokoa: 33notevatevaina sy nampahorîna teo imasom-bahoaka ianareo indraindray, na niara-nizaka izay nanjo an'ireo natao toy izany koa indraindray; 34niarahanareo niaritra ny fijalian'izay voafonja; ary nony norobaina ny fanananareo, dia nekenareo tamin-kafaliana izany satria fantatrareo fa manam-pananana tsara lavitra sady maharitra ianareo. 35Koa aza manary ny fahatokianareo fa misy valisoa lehibe izany. 36Ilainareo tokoa ny faharetana mba hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra ka hahazoanareo izay ampanantenainy. 37Fa hoy ny Soratra Masina: "Kely foana sisa dia ho tonga Ilay tsy maintsy ho avy, fa tsy hitaredretra. 38Ary ny olo-marina eo imasoko noho ny finoana dia ho velona; fa raha mihemotra izy, dia tsy sitrako." 39Isika kosa dia tsy mba naman'izay mihemotra ka ho very fa naman'izay mino ka ho voavonjy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\