Hebrio 11

1Ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra tsy hita. 2Izany finoana izany manko no vavolombelon'ny mahatsara laza ny ntaolo. 3Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao; koa izao hita maso izao dia natao avy amin'ny tsy hita maso. 4Finoana no nanoloran'i Abela ho an'Andriamanitra sorona tsara noho ny an'i Kaina. Izany finoany izany no vavolombelona niantoka fa marina i Abela, satria nankatoavin'Andriamanitra ny fanatitra nataony; ary noho ny finoany, dia mbola miteny ihany i Abela na dia efa maty aza. 5Finoana no nahatafafindra an'i Henôka ho eo akaikin'Andriamanitra, ka tsy mba niharan'ny fahafatesana izy; ary tsy nisy olona nahita an'i Henôka intsony, noho izy nafindran'Andriamanitra ho eo akaikiny. Ny Soratra Masina no mijoro ho vavolombelona fa efa sitrak'Andriamanitra i Henôka talohan'ny namindrany azy. 6Raha tsy misy finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka amin'Andriamanitra; koa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mamaly soa izay mitady Azy. 7Finoana no nanoavan'i Noà tamim-panajana, fony izy notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zava-hitranga tsy mbola hita; dia nandrafitra sambofiara i Noà hamonjena ny tenany sy ny ankohonany. Izany no nanamelohan'i Noà an'izao tontolo izao, fa nahatonga azy kosa handray ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra noho ny finoany. 8Finoana no naneken'i Abrahama fony izy nantsoin'Andriamanitra hiainga ho any amin'ny tany izay horaisiny ho lova; ka nandao ny tany nahabe izy, nefa tsy fantany izay halehany. 9Finoana no nonenany toy ny mpiavy tao amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra ho azy. Tranolay no nitoerany, dia izy mbamin'i Itsehàka sy i Jakôba, izay samy nandray izany fampanantenana izany. 10Fa i Abrahama dia niandry ilay tanàna mafy orina, ka Andriamanitra no tompo-marika tamin'izany sady nanao azy. 11Finoana no nahazoan'i Abrahama hery hanana anaka, na dia efa antidahibe aza izy ary na dia vehivavy momba aza i Sarà vadiny; satria azon'i Abrahama antoka fa mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. 12Olona efa naman'ny maty ihany i Abrahama, nefa dia avy amin'izany lehilahy anankiray izany no niavian'ny taranaka maro toy ny kintana eny amin'ny habakabaka sy toy ny fasika tsy tambo isaina eny amoron-dranomasina. 13Tamim-pinoana no nahafatesan'ireo olona rehetra ireo. Tsy azony akory izay nampanantenain'Andriamanitra azy, kanefa notazanin'ireo sy noarahabainy avy lavitra; ary dia niaiky izy rehetra fa vahiny sy mpivahiny teto an-tany. 14Ireo olona miteny toy izany dia mampiharihary fa mitady izay ho tanindrazany. 15Ka raha ny tany nialany no nahamanina azy, dia mbola nahita fotoana hiverenana any izy; 16saingy tanindrazana tsara lavitra no irîny, dia ilay tanindrazana any an-danitra. Izany no tsy mahamenatra an'Andriamanitra ny hantsoina hoe "Andriamanitr'izy ireo", satria olona efa nanamboarany tanàna ireo. 17Finoana no nanoloran'i Abrahama an'i Itsehàka ho sorona, fony i Abrahama nozahan'Andriamanitra toetra. Kanefa nivonon-kanao sorona ny zanany lahitokana i Abrahama, dia izy nanaovan'Andriamanitra teny fampanantenana 18sy nilazany hoe: "Avy amin'i Itsehàka no hiantsoana taranaka ho anao." 19Noheverin'i Abrahama fa Andriamanitra dia mahay manangana an'i Itsehàka avy any amin'ny maty; ka dia noraisin'i Abrahama indray ny zanany, ary tandindon-javatra izany. 