Hebrio 12

1Voahodidina vavolombelona marobe tokoa àry isika; noho izany, dia aoka hanaisotra ny zavatra rehetra manembantsembana ny hazakazaka ataontsika sy hanaisotra ny ota mora mangeja antsika, ary hiezaka amim-paharetana eo amin'izao fifaninanana hazakazaka naroso hataontsika izao. 2Aoka isika hifantoka tsara amin'i Jesoa, Izay loharanon'ny finoantsika hatreo am-boalohany ka hatramin'ny farany. Niaretan'i Jesoa ny namonoana Azy teo amin'ny hazofijaliana fa tsy nitandroany henatra, satria tsinjony sahady ny hafaliana natao ho azony; ka izao Izy efa mipetraka eo ankavanan'ny sezafiandrianan'Andriamanitra. 3Eritrereto tsara i Jesoa, Izay niaritra ny fanoherana mafy nafitsoky ny mpanota taminy; ka aza kivy, aza ketraka ianareo. 4Fa tsy mbola nihatra taman'aina tsy akory ny ady nataonareo hanoherana ny fahotana. 5Ary efa hadinonareo ve ny teny fampaherezana milaza aminareo toy ny amin-janaka hoe: "Anaka, aza atao tsirambina ny famaizana ampiharin'ny Tompo; ary aza ketraka rehefa anariny. 6Fa ny zanaka tiany no faizin'ny Tompo ary izay rehetra raisiny ho zanaka no kapohiny"? 7Ho famaizana anareo no aoka hiaretanareo fijaliana; toy ny zanaka no itondran'Andriamanitra anareo, satria iza moa no zanaka tsy faizin-drainy? 8Fa raha tsy faizina tahaka ny atao amin'ny zanaka rehetra ianareo, dia tsy tena zanaka fa zazasary. 9Nanana ny raintsika eto an-tany isika, ary nampihatra famaizana tamintsika izy ka izany no anajantsika azy; fa vao mainka tokony hanaiky ilay Raintsika any an-danitra isika mba ho velona. 10Famaizana mandritra ny andro vitsivitsy ihany no nampiharin'ireo raintsika eto an-tany, araka izay heveriny fa mety; fa soa ho antsika kosa no amaizan'Andriamanitra antsika, dia ny mba hiombonantsika anjara amin'ny fahamasinany. 11Rehefa faizina isika, dia heverintsika ho zavatra mampahory fa tsy mahafaly izany eo no ho eo; fa atỳ aoriana, ny olona tinaiza tamin'izany famaizana izany vao mahita ny voka-tsoany: dia fiadanana vokatry ny fitondrantena mahitsy. 12Hatanjaho àry ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. 13Mizora amin'ny lala-mahitsy hatrany mba tsy hipitsoka ny tongotra mandringa fa mba ho sitrana tsara. 14Iezaho ny hahatsara fihavanana amin'ny olona rehetra sy ny hanana toe-piainana masina; fa izay tsy manana toe-piainana masina dia tsy hahita ny Tompo. 15Mitandrema tsara mba tsy hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Aoka mba tsy hisy ho tonga ahitra mangidy mitrebona ka hanapoizina sy hanimba ny maro. 16Aoka mba tsy hisy mpijangajanga na olona mpanazimba ny zava-masina tahaka an'i Hesao izay nivarotra ny fizokiany hahazoany hanina indraim-bava. 17Fantatrareo fa te hahazo ny tsodranon-drainy izy tatỳ aoriana, kanefa dia nolavina; satria tsy afaka hanova ny efa nataony izy, na dia nitady fatratra tamin-dranomaso aza. 18Tsy mba tendrombohitra azo tsapain-tanana toy ny an'ny vahoaka Israely tsy akory no efa nohatoninareo, dia ny tendrombohitra Sinay mirehitra afo, rakotra haizina sy rahona mainty, ombàn'orambaratra 19sy trompetra maneno ary feo mireondreona. Nony ren'ny vahoaka Israely izany feo izany, dia nitalaho izy mba tsy hisy intsony teny hafa hatao aminy, 20satria tsy tohany rahateo ny baiko hoe: "Na dia izay biby mikasikasika ny tendrombohitra aza, dia hatao matin'ny torabato." 21Nahatsiravina loatra ny zava-niseho ka hoy i Mosesy: "Mangorohoro aho fa matahotra loatra." 22Fa ny efa nohatoninareo kosa dia ny tendrombohitra Tsiôna misy ny tanànan'Andriamanitra velona, dia i Jerosalema any an-danitra. Ny efa nohatoninareo dia ny anjely marobe tsy hita isa 23ary koa ny Fiangonana ivorian'ireo zanaka malalan'Andriamanitra toa lahimatoany, dia ireo voasoratra anarana any an-danitra. Ny efa nohatoninareo dia Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra ary koa ireo fanahin'ny olo-marina efa tonga lafatra. 24Ny efa nohatoninareo dia i Jesoa, mpanalalana amin'ny Fanekempihavanana Vaovao, ary koa ny rany nafafy izay miteny tsara lavitra noho ny ran'i Abela. 25Mitandrema àry! Aza manentsin-tadîny amin'izay miteny aminareo. Fa raha tsy afa-nandositra ireo nanentsin-tadîny tamin'ilay nilaza hafatr'Andriamanitra taminy teto an-tany, mainka fa isika raha miala amin'Ilay miteny amintsika avy any an-danitra. 26Ny feony dia nanozongozona ny tany fahizay; ankehitriny kosa dia mbola mampanantena antsika Izy manao he: "Hohozongozoniko indray mandeha koa, tsy ny tany ihany, fa ny habakabaka koa." 27Ny hoe "indray mandeha koa" dia manambara fa hohozongozonina sady hovana ny zavaboaary, mba haharetan'izay zavatra tsy azo hozongozonina. 28Aoka àry isika hahay misaotra an'Andriamanitra noho isika mandray Fanjakana tsy azo hozongozonina. Izany fahaiza-misaotra Azy izany dia aoka hasehontsika amin'ny fanompoana sitrak'Andriamanitra, fanompoana ombàm-panajana sy fahatahorana; 29fa ilay Andriamanitsika dia afo mandevona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\