20Finoana no nitsòfan'i Itsehàka rano an-dry i Jakôba sy i Hesao, nitsinjovany ny hoavin'izy roa lahy. 21Nony efa ho faty i Jakôba, dia finoana no nitsòfany rano tsirairay ny zanakalahin'i Jôsefa; ka niankina tamin'ny lohatehiny i Jakôba no nivavaka tamin'Andriamanitra. 22Finoana no nilazan'i Jôsefa teo amin'ny faramparan'ny fiainany fa hiala tany Ejipta ny Israelita ary koa nanafatrafarany momba ny taolambalony. 23Finoana no nanafenan'ny ray aman-drenin'i Mosesy azy telo volana, raha vao teraka izy. Hitany manko fa zazakely mahafatifaty i Mosesy, ka tsy natahorany izay baikon'ny mpanjaka. 24Finoana no nandavan'i Mosesy hantsoina hoe zanak'ilay zanakavavin'ny Farao mpanjakan'i Ejipta, nony efa lehibe izy; 25fa naleony niara-nampahorîna tamin'ny vahoakan'Andriamanitra, toy izay hifaly amim-pahotana mandritra ny fotoana fohifohy. 26Nataony fa ny miaritra fanaratsiana noho ny amin'ny Mesia dia harena be lavitra noho ny zava-tsoan'i Ejipta, fa nibanjina ny valisoa mbola ho avy izy. 27Finoana no nandaozan'i Mosesy an'i Ejipta ka tsy natahorany izay hatezeran'ny mpanjaka; fa naharitra tamin'ny fanapahan-keviny izy, toy ny nahita maso an'ilay Andriamanitra tsy hita. 28Finoana no nanorenan'i Mosesy ny fankalazana ny Paska sy nanomezany baiko hanentenana ra ny varavarana, fandrao mikasika ireo lahimatoa israelita ilay anjely mpandringana ka mamono azy. 29Finoana no nitan'ireo Israelita ny Ranomasina Mena toy ny nandia tany maina; fa nony mba nanandrana nanao toy izany ireo Ejiptianina, dia voatelin'ny rano. 30Finoana no nampirodana ny mandan'i Jerikao, nony efa nohodidinin'ny Israelita nandritra ny fito andro. 31Finoana no tsy nahafaty an'i Rahaba vehivavy janga, tsy nahafaty azy niaraka tamin'ireo tsy nanaiky an'Andriamanitra satria noraisiny tamim-pitiavana ireo mpitsikilo. 32Ary inona koa no holazaiko? Tsy hanam-potoana aho raha hilazalaza momba an-dry i Gidehôna sy i Baràka, ry i Samsôna sy i Jeftà, ry i Davida sy i Samoela ary ny mpaminany. 33Noho ny finoana dia nandresy fanjakana maro ireo, sy nampihatra ny rariny ka nahazo izay nampanantenain'Andriamanitra; nanakombona ny vavan'ny liona ireo, 34namono ny afo midedadeda, tokony ho voan'ny sabatra nefa tsy voa, nalemy nefa tonga natanjaka, nahery an'ady ka nampandositra ny tafiky ny firenen-kafa. 35Noho ny finoana no nandraisam-behivavy ny zanany maty voatsangana ho velona indray. Ny sasany nampijalijalîna ho faty nefa tsy nety nanao izay hahafahany, mba hitsanganany ho velona aina tsara lavitra; 36ary ny sasany nesoina sy nokapohina mafy, ary nofatorana sy nahiboka am-ponja. 37Tao ireo maty notoraham-bato, tapa-droa notsofàna, novonoina tamin-tsabatra; tao ireo nafindrafindra monina nitafy hoditr'ondry na hoditr'osy, ka nahantra sy nampahorîna ary fadiranovana. 38Tsy mendrika hitoerany akory izao tontolo izao, ka nanjenjena tany an-taniefitra sy tany an-tendrombohitra ireo ary nonina tanaty zohy sy tanaty lavaka. 39Ireo olona rehetra ireo dia ny finoany no vavolombelon'ny mahatsara laza azy; kanefa, na dia izany aza, dia tsy mbola azon'ireo ny nampanantenaina azy. 40Fa Andriamanitra efa nanamboatra zavatra tsara lavitra ho antsika, mba tsy ho tonga amin'ny tanjona natao hiafarana ireo raha tsy efa mby eo koa isika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\